Ktl-icon-tai-lieu

58 bài tập tự luận về định luật Newton

Được đăng lên bởi Tiến
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 930 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thầy Nguyễn Văn Dân – 0975733056 – Long An
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Khối 10 NC - Năm học 2013 - 2014
(Thầy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn)
---------------

Chủ đề 1: LỰC
F

F1

F2 theo quy t¾c h×nh b×nh hµnh. Nếu

* F1
thì F = F1 + F2
F2
* F1
F2 và F1 > F2 thì F = F1 - F2
* F1 F2
thì F = F12 F22
* Nếu F1 , F2 hợp nhau một góc bất kỳ thì
F=

F12

F22

2F1F2 cos

Bài 1: Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 40 N. Hãy tìm độ lớn của hợp lực khi hai lực hợp với
nhau một góc 00; 300; 600; 900; 1200; 1800 ? Nêu nhận xét ?
ĐS: 80n; 77,3 N; 40√3 N; 40√2 N; 40 N; 0 N
Bài 2. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = 3 N; F2 = 4 N. Hãy tìm độ lớn của hợp lực khi hai lực hợp
với nhau một góc 900 ?
ĐS: 5 N
Bài 3. Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1= F2 = 20 N. Tìm độ lớn hợp lực của hai lực khi chúng hợp
với nhau một góc α =00.
ĐS: 40 N
Bài 4. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = 6 N; F2 = 8 N. Hãy tìm độ lớn của hợp lực khi hai lực hợp
với nhau một góc 900
ĐS: 10 N
Bài 5. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 30 N. Hãy tìm góc của hai lực khi hợp lực cua chúng
la 30 N?
ĐS: 1200
Bài 6. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 10 N. Hãy tìm góc của hai lực khi hợp lực cua chúng
la 10 N?
ĐS: 1200
Bài 7. Cho hai lực đồng qui có độ lớn F1 = F2 = 10 N. Hãy tìm độ lớn của hợp lực khi hai lực hợp với
nhau một góc 600 .
ĐS: 17,3 N
Bài 8. Một chất điểm đứng yên chịu tác dụng của 3 lực 4 N, 5 N và 6 N. Nếu hủy bỏ lực 6 N thì hợp
lực giữa hai lực còn lại là bao nhiêu?
ĐS: 6 N
Bài 9. Một chất điểm đứng yên chịu tác dụng của 3 lực 6 N, 8 N và 10 N. Hỏi góc hợp bởi hai lực 6 N
và 8 N là bao nhiêu?
ĐS: 900
Bài 10. Một chất điểm chịu 4 lực tác dụng: F1 = 40 N hướng về nam; F2 = 50 N hướng về bắc, F3 =
70 N hướng về tây và F4 = 90 N hướng về nam. Hợp lực của chúng?
ĐS: 50N
1

Thầy Nguyễn Văn Dân – 0975733056 – Long An
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Bài 11. Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực F1= 4 N, F2= 5 N và F3= 6 N. Trong đó F1,
F2 cân bằng với F3. Hợp lực của hai lực F1, F2 bằng?
ĐS: 6 N
Bài 12: Cho hai lực đồng quy có độ lớn F1 = 16 N và F2 = 12 N.
a/ Hợp lực của chúng có thể có độ lớn 30 N hoặc 3,5 N được ...
Thầy Nguyễn Văn Dân – 0975733056 Long An
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------
1
ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
Khối 10 NC - m học 2013 - 2014
(Thầy NGUYỄN VĂN DÂN biên soạn)
---------------
Chủ đề 1: LỰC
12
F F F
theo quy c h×nh b×nh hµnh. Nếu
*
12
FF
t F = F
1
+ F
2
*
12
FF
và F
1
> F
2
thì F = F
1
- F
2
*
12
FF
t F =
22
12
FF
* Nếu
12
,FF
hp nhau một c bt kỳ thì
F =
22
1 2 1 2
2 cosF F FF
Bài 1: Cho hai lc đng qui có độ ln F
1
= F
2
= 40 N. Hy tìm độ ln ca hợp lc khi hai lc hợp vi
nhau một góc 0
0
; 30
0
; 60
0
; 90
0
; 120
0
; 180
0
? Nêu nhn xt ?
ĐS: 80n; 77,3 N; 403 N; 402 N; 40 N; 0 N
Bài 2. Cho hai lc đng qui độ ln F
1
= 3 N; F
2
= 4 N. Hy tìm độ ln ca hợp lc khi hai lc hợp
vi nhau một góc 90
0
?
ĐS: 5 N
Bài 3. Cho hai lc đng quy có độ ln F
1
= F
2
= 20 N. Tìm độ ln hợp lc ca hai lc khi chúng hợp
vi nhau một góc α =0
0
.
ĐS: 40 N
Bài 4. Cho hai lc đng qui độ ln F
1
= 6 N; F
2
= 8 N. Hy tìm độ ln ca hợp lc khi hai lc hợp
vi nhau một góc 90
0
ĐS: 10 N
Bài 5. Cho hai lc đng qui đln F
1
= F
2
= 30 N. Hy tìm góc ca hai lc khi hợp lc cua chúng
la 30 N?
ĐS: 120
0
Bài 6. Cho hai lc đng qui độ ln F
1
= F
2
= 10 N. Hy tìm góc ca hai lc khi hp lc cua chúng
la 10 N?
ĐS: 120
0
Bài 7. Cho hai lc đng qui độ ln F
1
= F
2
= 10 N. Hy tìm độ ln ca hợp lc khi hai lc hợp vi
nhau một góc 60
0
.
ĐS: 17,3 N
Bài 8. Một chất điểm đứng yên chu tác dng ca 3 lc 4 N, 5 N 6 N. Nếu hy b lc 6 N thp
lc gia hai lc còn li là bao nhiêu?
ĐS: 6 N
Bài 9. Một chất đim đứng yên chu tác dng ca 3 lc 6 N, 8 N 10 N. Hi góc hp bi hai lc 6 N
và 8 N là bao nhiêu?
ĐS: 90
0
Bài 10. Một chất điểm chịu 4 lc tác dụng: F
1
= 40 N hưng v nam; F
2
= 50 N hưng v bc, F
3
=
70 N hưng vy và F
4
= 90 N hưng v nam. Hợp lc ca chúng?
ĐS: 50N
58 bài tập tự luận về định luật Newton - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
58 bài tập tự luận về định luật Newton - Người đăng: Tiến
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
58 bài tập tự luận về định luật Newton 9 10 829