Ktl-icon-tai-lieu

700 câu sóng cơ

Được đăng lên bởi Nguyen Tien Long
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TỔNG HỢP BÀI TẬP VẬT LÍ

THẦY GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN

CHƯƠNG: SÓNG CƠ (700+)
Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về phương dao động của sóng ngang?
A. Nằm theo phương ngang
B. Vuông góc với phương truyền sóng
C. Nằm theo phương thẳng đứng
D. Trùng với phương truyền sóng
Câu 2: Điều nào sau đây là đúng khi nói về phương dao động của sóng dọc?
A. Nằm theo phương ngang
B. Nằm theo phương thẳng đứng
C. Theo phương truyền sóng
D. Vuông góc với phương truyền sóng
Câu 3: Sóng dọc
A. Truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí
B. Có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng
C. Truyền được qua chân không
D. Chỉ truyền được trong chất rắn
Câu 4: Trong hiện tượng sóng trên mặt nước do một nguồn sóng gây ra, nếu gọi bước sóng là , thì khoảng cách giữa n vòng tròn sóng
(gợn nhô) liên tiếp nhau sẽ là:
A. n
B. ( n- 1)
C. 0,5n
D. ( n+1)
Câu 5: Điều nào sau đây là không đúng khi nói về sự truyền của sóng cơ học?
A. Tần số dao động của sóng tại một điểm luôn bằng tần số dao động của nguồn sóng.
B. Khi truyền trong một môi trường nếu tần số dao động của sóng càng lớn thì tốc độ truyền sóng càng lớn.
C. Khi truyền trong một môi trường thì bước sóng tỉ lệ nghịch với tần số dao động của sóng.
D. Tần số dao động của một sóng không thay đổi khi truyền đi trong các môi trường khác nhau.
Câu 6: Chọn câu trả lời sai
A. Sóng cơ học là dao động cơ lan truyền trong một môi trường.
B. Sóng cơ học là sự lan truyền các phần tử trong một môi trường.
C. Phương trình sóng cơ là một hàm biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì là T.
D. Phương trình sóng cơ là một hàm biến thiên tuần hoàn trong không gian với bước sóng là .
Câu 7: Sóng dọc ( sóng cơ ) truyền được trong các môi trường nào?
A. Chỉ trong chất rắn và trên bề mặt chất lỏng.
B. Truyền được trong chất rắn và chất lỏng và chất khí.
C. Truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả chân không.
D. Không truyền được trong chất rắn.
Câu 8: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với phương truyền sóng.
B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương truyền sóng.
Câu 9: Tốc độ truyền sóng cơ học phụ thuộc vào yếu tố nào ?
A. Tần số sóng.
B. Bản chất của môi trường truyền sóng.
C. Biên độ của sóng.
D. Bước són...
T NG H P BÀI T P V T TH Y GIÁO 9X: ĐINH HOÀNG MINH TÂN
CHƯƠNG: SÓNG CƠ (700+)
Câu 1: đúng
A. B. !"#$
C. %& D. '$(#$
Câu 2: đúng)
A. B. %&
C. ' $ D. !"#$
Câu 3: *)
A. '$+$,$-.,/.,0 B. 1"#$
C. '$+2" D. 13$+$,$-
Câu 4: '$4+$56#7$.8)9#.:;<=>$>
?+"@58AB
A. B. ?CD@ C. E.F D. ?GD@
Câu 5:
không
đúng
H
$
)
A.
'I
J
K
L
"
9
I
J
7
M
B.
N
$
$
"
$O
8
I
J
#
:
J
$
#M
C. N
$
$
"
$O
:
9#
3
4
P
#
I
J
M
D. '
I
J
"
Q
$
$
<
"
$O
<
M
Câu 6:
1)
$;
O
sai
A.
*
)
$$"$OM
B.
*
)
H
$
<IR$
"
$OM
C.
S
$:
98
5
I
O
#
:
'M
D.
S
$:
98
5
I
$
"
#
9#
M
Câu 7:
*)
?sóng cơ@
$
+
$
<
"
$O
A.
13
$
,
$-$596,/M
B. '$
+
$
,
$-
,
/
,
0M
C.
'$
+
$
,
$-.
,
/.
,
0
;
"M
D. N"
$
+
$
,
$-M
Câu 8: N.<9L#sai
A. *<IRT,$2"#$M
B. N$.<IRT,$2($ M
C. *"$+$"M
D. *)<IRT,$2$(#$M
Câu 9:
'J
$
)
U
8
J
A.
'I
J
M B. V;
,
"
$O
$
M
C. V5
M D. V#
M
Câu 10:
W<
$:
$
B
A.
2<
$:
$
M B. 2<
$:
$
X
+M
C. 2<
$:
$
I
R
T
,M D. 1;
Y
V
Câu 11:
đúng
9#
M
A.
V#
2Z
O
$
+
$
:M
B.
V#
;
<
=
L
(
$5
$
M
C.
V#
;
<
=
L
I
,
$5
$
(
D.
1;
Y
1
Câu 12:
[
)
$
$5
+
7MV#
"
U
A. '
J
$
B.
1
:
M
C.
'
O
$
M D. 'I
J
Câu 13:
[J54=9#\.TJ$.:'IJ]
A.
D
] ^ ^
'\
B.
D '
^ ^
]\
C.
' ]
\ ^ ^
D.
\ ^ ^ M]
'
Câu 14: S<9LK+6$)không đúng
A. 1_09_<IRM
B I D NG & NÂNG CAO KI N TH C V T LÍ – TP. C N TH – 0973 518 581 & 01235 518 581 ƯỠ Ơ Page 1
700 câu sóng cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
700 câu sóng cơ - Người đăng: Nguyen Tien Long
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
700 câu sóng cơ 9 10 252