Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (12

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 11

PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH ( 32 c©u tõ c©u 1 ®Õn c©u 32)
Câu 1: Khi x¶y ra hiÖn tîng céng hëng c¬ th× vËt tiÕp tôc dao ®éng
A. mµ kh«ng chÞu ngo¹i lùc t¸c dông.
B. víi tÇn sè nhá h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
C. víi tÇn sè lín h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
D. víi tÇn sè b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
Câu 2: Khi nãi vÒ thuyÕt lìng tö ¸nh s¸ng, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai?
A. Mçi chïm s¸ng dï rÊt yÕu còng chøa mét sè rÊt lín c¸c h¹t ph«t«n.
B. Trong chïm ¸nh s¸ng tr¾ng ph«t«n cña ¸nh s¸ng ®á cã n¨ng lîng nhá h¬n ph«t«n cña ¸nh s¸ng tÝm.
C. Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i, ph«t«n truyÒn däc theo tia s¸ng víi vËn tèc c = 3.10 8m/s nh nhau trong tÊt c¶ c¸c m«i
trêng.
D. Nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt ph¸t x¹ hay hÊp thô ¸nh s¸ng th× chóng ph¸t ra hay hÊp thô ph«t«n.
Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Iâng (Young), khoảng cách giữa hai khe là 0,15 mm, khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc laze có bước sóng  .
Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 4,8 mm. Giá trị của  bằng
A. 0,60  m
B. 0,65  m
C. 0,72  m
D. 0,48  m
Câu 4: Mét m¹ch LC gåm cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L =1  H vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung
C =10 pF ( LÊy  2 =10). TÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch lµ:
A. 109/2π Hz.
B. 5.107 Hz
C. 109 Hz.
D. 2.107 Hz
Câu 5: Mét chïm tia laze ®îc t¹o ra trong hiÖn tîng bøc x¹ c¶m øng ®îc truyÒn trong ch©n kh«ng cã bíc sãng
  0, 72  m , cho c = 3. 108 m/s. Ph«t«n cÊu t¹o nªn chïm s¸ng laze nµy cã tÇn sè vµ n¨ng lîng lÇn lît lµ :
A. 2,4. 1014 Hz, 1,59.10-19 J.
B. 4,17.1014 Hz, 27,6.10-20 J
C. 4,17.1014 Hz, 1,59.10-19 J.
D. 2,4. 1014 Hz, 27,6.10-20 J
131
131
Câu 6: Ioát 53 I coù chu kì b¸n r· lµ 9 ngaøy ñeâm, ban ®Çu cã 100g 53 I , khoái löôïng chaát Ioát coøn laïi sau 18 ngµy
®ªm laø:
A. 12,5g
B. 50g
C. 25g
D. 6.25g
Câu 7: Khi nãi vÒ tia R¬n-ghen (tia X), ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng?
A. Tia R¬n-ghen cã t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh. B. Tia R¬n-ghen bÞ lÖch trong ®iÖn trêng vµ tõ trêng.
C. Trong ch©n kh«ng bíc sãng tia R¬n-ghen lín h¬n bíc sãng tia tÝm.
D. TÇn sè tia R¬n-ghen nhá h¬n tÇn sè tia tö ngo¹i.
Câu 8: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi
xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 11
PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH ( 32 c©u tõ c©u 1 ®Õn c©u 32)
Câu 1: Khi x¶y ra hiÖn tîng céng hëng c¬ th× vËt tiÕp tôc dao ®éng
A. mµ kh«ng chÞu ngo¹i lùc t¸c dông. B. víi tÇn sè nhá h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
C. víi tÇn sè lín h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ. D. víi tÇn sè b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
Câu 2: Khi nãi vÒ thuyÕt lìng tö ¸nh s¸ng, ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai?
A. Mçi chïm s¸ng dï rÊt yÕu còng chøa mét sè rÊt lín c¸c h¹t ph«t«n.
B. Trong chïm ¸nh s¸ng tr¾ng ph«t«n cña ¸nh s¸ng ®á cã n¨ng lîng nhá h¬n ph«t«n cña ¸nh s¸ng tÝm.
C. Khi ¸nh s¸ng truyÒn ®i, ph«t«n truyÒn däc theo tia s¸ng víi vËn tèc c = 3.10
8
m/s nh nhau trong tÊt c¶ c¸c m«i
trêng.
