Ktl-icon-tai-lieu

525 Bài tập toán a1

Được đăng lên bởi clackken-smith-gmail-com
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BÀI TẬP TOÁN CAO CẤP A1 –HỆ ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

BÀI TẬP TOÁN A1
NHÓM I
TT

1
2
3
4

HỌ VÀ TÊN SINH VIÊN

MÃ SỐ SINH VIÊN

Nguyễn Văn A
Lê Thị B

0771847
0770538

LỚP

DHP5
DHDI5

GHI CHÚ

Nhóm trưởng

GVHD: ThS. Lê Văn Hải
1) Trang bìa như trên.
2) Từ trang thứ 2, chép đề câu nào xong thì giải rõ ràng ngay câu đó.
3) Trang cuối cùng là Giáo trình và tài liệu tham khảo:
1.Giáo trình chính: Toán cao cấp- Chủ biên: TS Nguyễn Phú Vinh, trường ĐHCN TP HCM
2.Nguyễn Đình Trí và nhiều tác giả, Toán cao cấp, tập I, NXB Giáo Dục, 2003
3.Tạ Văn Đỉnh-Vũ Long-Dương Thụy Vỹ, Bài tập toán cao cấp, NXB ĐH&THCN
4.Trần Văn Hạo, Đại số cao cấp, tập I, NXB Giáo dục, 1977
5.TS.Nguyễn Phú Vinh, Trường ĐHCN TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng câu hỏi toán cao cấp.
• Phần làm bài tập có thể đánh máy hoặc viết tay trên 01 mặt giấy A 4 (khuyến khích đánh máy)
• Thời hạn nộp bài tập: Tiết học cuối cùng (Chú ý: Sinh viên phải nghiên cứu trước tài liệu để có thể giải
được những bài tập phần chuỗi số và chuỗi hàm)
• Mọi thắc mắc gửi về: lvhmaths2008@gmail.com
Phân nhóm:
- Nhóm trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm của mình phụ trách
(tất cả sinh viên đều phải tham gia giải bài tập)
+ Nhóm 1: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 0,1,2; ví dụ như câu: 1,2,10,11,12, 20,21,22,….
+ Nhóm 2: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 1,2,3; ví dụ như câu: 1,2,3,11,12,13 21,22,23, …..
+ Nhóm 3: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 2,3,4; ví dụ như câu: 2,3,4,12,13,14, 22,23,24,…..
+ Nhóm 4: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 3,4,5 ví dụ như câu: 3,4,5,13,14,15,23,24,25,….
+ Nhóm 5: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 4,5,6 ví dụ như câu: 4,5,6,14,15,16,24,25,26,…
+ Nhóm 6: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 5,6,7 ví dụ như câu: 5,6,7,15,16,17,25,26,27,…
+ Nhóm 7: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 6,7,8 ví dụ như câu: 6,7,8,16,17,18,26,27,28,…
+ Nhóm 8: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 7,8,9 ví dụ như câu: 7,8,9,17,18,19,27,28,29,…
+ Nhóm 9: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 8,9,0 ví dụ như câu: 0,8,9,10,18,19,20,28,29,…
+ Nhóm 10: Giải các câu có số thứ tự chia hết cho 10 dư 9,0,1 ví dụ như câu: 0,1,9,10,11,19,20,21,29,….

PHẦN BÀI TẬP
Caâu 1: Tìm L = lim
x →+∞
a) L = 1

x3 x + x2 + x + 1
2x 3 x − x 2 + 1

b) L = 1/2

c) L = 0

d) L = ∞
Trang 7


Caâu 2: Tìm L = lim
x →+∞
a) L = 1

b) L = –1

a)...
Trang
7
BÀI TP TOÁN CAO CP A1 –H ĐI HC
TRƯỜNG ĐI HC CÔNG NGHIP THÀNH PH H CHÍ MINH
KHOA KHOA HC CƠ BN
BÀI TP TOÁN A1
NHÓM I
TT H VÀ TÊN SINH VIÊN MÃ S SINH VIÊN LP GHI CHÚ
1 Nguyn Văn A 0771847 DHP5 Nhóm trưởng
2 Lê Th B 0770538 DHDI5
3
4
GVHD: ThS. Lê Văn Hi
1) Trang bìa như trên.
2) T trang th 2, chép đ câu nào xong thì gii rõ ràng ngay câu đó.
3) Trang cui cùng là Giáo trình và tài liu tham kho:
1. Giáo trình chính: Toán cao cp- Ch biên: TS Nguyn Phú Vinh, trường ĐHCN TP HCM
2. Nguyn Đình Trí và nhiu tác gi, Toán cao cp, tp I, NXB Giáo Dc, 2003
3. T Văn Đnh-Vũ Long-Dương Thy V, Bài tp toán cao cp, NXB ĐH&THCN
4. Trn Văn Ho, Đi s cao cp, tp I, NXB Giáo dc, 1977
5. TS.Nguyn Phú Vinh, Trường ĐHCN TP H Chí Minh, Ngân hàng câu hi toán cao cp.
• Phn làm bài tp có th đánh máy hoc viết tay trên 01 mt giy A 4 (khuyến khích đánh máy)
Thi hn np bài tp: Tiết hc cui cùng
(Chú ý: Sinh viên phi
nghiên cu trước tài liu đ th gii
được nhng bài tp phn chui s và chui hàm)
• Mi thc mc gi v: lvhmaths2008@gmail.com
Phân nhóm:
- Nhóm trưởng trách nhim phân công nhim v c th cho tng thành viên trong nhóm canh ph trách
(tt c sinh viên đu phi tham gia gii bài tp)
+ Nhóm 1: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 0,1,2; ví d như câu: 1,2,10,11,12, 20,21,22,….
+ Nhóm 2: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 1,2,3; ví d như câu: 1,2,3,11,12,13 21,22,23, …..
+ Nhóm 3: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 2,3,4; ví d như câu: 2,3,4,12,13,14, 22,23,24,…..
+ Nhóm 4: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 3,4,5 ví d như câu: 3,4,5,13,14,15,23,24,25,….
+ Nhóm 5: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 4,5,6 ví d như câu: 4,5,6,14,15,16,24,25,26,
+ Nhóm 6: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 5,6,7 ví d như câu: 5,6,7,15,16,17,25,26,27,
+ Nhóm 7: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 6,7,8 ví d như câu: 6,7,8,16,17,18,26,27,28,
+ Nhóm 8: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 7,8,9 ví d như câu: 7,8,9,17,18,19,27,28,29,
+ Nhóm 9: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 8,9,0 ví d như câu: 0,8,9,10,18,19,20,28,29,
+ Nhóm 10: Gii các câu có s th t chia hết cho 10 dư 9,0,1 ví d như câu: 0,1,9,10,11,19,20,21,29,….
PHN BÀI TP
Caâu 1:
Caâu 1:Caâu 1:
Caâu 1: Tìm L =
1xxx2
1xxxx
lim
23
23
x
+
+++
+∞
a) L = 1 b) L = 1/2 c) L = 0 d) L =
www.VNMATH.com
525 Bài tập toán a1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
525 Bài tập toán a1 - Người đăng: clackken-smith-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
525 Bài tập toán a1 9 10 883