Ktl-icon-tai-lieu

66 Câu Phật Học Làm Chấn Động Thế Giới

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 500 lần   |   Lượt tải: 0 lần
66 Câu Phật Học Làm Chấn Động Thế Giới
11/11/2011
In Bài
1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.
2. Nếu anh không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng 
không cách nào gây phiền não cho anh. Vì chính tâm anh không buông 
xuống nỗi.
3. Anh hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.
4. Anh phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ 
xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương anh, anh phải buông bỏ, mới 
có được niềm vui đích thực.
5. Khi anh vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là vĩnh hằng. Khi 
anh đau khổ, anh hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.
6. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai.
7. Anh có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất 
nhiên.
8. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định anh sẽ
ân hận.
9. Khi nào anh thật sự buông xuống thì lúc ấy anh sẽ hết phiền não.
10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành.
11. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương, chỉ khi nhận
thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, mới có thể thay đổi 
người khác.
12. Anh đừng có thái độ bất mãn người ta hoài, anh phải quay về kiểm điểm 
chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính anh.

13. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác, thì lòng họ sẽ 
không bao giờ được thanh thản.
14. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ 
không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.
15. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời, xin 
anh “ đa khẩu hạ lưu tình”.
16. Vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa anh là ai? Giả sử 
anh bị chó điên cắn anh một phát, chẳng lẽ anh cũng phải chạy đến cắn lại 
một phát?
17. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ nhớ đến người anh 
không hề yêu thích.
18. Mong anh đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức 
và bất mãn của mình, có như vậy người khác mới khả dĩ tiếp nhận.
19. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao anh lại chứa độc dược? Cùng 
một mảnh tâm tại sao anh phải chứa đầy những não phiền như vậy?
20. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ, chính 
vì anh hiểu nó quá ít, anh không có thời gian ở chung với nó.  Nhưng rồi một
ngày nào đó khi anh hiểu sâu sắc, anh sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như 
trong tưởng tượng của anh.
21. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý.  Khi tôi
khóc, tôi không có...
66 Câu Ph t H c Làm Ch n Đ ng Th Gi i ế
11/11/2011
In Bài
1. S dĩ ng i ta đau kh chính vì mãi đeo đu i nh ng th sai l m. ườ
2. N u anh không mu n r c phi n não vào mình, thì ng i khác cũng ế ướ ườ
không cách nào gây phi n não cho anh. Vì chính tâm anh không buông
xu ng n i.
3. Anh hãy luôn c m n nh ng ai đem đ n ngh ch c nh cho mình. ơ ế
4. Anh ph i luôn m lòng khoan dung l ng th cho chúng sanh, cho dù h ượ
x u bao nhiêu, th m chí h đã làm t n th ng anh, anh ph i buông b , m i ươ
có đ c ni m vui đích th c.ượ
5. Khi anh vui, ph i nghĩ r ng ni m vui này không ph i là vĩnh h ng. Khi
anh đau kh , anh hãy nghĩ r ng n i đau này cũng không tr ng t n. ườ
6. S ch p tr c c a ngày hôm nay s là ni m h i h n cho ngày mai. ướ
7. Anh có th có tình yêu nh ng đ ng nên dính m c, vì chia ly là l t t ư
nhiên.
8. Đ ng lãng phí sinh m ng c a mình trong nh ng ch n mà nh t đ nh anh s
ân h n.
9. Khi nào anh th t s buông xu ng thì lúc y anh s h t phi n não. ế
10. M i m t v t th ng đ u là m t s tr ng thành. ế ươ ưở
11. Ng i cu ng v ng còn c u đ c, ng i t ti thì vô ph ng, ch khi nh nườ ượ ườ ươ
th c đ c mình, hàng ph c chính mình, s a đ i mình, m i có th thay đ i ượ
ng i khác.ườ
12. Anh đ ng có thái đ b t mãn ng i ta hoài, anh ph i quay v ki m đi m ườ
chính mình m i đúng. B t mãn ng i khác là chu c kh cho chính anh. ườ
66 Câu Phật Học Làm Chấn Động Thế Giới - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
66 Câu Phật Học Làm Chấn Động Thế Giới - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
66 Câu Phật Học Làm Chấn Động Thế Giới 9 10 264