Ktl-icon-tai-lieu

7 nguyên tắc học tiếng anh với Effortless English

Được đăng lên bởi Hà Văn Tuấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 728 lần   |   Lượt tải: 6 lần
LANGMASTER COACHING COMMUNITY
--------7 Rules For Excellent English

Hãy tưởng tượng nói Tiếng Anh một cách tự động, không cần suy
nghĩ. Từ ngữ tuôn ra từ miệng bạn một cách dễ dàng, nhanh và tự
động, bạn hiểu ngay lập tức.
Để làm được điều này, bạn phải thay đổi ngay cách bạn học Tiếng Anh. Việc
đầu tiên là bạn phải dừng ngay lại việc học các từ Tiếng Anh?

Hả? Cái gì?
Dừng ngay lại việc học các từ Tiếng Anh!!!
Đúng thế, đừng ghi nhớ các từ. Người bản ngữ không học Tiếng Anh bằng cách nhớ các từ riêng biệt. Người bản ngữ
học cách nói cả Nhóm từ.
Nhóm từ là một số các từ được đi với nhau một cách tự nhiên.

*Bạn chắc chắn học nhanh lên gấp 4 lần*
Nghiên cứu của Tiến sỹ Dr. James Asher chứng minh rằng học bằng các nhóm từ, cả câu sẽ làm việc học nhanh hơn
gấp 4-5 lần các từ riêng biệt. Nhanh hơn gấp 4-5 lần.
Hơn nữa, học sinh sinh viên học các câu có Ngữ pháp tốt hơn.

Nguyên tắc số 1: Luôn học các nhóm từ, các cấu trúc câu, không phải các từ riêng biệt.
Khi bạn tìm thấy bất cứ một từ mới nào, hãy viết cái câu có từ đó. Khi bạn ôn bài, luôn luôn ôn cả nhóm từ, cả câu,
đừng ôn từ riêng biệt.
Hãy sưu tập các nhóm từ.
Kỹ năng nghe- nói và ngữ pháp của bạn sẽ nhanh gấp 4-5 lần. Hãy làm một cuốn sổ sưu tầm nhóm từ, cả câu.
Sưu tầm và ôn lại các nhóm từ, các câu thường xuyên. Không bao giờ chỉ viết các từ riêng biệt, bao giờ cũng viết đủ
nhóm từ và câu. Luôn luôn ôn lại các nhóm từ và câu.

Nguyên tắc thứ 2: Không học ngữ pháp
Hãy dừng ngay việc học ngữ pháp.Các nguyên tắc ngữ pháp dạy bạn phải NGHĨ VỀ TIẾNG ANH, nhưng bạn muốn
nói Tiếng Anh một cách tự nhiên - không phải NGHĨ.
Với hệ thống EFFORTLESS ENGLISH, bạn có thể học Tiếng Anh mà không cần học ngữ pháp. Kỹ năng nghe-nóiHelp 10 Million Vietnamese People speak English fluently!
langmasterclub@gmail.com

LANGMASTER COACHING COMMUNITY
--------của bạn sẽ tiến bộ rất nhanh.Bạn chắc chắn nói Tiếng Anh một cách TỰ NHIÊN chỉ trong 3 tháng.

Nguyên tắc thứ 3: Nguyên tắc quan trọng nhất -

Nghe trước.

Nghe, nghe, nghe. Bạn cần phải nghe các tài liệu tiếng Anh dễ hiểu và thích thú. Bạn phải nghe đều đặn hàng ngày.
Đừng đọc sách giáo khoa. Hãy

nghe Tiếng Anh.

Học với Tai của bạn, Không phải Mắt của bạn.
Tại hầu hết các trường, bạn học Tiếng Anh với Mắt của bạn. Bạn đọc sách giáo khoa. Bạn học các nguyên tắc ngữ
pháp…
Nhưng bây giờ bạn phải học Tiếng Anh với Tai của bạn, không phải Mắt của bạn. Bạn nên nghe 1-3 tiếng mỗi
ngày. Dành hầu hết thời gian của bạn để Nghe – đó là chìa khóa cho việ...
LANGMASTER COACHING COMMUNITY
---------
Help 10 Million Vietnamese People speak English fluently!
www.langmaster.edu.vn langmasterclub@gmail.com
7 Rules For Excellent English
Hãy tưởng tượng nói Tiếng Anh mt cách t động, không cn suy
nghĩ. T ng tuôn ra t ming bn mt cách d dàng, nhanh và t
động, bn hiu ngay lp tc.
Để làm được điều này, bn phải thay đổi ngay cách bn hc Tiếng Anh. Vic
đầu tiên là bn phi dng ngay li vic hc các t Tiếng Anh?
H? Cái gì?
Dng ngay li vic hc các t Tiếng Anh!!!
Đúng thế, đừng ghi nh các từ. Người bn ng không hc Tiếng Anh bng cách nh các t riêng bit. Người bn ng
hc cách nói c Nhóm t.
Nhóm t là mt s các t được đi với nhau mt cách t nhiên.
*Bn chc chn hc nhanh lên gp 4 ln*
Nghiên cu ca Tiến s Dr. James Asher chng minh rng hc bng các nhóm t, c câu s làm vic học nhanh hơn
gp 4-5 ln các t riêng bit. Nhanh hơn gấp 4-5 ln.
Hơn nữa, hc sinh sinh viên hc các câu có Ng pháp tốt hơn.
Nguyên tc s 1: Luôn hc các nhóm t, các cu trúc câu, không phi các t riêng bit.
Khi bn tìm thy bt c mt t mi nào, hãy viết cái câu có t đó. Khi bn ôn bài, luôn luôn ôn c nhóm t, c câu,
đừng ôn t riêng bit.
Hãy sưu tập các nhóm t.
K ng nghe- nói và ng pháp ca bn s nhanh gp 4-5 ln. Hãy làm mt cun s sưu tầm nhóm t, c câu.
Sưu tầm và ôn li các nhóm từ, các câu thường xuyên. Không bao gi ch viết các t riêng bit, bao gi cũng viết đủ
nhóm t và câu. Luôn luôn ôn li các nhóm t và câu.
Nguyên tc th 2: Không hc ng pháp
Hãy dng ngay vic hc ng pháp.Các nguyên tc ng pháp dy bn phải NGHĨ VỀ TIẾNG ANH, nhưng bạn mun
nói Tiếng Anh mt cách t nhiên - không phi NGHĨ.
Vi h thng EFFORTLESS ENGLISH, bn có th hc Tiếng Anh mà không cn hc ng pháp. K năng nghe-nói
7 nguyên tắc học tiếng anh với Effortless English - Trang 2
7 nguyên tắc học tiếng anh với Effortless English - Người đăng: Hà Văn Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
7 nguyên tắc học tiếng anh với Effortless English 9 10 40