D. Nguyªn tö hay ph©n tö vËt chÊt ph¸t x¹ hay hÊp thô ¸nh s¸ng th× chóng ph¸t ra hay hÊp thô ph«t«n.
Câu 3: Trong thí nghiệm giao thoa ánh ng của Iâng (Young), khoảng cách giữa hai khe 0,15 mm, khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát 1m. Chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc laze bước sóng
.
Trên màn quan sát thu được hình ảnh giao thoa có khoảng vân i = 4,8 mm. Giá trị của
bằng
A. 0,60
m
B. 0,65
m
C. 0,72
m
D. 0,48
m
Câu 4: Mét m¹ch LC gåm cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L =1
H
vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung
C =10 pF ( LÊy
2
=10). TÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch lµ:
A. 10
9
/2π Hz. B. 5.10
7
Hz C. 10
9
Hz. D. 2.10
7
Hz
Câu 5: Mét chïm tia laze ®îc o ra trong hiÖn tîng bøc c¶m øng ®îc truyÒn trong ch©n kh«ng bíc sãng
0,72 m
, cho c = 3. 10
8
m/s. Ph«t«n cÊu t¹o nªn chïm s¸ng laze nµy cã tÇn sè vµ n¨ng lîng lÇn lît lµ :
A. 2,4. 10
14
Hz, 1,59.10
-19
J. B. 4,17.10
14
Hz, 27,6.10
-20
J
C. 4,17.10
14
Hz, 1,59.10
-19
J. D. 2,4. 10
14
Hz, 27,6.10
-20
J
Câu 6: Ioát
I
131
53
coù chu b¸n 9 ngaøy ñeâm, ban ®Çu 100g
I
131
53
, khoái löôïng chaát Ioát coøn laïi sau 18 ngµy
®ªm laø:
A. 12,5g B. 50g C. 25g D. 6.25g
Câu 7: Khi nãi vÒ tia R¬n-ghen (tia X), ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng?
A. Tia R¬n-ghen cã t¸c dông m¹nh lªn kÝnh ¶nh. B. Tia R¬n-ghen bÞ lÖch trong ®iÖn trêng vµ tõ trêng.
C. Trong ch©n kh«ng bíc sãng tia R¬n-ghen lín h¬n bíc sãng tia tÝm.
D. TÇn sè tia R¬n-ghen nhá h¬n tÇn sè tia tö ngo¹i.
Câu 8: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi
xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
B. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau.
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất.
D. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.
Câu 9: Đặt hiệu điện thế
2 cosu U t
(với U
không đổi) vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân
nhánh, xác định. Dòng điện chạy trong mạch có
A. Giá trị tức thời thay đổi còn chiều không thay đổi theo thời gian
B. Giá trị tức thời phụ thuộc vào thời gian theo quy luật của hàm số sin hoặc cosin
C. Chiều thay đổi nhưng giá trị tức thời không thay đổi theo thời gian
D. Cường độ hiệu dụng thay đổi theo thời gian
Câu 10: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cu«n d©y thuÇn c¶m. Nếu c¶m
kháng Z
L
bằng R thì cường độ dòng điện chạy qua điện trở luôn
A. nhanh pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. B. chậm pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện.
C. nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch. D. chậm pha π/4 so với hiệu điện thế ở hai đầu đoạn
mạch.
Câu 11: Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện biểu thức
cos
100 t
(A). Biết tụ điện điện dung
3
10
5
C F
. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là
A.
300 2u
cos(
100
2
) (V) B.
500 2u
cos(
100
2
) (V)
C.
100 2u
cos(
100
2
) (V) D.
200 2u
cos(
100
2
) (V)
Câu 12: §iÒu kiÖn ph¸t sinh cña quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ:
A. ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng qua mét chÊt h¬i bÞ nung nãng ph¸t ra B. Nh÷ng vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é trªn
3000
0
C
C . C¸c khÝ hay h¬i ë ¸p suÊt thÊp bÞ kÝch thÝch ph¸t s¸ng ph¸t ra.
D. C¸c vËt r¾n, láng hay khÝ cã khèi lîng riªng lín khi bÞ nung nãng ph¸t ra.
Câu 13: Khi nói về sóng cơ học, phát biểu nào sau đây là sai?
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (12 - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (12 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (12 9 10 104