Ktl-icon-tai-lieu

700 câu trắc nghiệm pháp luật đại cương

Được đăng lên bởi nhokconan1992
Số trang: 84 trang   |   Lượt xem: 4052 lần   |   Lượt tải: 7 lần
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƢƠNG
Câu 1. Sự xuất hiện của nhà nƣớc cổ đại nào sau đây có nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức
không thể điều hòa đƣợc:
A. Nhà nƣớc Giéc – manh

B. Nhà nƣớc Rôma

C. Nhà nƣớc Aten

D. Các Nhà nƣớc phƣơng Đông

Câu 2. Theo học thuyết Mác – Lênin, nhận định nào sau đây là đúng:
A. Tính chất giai cấp của nhà nƣớc không đổi nhƣng bản chất của nhà nƣớc thì thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc
khác nhau.
B. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nƣớc không thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau.
C. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nƣớc luôn luôn thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau.
D. Tính chất giai cấp của nhà nƣớc luôn luôn thay đổi, còn bản chất của nhà nƣớc là không đổi qua các kiểu
nhà nƣớc khác nhau.
Câu 3. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ƣơng:
A. Thành phố Huế

B. Thành phố Cần Thơ

C. Thành phố Đà Nẵng

D. Thành phố Hải Phòng

Câu 4. Câu nào sau đây đúng với quy định đƣợc ghi trong Điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, đã đƣợc sửa đổi,
bổ sung:
A. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của nhà nƣớc
theo định hƣớng XHCN…”.
B. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN…”.
C. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng tự do cạnh tranh theo định
hƣớng XHCN…”.
D. “…Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng kết hợp với kế hoạch phát
triển kinh tế của nhà nƣớc theo định hƣớng XHCN…”.
Câu 5. Sự tồn tại của nhà nƣớc:
A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài ngƣời, ở đâu có xã hội ở đó tồn tại nhà nƣớc
B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp
C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nƣớc để bảo vệ lợi ích chung.
D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 6. Số lƣợng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng hiện nay của nƣớc CHXHCN Việt Nam là:
A. 62

B. 63

C. 64

D. 65

Câu 7. Quyền lực và hệ thống tổ chức quyền lực trong xã hội CXNT:
A. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội.
B. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho Hội đồng thị tộc, tù trƣởng, các thủ lĩnh tôn giáo.
C. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội.
D. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ cho lợi ích của Hội đồng thị tộc, tù trƣởng, các thủ lĩnh tôn giáo.
Câu 8. Ngoài tính chất giai cấp, kiểu nhà nƣớc nào sau đây còn có vai trò ...
1
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TRẮC NGHIỆM MÔN PP LUẬT ĐẠI CƢƠNG
Câu 1. Sự xuất hiện của nhà nƣớc cổ đại nào sau đây nguyên nhân là do mâu thuẫn giai cấp gay gắt đến mức
không thể điều hòa đƣợc:
A. Nhà nƣớc Giéc manh B. Nhà nƣớc Rôma
C. Nhà nƣớc Aten D. c Nhà nƣớc phƣơng Đông
Câu 2. Theo học thuyết Mác Lênin, nhận định nào sau đây là đúng:
A. Tính chất giai cấp của nhà ớc không đổi nhƣng bản cht của nhà c thì thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc
khác nhau.
B. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà ớc không thay đổi qua các kiểu nhà ớc khác nhau.
C. Tính chất giai cấp và bản chất của nhà nƣớc luôn luôn thay đổi qua các kiểu nhà nƣớc khác nhau.
D. Tính chất giai cấp của nhà nƣớc luôn luôn thay đổi, còn bản chất của nhà nƣớc là không đổi qua các kiểu
nhà nƣớc khác nhau.
Câu 3. Thành phố nào sau đây không phải là thành phố trực thuộc trung ƣơng:
A. Thành ph Huế B. Thành phố Cần Thơ
C. Thành phố Đà Nẵng D. Thành phố Hải Phòng
Câu 4. Câu nào sau đây đúng với quy định đƣợc ghi trong Điều 15 Hiến pháp Việt Nam 1992, đã đƣợc sửa đổi,
bổ sung:
A. “…Nhà nƣớc thực hin nhất quán chính sách phát triển nn kinh tế thị trƣờng có sự quản của nhà nƣớc
theo định hƣớng XHCN…”.
B. “…Nhà nƣớc thực hin nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng địnhng XHCN…”.
C. “…Nhà nƣớc thc hin nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng tự do cạnh tranh theo định
hƣớng XHCN…”.
D. “…Nhà nƣớc thc hin nhất quán chính sách phát triển nền kinh tế thị trƣờng kết hợp với kế hoạch phát
triển kinh tế của nhà nƣớc theo định ng XHCN…”.
Câu 5. Sự tồn tại của nhà ớc:
A. Là kết quả tất yếu của xã hội loài ngƣi, ở đâu có xã hội ở đó tồn tại nhà nƣớc
B. Là kết quả tất yếu của xã hội có giai cấp
C. Là do ý chí của các thành viên trong xã hội với mong muốn thành lập nên nhà nƣớc để bảo vệ lợi ích chung.
D. C A, B và C đều đúng
Câu 6. Số lƣợng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng hiện nay của nƣớc CHXHCN Việt Nam là:
A. 62 B. 63 C. 64 D. 65
Câu 7. Quyền lực và hệ thống tổ chức quyền lực trong xã hội CXNT:
A. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội.
B. Đứng trên xã hội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho Hội đồng th tộc, tù trƣởng, các thủ lĩnhn giáo.
C. Đứng trênhội, tách khỏi xã hội và phục vụ lợi ích cho các thành viên trong xã hội.
D. Hòa nhập vào xã hội và phục vụ cho lợi ích của Hội đồng thị tộc, tù trƣởng, các thủ lĩnh tôn giáo.
Câu 8. Ngoài tính chất giai cấp, kiểu nhà nƣớc nào sau đây cònvai trò xã hội:
A. Nhà nƣớc XHCN
B. Nhà nƣớc XHCN; Nhà nƣớc tƣ sản
C. Nhà nƣớc XHCN; Nhà nƣớc tƣ sản; Nhà nƣớc phong kiến
D. Nhà nƣớc XHCN; Nhà nƣớc tƣ sản; Nhà nƣớc phong kiến; Nhà nƣớc chủ nô
700 câu trắc nghiệm pháp luật đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
700 câu trắc nghiệm pháp luật đại cương - Người đăng: nhokconan1992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
84 Vietnamese
700 câu trắc nghiệm pháp luật đại cương 9 10 298