Ktl-icon-tai-lieu

600 câu trắc nghiệm lý thuyết Lý 12

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thầy Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056

DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
(118 câu)
Các đại lượng trong dao động
Caâu 1: Moät con laéc loø xo goàm vaät coù
khoái löôïng m vaø loø xo coù ñoä cöùng k dao
ñoäng ñieàu hoøa. Neáu taêng ñoä cöùng k leân
2 laàn vaø giaûm khoái löôïng m ñi 8 laàn thì
taàn soá dao ñoäng cuûa vaät seõ (TS ĐH2007)
A. taêng 4 laàn B. giaûm 2 laàn
C. taêng 2 laàn D. giaûm 4 laàn
Câu 2: Biểu thức li độ của vật dao động
điều hòa có dạng x
sin(ωt φ), vận
tốc của vật có giá trị cực đại là(TNPT2007)
A. vmax = A2ω B. vmax = 2Aω
C. vmax = A ω 2. D. vmax = A ω
Câu 3: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối
lượng không đáng kể, độ cứng k và một
hòn bi khối lượngm gắn vào đầu lò xo,
đầu kia của lò xo được treo vào một điểm
cố định. Kích thích cho con lắc daođộng
điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu
kỳ dao động của con lắc là(TNPT-2007)
A. T 2 m
B. T 2 k
k

C.

T

1
2

m
k

m

D.

T 2

k
m

Câu 4: Chọn phát biểu sai:
A. Dao động tuần hoàn là dao động
mà trạng thái chuyển động được lập đi
lập lại như cũ sau những khoảng thời gian
bằng nhau.
B. Dao động là sự chuyển động có
giới hạn trong không gian, lập đi lập lại
nhiều lần quanh một vị trí cân bằng.
C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác
định vị trí của vật ở thời điểm t = 0.
D. Dao động điều hòa được coi như
hình chiếu của chuyển động tròn đều
xuống một đường thẳng nằm trong mặt
phẳng quỹ đạo.

Câu 5: Một vật dao động điều hòa có
phương trình x = Acos( t + ). Gọi
v và a lần lượt là vận tốc và gia tốc
của vật. Hệ thức đúng là : (TSĐH2009)
A. v 2 a 2 2 B. v 2 a 2 2
4

C.

v

2
2

2

a

A

2
4

A2

. D.

2
2

v2

2

a

A

2
4

A2

.

Caâu 6: Pha ban ñaàu cuûa dao ñoäng ñieàu
hoaø :
A. phuï thuoäc caùch choïn goác toaï ñoä vaø
goác thôøi gian .
B. phuï thuoäc caùch kích thích vaät dao
ñoäng .
C. phuï thuoäc naêng löôïng truyeàn cho
vaät ñeå vaät dao ñoäng .
D. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng .
Caâu 7 : Pha ban ñaàu φ cho pheùp xaùc
ñònh
a/ traïng thaùi cuûa dao ñoäng ôû thôøi
ñieåm ban ñaàu.
b/ vaän toác cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm
t baát kyø.
c/ ly ñoä cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm t
baát kyø
d/ gia toác cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm
t baát kyø.
Caâu 8: Khi moät chaát ñieåm dao ñoäng
ñieàu hoaø thì ñaïi löôïng naøo sau ñaây
khoâng ñoåi theo thôøi gian?
a/ Vaän toác. b/ gia toác.
c/ Bieân ñoä.
d/ Ly ñoä.
Caâu 9: Dao ñoäng töï do laø dao ñoäng maø
chu kyø
a/ khoâng phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính
cuûa heä.
b/ chæ phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính
cuûa heä khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá
beân ngoaøi.
c/ chæ phuï thuoäc vaø...
Thy Nguyễn Văn Dân – Long An - 0975733056
DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
(118 câu)
Các đại lượng trong dao động
Caâu 1: Moät con laéc loø xo goàm vaät coù
khoái löôïng m vaø loø xo coù ñoä cöùng k dao
ñoäng ñieàu hoøa. Neáu taêng ñoä cöùng k leân
2 laàn vaø giaûm khoái löôïng m ñi 8 laàn thì
taàn soá dao ñoäng cuûa vaät seõ (TS ĐH-
2007)
A. taêng 4 laàn B. giaûm 2 laàn
C. taêng 2 laàn D. giaûm 4 laàn
Câu 2: Biu thức li độ ca vật dao động
điu hòa có dng x sin(ωt φ), vn
tc ca vt có giá tr cực đại là(TNPT-
2007)
A. v
max
= A
2
ω B. v
max
= 2Aω
C. v
max
= A ω
2
. D. v
max
= A ω
Câu 3: Mt con lc lò xo gm lò xo khi
lượng không đáng kể, đ cng k và mt
hòn bi khối lượngm gắn vào đầu lò xo,
đầu kia của lò xo được treo vào một điểm
c định. Kích thích cho con lắc daođộng
điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu
k dao động ca con lc là(TNPT-2007)
A.
m
T2
k
B.
k
T2
m
C.
1m
T
2k
D.
k
T2
m
Câu 4: Chn phát biu sai:
A. Dao động tuần hoàn là dao động
mà trng thái chuyển động được lập đi
lp lại như cũ sau những khong thi gian
bng nhau.
B. Dao động là s chuyn động có
gii hn trong không gian, lập đi lập li
nhiu ln quanh mt v trí cân bng.
C. Pha ban đầu φ là đại lượng xác
định v trí ca vt thời điểm t = 0.
D. Dao động điều hòa được coi như
hình chiếu ca chuyển động tròn đu
xung một đường thng nm trong mt
phng qu đạo.
Câu 5: Mt vật dao động điều hòa
phương trình x = Acos( t + ). Gi
v a lần lượt vn tc gia tc
ca vt. H thức đúng : (TSĐH-
2009)
A.
22
2
42
va
A
B.
22
2
22
va
A
C.
22
2
24
va
A
. D.
22
2
24
a
A
v
.
Caâu 6: Pha ban ñaàu cuûa dao ñoäng ñieàu
hoaø :
A. phuï thuoäc caùch choïn goác toaï ñoä vaø
goác thôøi gian .
B. phuï thuoäc caùch kích thích vaät dao
ñoäng .
C. phuï thuoäc naêng löôïng truyeàn cho
vaät ñeå vaät dao ñoäng .
D. Caû 3 caâu treân ñeàu ñuùng .
Caâu 7 : Pha ban ñaàu φ cho pheùp xaùc
ñònh
a/ traïng thaùi cuûa dao ñoäng ôû thôøi
ñieåm ban ñaàu.
b/ vaän toác cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm
t baát kyø.
c/ ly ñoä cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm t
baát kyø
d/ gia toác cuûa dao ñoäng ôû thôøi ñieåm
t baát kyø.
Caâu 8: Khi moät chaát ñieåm dao ñoäng
ñieàu hoaø thì ñaïi löôïng naøo sau ñaây
khoâng ñoåi theo thôøi gian?
a/ Vaän toác. b/ gia toác.
c/ Bieân ñoä. d/ Ly ñoä.
Caâu 9: Dao ñoäng töï do laø dao ñoäng maø
chu kyø
a/ khoâng phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính
cuûa heä.
b/ chæ phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính
cuûa heä khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá
beân ngoaøi.
c/ chæ phuï thuoäc vaøo caùc ñaëc tính
cuûa heä.
600 câu trắc nghiệm lý thuyết Lý 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
600 câu trắc nghiệm lý thuyết Lý 12 - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
600 câu trắc nghiệm lý thuyết Lý 12 9 10 230