Ktl-icon-tai-lieu

60 BT sóng cơsóng âm khó có lời giải chi tiết

Được đăng lên bởi songahri1783-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 3434 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An – 0975733056 – sưu tầm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tập trắc nghiệm khó có lời giải chi tiết (sưu tầm)
Phần 2 - 60 câu SÓNG CƠ – SÓNG ÂM
Phần 1: đề trắc nghiệm
11 câu SÓNG ÂM
Câu 1. Hai điểm M và N nằm ở cùng 1 phía của nguồn âm , trên cùng 1 phương truyền âm có LM = 30 dB,
LN = 10 d B , nếu nguồn âm đó dặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là
A 12
B7
C9
D 11
Câu 2. Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: am truyền tới có mức cường độ âm là 65dB, âm phản xạ
có mức cường độ âm là 60dB. Mức cường độOâm toàn phầnM
tại điểm đó là?N
A. 5 dB
B. 125 dB
C.
66,19
db
D. 62,5dB



Câu 3. Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A, B, C lần
lượt là 40dB; 35,9dB và 30dB. Khoảng cách giữa AB là 30m và khoảng cách giữa BC là
A. 78m
B. 108m
C. 40m
D. 65m
O
A
B
C




Câu 4: Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca
sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80 dB Số
ca sĩ có trong ban hợp ca là
A. 16 người.
B. 12 người.
C. 10 người.
D. 18 người
Câu 5 .Tại O có 1 nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất ko đổi.1 người đi bộ từ A đến C theo 1
đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm
xuống I .Khoảng cách AO bằng:
A.AC 2 /2
B.AC 3 /3
C.AC/3
D.AC/2
Câu 6 Trên sợi dây đàn dài 65cm sóng ngang truyền với tốc độ 572m/s. Dây đàn phát ra bao nhiêu hoạ âm
(kể cả âm cơ bản) trong vùng âm nghe được ?
A. 45.
B. 22.
C. 30.
D. 37.
Câu 7. Một người đứng giữa hai loa A và B. Khi loa A bật thì người đó nghe được âm có mức cường độ
76dB. Khi loa B bật thì nghe được âm có mức cường độ 80 dB. Nếu bật cả hai loa thì nghe được âm có
mức cường độ bao nhiêu?
A. 28 dB
B. 36 dB
C. 38 dB
D. 47 dB
C©u 8 : Hai nguồn âm O1,O2 coi là hai nguồn điểm cách nhau 4m, phát sóng kết hợp cùng tần số 425 Hz,
cùng biên độ 1 cm và cùng pha ban đầu bằng không (tốc độ truyền âm là 340 m/s). Số điểm dao
động với biên độ 1cm ở trong khoảng giữa O1O2 là:
A. 18.
B. 8.
C. 9.
D. 20.
Câu 9: Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm và ở hai phía so với nguồn
âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt là 50 dB và 44 dB. Mức cường độ âm
tại B là
A. 28 dB
B. 36 dB
C. 38 dB
D. 47 dB
Câu 10. Một nguồn âm được coi là nguồn điểm ph...
Thầy Nguyễn Văn Dân Long An 0975733056 sưu tầm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
Tập trắc nghiệm khó có lời giải chi tiết (sưu tầm)
Phần 2 - 60 câu SÓNG CƠ – SÓNG ÂM
Phần 1: đề trắc nghiệm
11 câu SÓNG ÂM
Câu 1. Hai điểm M và N nằm ở cùng 1 phía của nguồn âm , trên cùng 1 phương truyền âm có LM = 30 dB,
LN = 10 d B , nếu nguồn âm đó dặt tại M thì mức cường độ âm tại N khi đó là
A 12 B 7 C 9 D 11
Câu 2. Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: am truyền tới có mức cường độ âm là 65dB, âm phản xạ
có mức cường độ âm là 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là?
A. 5 dB B. 125 dB C. 66,19 db D. 62,5dB
Câu 3. Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng, theo thứ tự xa dần nguồn âm. Mức cường độ âm tại A, B, C lần
lượt là 40dB; 35,9dB và 30dB. Khoảng cách giữa AB là 30m và khoảng cách giữa BC là
A. 78m B. 108m C. 40m D. 65m
Câu 4: Trong một bản hợp ca, coi mọi ca sĩ đều hát với cùng cường độ âm và coi cùng tần số. Khi một ca
sĩ hát thì mức cường độ âm là 68 dB Khi cả ban hợp ca cùng hát thì đo được mức cường độ âm là 80 dB Số
ca sĩ có trong ban hợp ca là
A. 16 người. B. 12 người. C. 10 người. D. 18 người
Câu 5 .Tại O có 1 nguồn phát âm thanh đẳng hướng với công suất ko đổi.1 người đi bộ từ A đến C theo 1
đường thẳng và lắng nghe âm thanh từ nguồn O thì nghe thấy cường độ âm tăng từ I đến 4I rồi lại giảm
xuống I .Khoảng cách AO bằng:
A.AC
2
/2 B.AC
3
/3
C.AC/3 D.AC/2
Câu 6 Trên sợi dây đàn dài 65cm sóng ngang truyền với tốc độ 572m/s. Dây đàn phát ra bao nhiêu hoạ âm
(kể cả âm cơ bản) trong vùng âm nghe được ?
A. 45. B. 22. C. 30. D. 37.
Câu 7. Một người đứng giữa hai loa A và B. Khi loa A bật thì người đó nghe được âm có mức cường độ
76dB. Khi loa B bật thì nghe được âm có mức cường độ 80 dB. Nếu bật cả hai loa thì nghe được âm có
mức cường độ bao nhiêu?
A. 28 dB B. 36 dB C. 38 dB D. 47 dB
C©u 8 :
Hai nguồn âm O
1
,O
2
coi là hai nguồn điểm cách nhau 4m, phát sóng kết hợp cùng tần số 425 Hz,
cùng biên độ 1 cm và cùng pha ban đầu bằng không (tốc độ truyền âm là 340 m/s). Số điểm dao
động với biên độ 1cm ở trong khoảng giữa O
1
O
2
là:
A.
18.
B.
8.
C.
9.
20.
Câu 9: Hai điểm A, B nằm trên cùng một đường thẳng đi qua một nguồn âm hai phía so với nguồn
âm. Biết mức cường độ âm tại A và tại trung điểm của AB lần lượt 50 dB 44 dB. Mức cường độ âm
tại B là
A. 28 dB B. 36 dB C. 38 dB D. 47 dB
Câu 10. Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát sóng cầu và môi trường không hấp thụ âm.Tại một vị
trí sóng âm biên độ 0,12mm cường độ âm tại điểm đó bằng
2
1,80Wm
. Hỏi tại vị trí sóng biên độ
bằng 0,36mm thì sẽ có cường độ âm tại điểm đó bằng bao nhiêu ?
A.
2
0,60Wm
B.
2
2,70Wm
C.
2
5,40Wm
D.
2
16,2Wm
N
M
O
C
B
A
O
60 BT sóng cơsóng âm khó có lời giải chi tiết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
60 BT sóng cơsóng âm khó có lời giải chi tiết - Người đăng: songahri1783-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
60 BT sóng cơsóng âm khó có lời giải chi tiết 9 10 332