Ktl-icon-tai-lieu

70 câu bài tập và đáp án kinh tế phát triển

Được đăng lên bởi lop53ktdn3-gmail-com
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1634 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Câu 8: Chính phủ tăng đầu tư phát triển là 1 biện pháp kích cầu? Đúng
Vì đầu tư tăng lên làm giá cả và sản lượng tăng lên => kích thích nhu cầu chi tiêu
=> đương tổng cầu dịch chuyển lên trên

Câu 27: Nguồn lao động là những người đang có việc làm và nững người đang tìm
việc làm: Sai
Vì nguồn lao động là những người trong độ tuooit lao động đang tham gia lao động
và nhũng người trong đọ tuổi lao động có khả năng lao động có nhu cầu lao động.
Người đang tìm việc làm tức là có nhu cầu nhưng chưa chắc ở trong độ tuổi lao
động
Câu 28: Tỷ lệ thật nghiệp là tỷ lệ % giữa số người thất nghiệp và nguồn nhân lực:
Đúng
Câu 29: Thất nghiệp hữu hình là những người trong độ tuoir lao động nhưng không
có việc làm ở nông thôn và thành thị: Sai
Vì thất nghiệp hữu hình chủ yếu là ở thành thị, là những người có khả năng lao
động có nhu cầu lao động nhưng không có việc làm
Câu 31: Thất nghiệp vô hình là tình trạng thiếu việc làm và năng suất lao động
thấp: Đúng
Vì thật nghiệp vô hình là nhìn bề ngoài có việc làm nhưng làm việc ít, khối lượng
công việc giải quyết không đáng kể. Sự đóng góp của họ ào sản lượng chung là
thấp, mức thu nhập của họ thấp so với mức thu nhập tối thiểu

Câu 38: Tăng cường các chính sách dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em
sẽ khuyến khích các bậc cha mẹ sinh con nhiều hơn: Sai

Vì việc có các chính sách chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng tốt co trẻ em sẽ làm
giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em do đó làm giảm sinh con dự phòng
Câu 39: Tiết kiệm từ ngân sách ở các nước đang phát triển là nuồn chủ yếu hình
thành vốn đầu tư: Sai
Vì ta đã biết đầu từ bằng tiết kiện nhưng ở các nước đang phát triển phân thu ngân
sách nhà nước là rất thấp bời vì dung lượng nền kt của các nước này nhỏ bé =>
thuế chỉ thu được ít. Phần chi ngân sách nhà nước lại quá cao do bộ máy hành
chính cồng kềnh, phần lớn chi ngân sách nhà nước trả cho việc vay tiền, các khoản
trợ cấp quá nhiều, quá cao so với khả năng kinh tế => nguồn tiết kiệm của các
nước đó quá nhỏ bé và không đáng tin cậy => Đó không phải nguồn vốn chủ yếu
hình thành vốn đầu tư
Câu 40: Mô hình Harrod - Domar phản ánh mối quan hệ tăng trưởng và nhu cầu về
vốn ở các nước đang phát triển: Sai
Vì mô hình Harrod - Domar thuộc trường phái Keynes phản ánh mối quan hẹ giữa
tăng trưởng kinh tế với thật nghiệp trong điều kiện các nước đang phát triển và
phản ánh mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với nguồn vốn ở các nước phát
triển
Câu 41: Mô hình Harrod - Domar cho rằng vốn TB được tạo ra bằng đầu tư là yếu
tố và động lực cơ bản...
Câu 8: Chính phủ tăng đầu tư phát triển là 1 biện pháp kích cầu? Đúng
Vì đầu tư tăng lên làm giá cả và sản lượng tăng lên => kích thích nhu cầu chi tiêu
=> đương tổng cầu dịch chuyển lên trên
Câu 27: Nguồn lao động là những người đang có việc làm và nững người đang tìm
việc làm: Sai
Vì nguồn lao động là những người trong độ tuooit lao động đang tham gia lao động
và nhũng người trong đọ tuổi lao động có khả năng lao động có nhu cầu lao động.
Người đang tìm việc làm tức là có nhu cầu nhưng chưa chắc ở trong độ tuổi lao
động
Câu 28: Tỷ lệ thật nghiệp là tỷ lệ % giữa số người thất nghiệp và nguồn nhân lực:
Đúng
Câu 29: Thất nghiệp hữu hình là những người trong độ tuoir lao động nhưng không
có việc làm ở nông thôn và thành thị: Sai
Vì thất nghiệp hữu hình chủ yếu là ở thành thị, là những người có khả năng lao
động có nhu cầu lao động nhưng không có việc làm
Câu 31: Thất nghiệp vô hình là tình trạng thiếu việc làm và năng suất lao động
thấp: Đúng
Vì thật nghiệp vô hình là nhìn bề ngoài có việc làm nhưng làm việc ít, khối lượng
công việc giải quyết không đáng kể. Sự đóng góp của họ ào sản lượng chung là
thấp, mức thu nhập của họ thấp so với mức thu nhập tối thiểu
Câu 38: Tăng cường các chính sách dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em
sẽ khuyến khích các bậc cha mẹ sinh con nhiều hơn: Sai
70 câu bài tập và đáp án kinh tế phát triển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
70 câu bài tập và đáp án kinh tế phát triển - Người đăng: lop53ktdn3-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
70 câu bài tập và đáp án kinh tế phát triển 9 10 858