Ktl-icon-tai-lieu

6 kỹ năng học tốt ở bậc đại học

Được đăng lên bởi htxngo
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2735 lần   |   Lượt tải: 2 lần
6 kỹ năng học tốt ở bậc đại học?
Kỹ năng trao đổi nhóm là một kỹ năng rất quan trọng.
(Dân trí) - Đó là kỹ năng học trên lớp, ở nhà, đọc sách, để ghi nhớ tốt,
giải tỏa stress và kỹ năng chuẩn bị và làm bài kiểm tra. Những kinh
nghiệm này tưởng là quá cũ nhưng lại không cũ và giúp ích r ất nhiều
cho các tân cử nhân.
Tập thể lớp K9 Tài năng - Chất lượng cao của ĐH Khoa học Tự nhiên ĐHQG Hà Nội đúc kết lại 6 kỹ năng học tốt ở bậc ĐH, xin giới thiệu
cùng các bạn:
Kỹ năng học tập trên lớp
Nghe giảng: Để tập trung nghe giảng nắm được bài ngay trên l ớp
không phải là một việc đơn giản và dễ dàng. Hơn nữa, việc tập trung
được hay không đôi khi còn phụ thuộc vào thầy giáo, bài giảng hay các
nguyên nhân chủ quan khác. Chỉ có cách bạn phải luyện tập, tránh để
bản thân bị phân tâm.
Tốt nhất bạn nên chọn vị trí gần thầy cô, vừa có thể nghe rõ hơn, vừa
có khả năng ít nói chuyện. Việc phát biểu hay đặc câu hỏi cho thầy cô
giáo cũng là một cách khiến chúng ta tập trung hơn. Để phát biểu tốt
thì hãy ghi những câu nhận xét hay phát biểu vào một tờ giấy tr ước
khi phát biểu.
Ghi chép: Cần phải viết nhanh hơn, dùng nhiều ký tự viết tắt h ơn.
Không cần phải ghi tất cả những gì thầy cô nói. Hãy dành thời gian để
nghe các thầy cô giải thích kĩ hơn về định nghĩa, khái niệm, cách
chứng minh… Chỉ ghi chép những gì mà chúng ta chưa biết, những
điều quan trọng mà sách không có. Ngoài ra, vở của người bạn học sẽ
là tài liệu hữu ích vì có thể lúc đãng trí bạn bỏ sót một chi tiết quan
trọng trong bài giảng.
Kỹ năng học ở nhà
Cần tìm một chỗ yên tĩnh, tránh tiếng ồn. Bạn nên chọn một thời gian
học cố định và tạo cho mình thói quen học thời gian đó. Ngoài ra, cần
có lịch học thật hợp lý, kết hợp giữa học tập và giải trí như có thể một
bản nhạc nhẹ nhàng, hoặc một bài tập thể dục.
Nếu bạn học phải phần khó hiểu thì để lại, học những phần khác dễ
hiểu hơn, sau khi thư giãn, thoải mái thì học tiếp.

Để ghi nhớ tốt
Để có một trí nhớ tốt hãy chọn cho mình một thói quen như khi đến
trường kiểm tra sách vở; nên ghi danh sách các việc cần làm vào m ột
tờ giấy nhỏ và thỉnh thoảng kiểm tra xem tiếp theo mình cần phải làm
gì.
Để ghi nhớ tốt trong việc tiếp thu kiến thức thì cùng bạn bè thảo luận
về một vấn đề cùng quan tâm. Ngoài ra, ghi nhớ qua các chi tiết quan
trọng, các key words, các hình ảnh minh họa.
Kỹ năng đọc sách
Đọc sách là kỹ năng không thể thiếu bởi học đại học sẽ phải học rất
nhiều. Theo đó, đầu tiên các bạn phải chọn một khối lượng vừa đủ để
bắt đầu, cố gắng nắm được cách bố trí, hệ...
6 k n ng h c t t b c i h c? ă đạ
K n ng trao i nhóm là m t k n ng r t quan tr ng. ă đổ ă
(Dân trí) - ó là k n ng h c trên l p, nhà, c sách, ghi nh t t,Đ ă đọ để
gi i t a stress và k n ng chu n b và làm bài ki m tra. Nh ng kinh ă
nghi m này t ng là quá c nh ng l i không c và giúp ích r t nhi u ưở ũ ư ũ
cho các tân c nhân.
T p th l p K9 Tài n ng - Ch t l ng cao c a H Khoa h c T nhiên - ă ượ Đ
HQG Hà N i úc k t l i 6 k n ng h c t t b c H, xin gi i thi u Đ ộ đ ế ă Đ
cùng các b n:
K n ng h c t p trên l p ă
Nghe gi ng: t p trung nghe gi ng n m c bài ngay trên l p Để đượ
không ph i là m t vi c n gi n và d dàng. H n n a, vi c t p trung đơ ơ
c hay không ôi khi còn ph thu c vào th y giáo, bài gi ng hay cácđượ đ
nguyên nhân ch quan khác. Ch có cách b n ph i luy n t p, tránh để
b n thân b phân tâm.
T t nh t b n nên ch n v trí g n th y cô, v a có th nghe rõ h n, v a ơ
có kh n ng ít nói chuy n. Vi c phát bi u hay c câu h i cho th y cô ă đặ
giáo c ng là m t cách khi n chúng ta t p trung h n. phát bi u t t ũ ế ơ Để
thì hãy ghi nh ng câu nh n xét hay phát bi u vào m t t gi y tr c ướ
khi phát bi u.
Ghi chép: C n ph i vi t nhanh h n, dùng nhi u ký t vi t t t h n. ế ơ ế ơ
Không c n ph i ghi t t c nh ng gì th y cô nói. Hãy dành th i gian để
nghe các th y cô gi i thích k h n v nh ngh a, khái ni m, cách ĩ ơ đị ĩ
ch ng minh… Ch ghi chép nh ng gì mà chúng ta ch a bi t, nh ng ư ế
i u quan tr ng mà sách không có. Ngoài ra, v c a ng i b n h c s đ ườ
là tài li u h u ích vì có th lúc ãng trí b n b sót m t chi ti t quan đ ế
tr ng trong bài gi ng.
K n ng h c nhà ă
C n tìm m t ch yên t nh, tránh ti ng n. B n nên ch n m t th i gian ĩ ế
h c c nh và t o cho mình thói quen h c th i gian ó. Ngoài ra, c n đị đ
có l ch h c th t h p lý, k t h p gi a h c t p và gi i trí nh có th m t ế ư
b n nh c nh nhàng, ho c m t bài t p th d c.
N u b n h c ph i ph n khó hi u thì l i, h c nh ng ph n khác d ế để ạ
hi u h n, sau khi th giãn, tho i mái thì h c ti p. ơ ư ế
6 kỹ năng học tốt ở bậc đại học - Trang 2
6 kỹ năng học tốt ở bậc đại học - Người đăng: htxngo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
6 kỹ năng học tốt ở bậc đại học 9 10 126