Ktl-icon-tai-lieu

57 câu trắc nghiệm chọn lọc về con lắc lò xo

Được đăng lên bởi thuytien9386-gmail-com
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu học tập chia sẻ

57 câu trắc nghiệm chọn lọc về con lắc lò xo.

57 CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN LỌC VỀ CON LẮC LÒ XO
Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG

π

Câu 1: Một vật khối lượng m = 1 kg dao động điều hòa với phương trình x  10cos  π   cm . Lấy π2 = 10. Lực kéo
2

về tác dụng lên vật vào thời điểm t = 0,5 (s) là
A. F = 2 N
B. F = 1 N
C. F = 0,5 N
D. F = 0 N
Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể và có độ
cứng k = 40 N/m, vật nặng có khối lượng m = 200 g. Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới một đoạn 5 cm rồi
buông nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10 m/s2. Giá trị cực đại, cực tiểu của lực đàn hồi nhận giá trị nào sau đây?
A. Fmax = 4 N; Fmin = 2 N.
B. Fmax = 4 N; Fmin = 0 N.
C. Fmax = 2 N; Fmin = 0 N.
D. Fmax = 2 N; Fmin = 1,2 N.
Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δℓo. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Thời gian lò xo bị giãn trong một chu kỳ là 2T/3. Biên độ dao động của vật là:
3
A. A 
B. A  2 o
C. A = 2Δℓo
D. A = 1,5Δℓo
 o
2
Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δℓo. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là T/4. Biên độ dao động của
vật là:
3
A. A 
B. A  2 o .
C. A = 2Δℓo
D. A = 1,5Δℓo
 o
2
Câu 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δℓ0. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là T/3. Biên độ dao động của vật là:
3
 o
A. A 
B. A  2 o
C. A = 2Δℓo
D. A = 1,5 Δℓ0
2
Câu 6: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Xét trong một chu kỳ dao động
thì thời gian độ lớn gia tốc a của vật nhỏ hơn gia tốc rơi tự do g là T/3. Biên độ dao động A của vật nặng tính theo độ
dãn Δℓo của lò xo khi vật nặng ở VTCB là
A. A = 2Δℓo
B. A = Δℓo/2
C. A  2 o
D. A  3 o
Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật m. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng,
chiều dương hướng lên. Kích thích quả cầu dao động với phương trình x = 5cos(20t + π) cm. Lấy g = 10 m/s2.
Khoảng thời gian vật đi từ lúc to = 0 đến vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất là
A. t = π/30 (s).
B. t = π/15 (s).
C. t = π/10 (s).
D. t = π/5 (s).
Câu 8: Một con lắc lò xo thẳng đứng, khi treo vật lò xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật dao động theo phương thẳng
đứng với biên...
Tài liệu học tập chia sẻ 57 câu trắc nghiệm chọn lọc về con lắc lò xo.
Hocmai.vn Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1 -
Câu 1: Một vật khối lượng m = 1 kg dao động điều hòa với phương trình
π
10cos π
2




x cm
. Lấy π
2
= 10. Lực kéo
về tác dụng lên vật vào thời điểm t = 0,5 (s)
A. F = 2 N B. F = 1 N C. F = 0,5 N D. F = 0 N
Câu 2: Một con lắc xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng, xo khối lượng không đáng kể đ
cứng k = 40 N/m, vật nặng có khối lượng m = 200 g. Kéo vật từ vị trí cân bằng hướng xuống dưới mt đoạn 5 cm ri
buông nhẹ cho vật dao động. Lấy g = 10 m/s
2
. Giá trị cực đại, cực tiểu của lực đàn hồi nhận giá trị nào sau đây?
A. F
max
= 4 N; F
min
= 2 N. B. F
max
= 4 N; F
min
= 0 N.
C. F
max
= 2 N; F
min
= 0 N. D. F
max
= 2 N; F
min
= 1,2 N.
Câu 3: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δℓ
o
. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Thời gian lò xo bị giãn trong một chu kỳ là 2T/3. Biên độ dao động của vật là:
A.
o
3
A
2

