Ktl-icon-tai-lieu

7 điểm toán

Được đăng lên bởi dobuiquangkhanh
Số trang: 149 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015

TÀI LIỆU

MỤC LỤC:
1-Khảo Sát Hàm Số và Các Bài Toán Liên Quan
2-Giá Trị Lớn Nhất Giá Trị Nhỏ Nhất
3- Lƣợng Giác
4-Phƣơng trình bất phƣơng trình Mũ và Logarit
5-Tích Phân và Ứng Dụng
6-Số phức
7-Phƣơng Pháp Tọa Độ Trong Không Gian Oxyz
8-Hình Học Không Gian Thuần Túy
9-Tổ Hợp và Xác Suất

Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246

1

Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015

Tài liệu đã đƣợc tinh giảm chỉ còn những phần cơ bản và cần thiết, vừa
đủ để các em có thể học nhanh và nắm bắt đƣợc phù hợp với kiến thức THPT
cũng nhƣ kì thi Quốc Gia 2015 sắp tới.
Chỉ cần nắm bắt đƣợc các vấn đề cơ bản của tài liệu này thì điểm 6,5-7 là
điều không hề khó khăn.
Chú ý tập tài liệu chỉ đề cập đến các kiến thức cơ bản sẽ xuất hiện trong
kì thi Quốc Gia 2015 môn Toán nên sẽ không có các phần nâng cao. Các em
học sinh ôn thi vào các trƣờng lớn hay các trƣờng có tổ chức thi xét tuyển lần
2 thì các kiến thức trong tài liệu là không đầy đủ.
Do tài liệu đƣợc biên soạn bởi tác giả nên không tránh đƣợc sự thiếu xót.
Nếu có thì mong các em thông cảm.
Chúc các em học tốt và vƣợt qua kì thi năm nay một cách dễ dàng.
Thân!

Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246

2

Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015

KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN
A. Lý thuyết:
I.

Các bƣớc khảo sát hàm số:
 Tập xác định.
 Giới hạn, Tiệm cận (Nếu có)
 Đạo hàm
 Bảng biến thiên: Các khoảng đồng biến, nghịch biến, cực trị (Nếu có)
 Đồ thị: Điểm đặc biệt, Vẽ đồ thị.

II.

Tổng kết các dạng đồ thị:
3
2
1. Hàm bậc 3: y  ax  bx  cx  d , a  0

 Đồ thị hàm số đối xứng qua điểm uốn.
 Dạng đồ thị được căn cứ vào:

Số nghiệm của y '  0 và dấu của hệ số a.

 Có 3 trường hợp:
 TH1: y '  0 có 2 nghiệm phân biệt  có 2 cực trị.

a0

a0

 TH2: y '  0 có nghiệm kép  không có cực trị.

a0

a0

Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246

3

Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015
 TH3: y '  0 vô nghiệm  không có cực trị.

a0

a0

4
2
2. Hàm trùng phƣơng: y  ax  bx  c, a  0

 Đồ thị hàm số đối xứng qua trục Oy.
 Đồ thị có 2 dạng căn cứ vào : Số nghiệm của y '  0 và dấu của hệ số a.
 TH1: y '  0 có 3 nghiệm phân biệt  có 3 cực trị.

a0

a0

 TH2: y '  0 có 1 nghiệm  có 1 cực trị.

a0

a0

ax  b 2 2
,a  c  0
cx  d
Ng.Soạn: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246

3. Hàm phân thức: y 

4

Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng 2015
 Đồ thị có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.
 Đồ thị là hai đường hypebol đối xứng qua giao điểm củ...
Lớp Toán 131/10 Lý Thái Tổ-Đà Nẵng
2015
Ng.Son: Nguyễn Đại Dương Sđt: 0932589246 1
I LIỆU
MC LC:
1-Khảo Sát Hàm Số và Các Bài Toán Liên Quan
2-Giá Trị Ln Nht Giá Trị Nh Nht
3- Lƣợng Giác
4-Phƣơng trình bất phƣơng trình Mũ và Logarit
5-Tích Phân ng Dng
6-S phc
7-Phƣơng Pháp Tọa Đ Trong Không Gian Oxyz
8-Hình Học Không Gian Thuần Túy
9-T Hợp và Xác Suất
7 điểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
7 điểm toán - Người đăng: dobuiquangkhanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
149 Vietnamese
7 điểm toán 9 10 181