Ktl-icon-tai-lieu

56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM

Được đăng lên bởi cuongbgR
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 2914 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu 1 :Trình bày khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn
đề cơ bản của quá trình cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân
đến cách mạng XHCN; là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển CNMLN vào điều
kiện cụ thể của nước ta; đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người .
+ Thực chất của tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống lý luận phản ánh những vấn đề có
tính quy luật của cách mạng Việt Nam.
+ Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh bao gồm những vấn đề có liên quan đến quá trình
phát triển từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Chỉ ra nguồn gốc hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh: đó là CNMLN, truyền thống dân
tộc, trí tuệ thời đại.
Câu 2: Điều kiện lịch sử - xã hội Việt nam và thế giới ảnh hưởng đến sự hình thành
và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào?
1. Hoàn cảnh Việt Nam: Trước khi Pháp xâm lược, nước ta là một nước phong kiến,
kinh tế nông nghiệp lạc hậu, chính quyền phong kiến suy tàn, bạc nhược khiến nước ta
không phát huy được những lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, trí tuệ, không tạo đủ sức
mạnh chiến thắng sự xâm lược của thực dân Pháp. Từ giữa 1958 từ một nước phong kiến
độc lập, Việt Nam bị xâm lược trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến.
Với truyền thống yêu nước anh dũng chống ngoại xâm, các cuộc khởi nghĩa của dân ta
nổ ra liên tiếp, rầm rộ nhưng đều thất bại. Các phong trào chống Pháp diễn ra qua 2 giai
đoạn: Từ 1858 đến cuối Thế kỷ 19, các phong trào yêu nước chống Pháp diễn ra dưới dự
dẫn dắt của ý thức hệ Phong kiến nhưng đều không thành công: như Trương Định, Đồ
Chiểu, Thủ Khoa Huân. Nguyễn Trung Trực (Nam Bộ); Tôn Thất Thuyết, Phan Đình
Phùng, Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Xuân Ôn (Trung Bộ); Nguyễn Thiện Thuật,
Nguyễn Quy Binh, Hoàng Hoa Thám (Bắc Bộ). Sang đầu thế kỷ 20, xã hội Việt Nam có
sự phân hóa sâu sắc: giai cấp CN, Tư sản dân tộc, tiểu tư sản ra đời, các cuộc cải cách
dân chủ tư sản ở Trung Quốc của Khang Hiểu Vi, La Khải Siêu (dưới hình thức Tân Thư,
Tân Sinh) tác động vào Việt Nam làm cho phong trào yêu nước chống Pháp chuyển dần
sang xu hướng dân chủ tư sản gắn với phong trào Đông Du, Việt Nam Quang Phục Hội
của Phan Bội Châu, Đông Kinh Nghĩa Thục của Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Duy
Tân của Phan Chu Trinh,… do các sĩ phu phong kiến lãnh đạo. Nhưng do bất cập với xu
thế lịch sử nên đều thất bại (12/1907 ...
Câu 1 :Trình bày khái nim tưng H Chí Minh.
- Tư tưng Hồ Chí Minh là mt hệ thng quan đim toàn diện và sâu sc về nhng vn
đề cơ bn ca quá trình cách mng Vit Nam, từ cách mng dân tc dân chủ nhân dân
đến cách mng XHCN; là kết quả s vn dng sáng to và phát trin CNMLN vào điu
kin c th ca nưc ta; đng thi là s kết tinh tinh hoa dân tc và trí tuthi đi nhm
gii phóng dân tc, gii phóng giai cp, gii phóng con ngưi .
+ Thc cht ca tư tưng Hồ Chí Minh là hthng lý lun phn ánh nhng vn đcó
tính quy lut ca cách mng Việt Nam.
+ Nội dung tư tưng HChí Minh bao gồm nhng vấn đề có liên quan đến quá trình
phát trin t cách mng dân tộc dân ch nhân dân tiến n cách mng xã hi ch nghĩa.
+ Chra ngun gc hình thành tư tưởng H Chí Minh: đó là CNMLN, truyn thng dân
tc, trí tu thi đi.
Câu 2: Điu kin lch sử - xã hi Vit nam và thế giới nh hưng đến sự hình thành
và phát trin ca tư tưng H Chí Minh như thế nào?
1. Hoàn cnh Vit Nam: Trưc khi Pháp xâm lưc, nưc ta là mt nưc phong kiến,
kinh tế nông nghip lc hu, chính quyn phong kiến suy tàn, bc nhưc khiến nưc ta
không phát huy đưc nhng li thế về vị trí địa lý, tài nguyên, trí tu, không to đủ sc
mnh chiến thng s xâm lưc ca thc dân Pháp. T gia 1958 t mt nưc phong kiến
đc lp, Vit Nam b xâm c tr thành mt nưc thuc đa na phong kiến.
Vi truyn thng yêu nưc anh dũng chng ngoại xâm, các cuc khởi nghĩa ca dân ta
n ra liên tiếp, rm r nhưng đều tht bi. Các phong trào chng Pháp din ra qua 2 giai
đon: Từ 1858 đến cui Thế k 19, các phong trào yêu nưc chống Pháp din ra dưi d
dn dt của ý thc hPhong kiến nhưng đu không thành công: như Trương Định, Đ
Chiu, Th Khoa Huân. Nguyn Trung Trc (Nam B); Tôn Tht Thuyết, Phan Đình
Phùng, Trn Tn, Đng Như Mai, Nguyn Xuân Ôn (Trung Bộ); Nguyn Thin Thut,
Nguyn Quy Binh, Hoàng Hoa Thám (Bc B). Sang đu thế kỷ 20, xã hi Vit Nam có
sự phân hóa sâu sc: giai cp CN, Tư sn n tc, tiu tư sn ra đi, các cuc ci cách
dân ch tư sn Trung Quc ca Khang Hiu Vi, La Khi Siêu (dưi hình thc Tân Thư,
Tân Sinh) tác đng vào Vit Nam làm cho phong trào yêu nưc chng Pháp chuyn dần
sang xu hưng dân ch tư sn gn vi phong trào Đông Du, Vit Nam Quang Phc Hi
ca Phan Bi Châu, Đông Kinh Nghĩa Thc ca Lương Văn Can, Nguyn Quyn, Duy
Tân ca Phan Chu Trinh, do các sĩ phu phong kiến lãnh đo. Nhưng do bt cp vi xu
thế lịch sử nên đu tht bi (12/1907 Đông Kinh Nghĩa Thc bị đóng ca, 4/1908 cuc
biu tình chng thuế ở min Trung bị đàn áp mnh m, 1/1909 căn cứ Yên Thế bị đánh
phá; phong trào Đông Du btan rã, Phan Bi Châu btrc xut khi nưc 2/1909, Trn
Quý Cáp, Nguyn Hằng Chi lãnh tphong trào Duy Tân min Tây bchém đu
Phan Chu Trinh, Hunh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế, Đặng Nguyên Cn bị đày ra n
Đo, Tình hình đen tối như không đưng ra. Trưc bế tắc của ch Mạng Vit
Nam và bối cnh thế gii đó, Nguyn Tt Thành tìm đưng cu nưc, từng bưc nh
thành tưng của mình, đáp ng nhng đòi hi bc xúc ca dân tộc thi đi.
2. Tình nh thế gii:
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM - Người đăng: cuongbgR
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
56 CÂU HỎI TỰ LUẬN VÀ ĐÁP ÁN MÔN TTHCM 9 10 772