B.
o
A2
C. A = 2Δℓ
o
D. A = 1,5Δℓ
o
Câu 4: Con lắc lò xo treo thẳng đứng, tại vị trí cân bằng lò xo dãn Δℓ
o
. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là T/4. Biên độ dao động của
vật là:
A.
o
3
A
2

B.
o
A2
. C. A = 2Δℓ
o
D. A = 1,5Δℓ
o
Câu 5: Con lắc xo treo thẳng đứng, tại vtrí cân bằng xo dãn Δℓ
0
. Kích thích để quả nặng dao động điều hoà
theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. Thời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là T/3. Biên độ dao động của vật là:
A.
o
3
A
2

B.
o
A2
C. A = 2Δℓ
o
D. A = 1,5 Δℓ
0
Câu 6: Một con lắc xo dao động điều a theo phương thẳng đứng với chu kỳ T. t trong một chu kỳ dao động
thì thời gian độ lớn gia tốc a của vật nhỏ hơn gia tốc rơi tự do g là T/3. Biên độ dao động A của vật nặng tính theo độ
dãn Δℓ
o
của xo khi vật nặng ở VTCB là
A. A = 2Δℓ
o
B. A = Δℓ
o
/2 C.
o
A2
D.
o
A3
Câu 7: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu dưới có vật m. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, trục Ox thẳng đứng,
chiều dương hướng lên. Kích thích quả cầu dao động với phương trình x = 5cos(20t + π) cm. Lấy g = 10 m/s
2
.
Khoảng thời gian vật đi từ lúc t
o
= 0 đến vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất là
A. t = π/30 (s). B. t = π/15 (s). C. t = π/10 (s). D. t = π/5 (s).
Câu 8: Một con lắc lò xo thẳng đứng, khi treo vật xo giãn 4 cm. Kích thích cho vật dao động theo phương thẳng
đứng với biên độ 8 cm, trong một chu kỳ dao động T khoảng thời gian lò xo bị nén
A. t = T/4. B. t = T/2. C. t = T/6. D. t = T/3.
Câu 9: Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100 (g). Con lắc dao động điều hoà theo
phương trình
. Lấy g = 10 m/s
2
. Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên giá treo có giá trị là
A. F
max
= 1,5 N. B. F
max
= 1 N. C. F
max
= 0,5 N. D. F
max
= 2 N.
Câu 10: Con lắc xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100 (g). Con lắc dao động điều hoà theo
phương trình
. Lấy g = 10 m/s
2
. Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng lên giá treo có giá trị là
A. F
min
= 1,5 N. B. F
min
= 0 N. C. F
min
= 0,5 N. D. F
min
= 1 N.
Câu 11: Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Lò xo có độ cứng k = 80 N/m, quả nặng có khối lượng m = 320 (g). Người ta
kích thích đcho quả nặng dao động điều hoà theo phương thẳng đứng xung quanh vị trí cân bằng với biên độ A = 6
cm. Lấy g = 10 m/s
2
. Lực đàn hồi lớn nhất và nhỏ nhất của lò xo trong quá trình quả nặng dao động là
A. F
max
= 80 N, F
min
= 16 N. B. F
max
= 8 N, F
min
= 0 N.
C. F
max
= 8 N, F
min
= 1,6 N. D. F
max
= 800 N, F
min
= 160 N.
Câu 12: Một con lắc xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật có khối lượng m = 100 g. Kéo vật
xuống dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ. Vật dao động theo phương trình x = 5cos(4πt) cm.
Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy g = 10 m/s
2
. Lực dùng đ kéo vật trước khi vật dao động có độ lớn
A. F = 1,6 N. B. F = 6,4 N. C. F = 0,8 N. D. F = 3,2 N.
57 CÂU TRẮC NGHIỆM CHỌN LỌC VỀ CON LẮC LÒ XO
Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG
57 câu trắc nghiệm chọn lọc về con lắc lò xo - Trang 2
57 câu trắc nghiệm chọn lọc về con lắc lò xo - Người đăng: thuytien9386-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
57 câu trắc nghiệm chọn lọc về con lắc lò xo 9 10 339