Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (13).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 12
I. PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH (32 c©u tõ c©u 1 ®Õn c©u 32)
Câu 1: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ
điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.
C. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau.
D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất.
Câu 2: Khi x¶y ra hiÖn tîng céng hëng c¬ th× vËt tiÕp tôc dao ®éng
A. víi tÇn sè b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
B. mµ kh«ng chÞu ngo¹i lùc t¸c dông.
C. víi tÇn sè lín h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
D. víi tÇn sè nhá h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.

3


6

Câu 3: Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình x1  A cos(t  ) và x2  A cos(t  ) là hai
dao động
A. lệch pha


.
2

B. lệch pha


.
6

Câu 4: Pin quang ®iÖn ho¹t ®éng dùa trªn
A. hiÖn tîng quang ®iÖn ngoµi
C. hiÖn tîng quang dÉn

C. ngược pha.

D. cùng pha.

B. hiÖn tîng ph¸t quang.
D. hiÖn tîng quang ®iÖn trong.

Câu 5: Ioát 53 I coù chu kì b¸n r· lµ 9 ngaøy ñeâm, ban ®Çu cã 100g 53 I , khoái löôïng chaát Ioát coøn laïi sau
18 ngµy ®ªm laø:
A. 12,5g
B. 50g
C. 25g
D. 6.25g
Câu 6: Mét chïm tia laze ®îc t¹o ra trong hiÖn tîng bøc x¹ c¶m øng ®îc truyÒn trong ch©n kh«ng cã bíc
sãng   0, 72  m , cho c = 3. 108 m/s. Ph«t«n cÊu t¹o nªn chïm s¸ng laze nµy cã tÇn sè vµ n¨ng lîng lÇn lît lµ :
A. 4,17.1014 Hz, 27,6.10-20 J
B. 4,17.1014 Hz, 1,59.10-19 J.
14
-19
C. 2,4. 10 Hz, 1,59.10 J.
D. 2,4. 1014 Hz, 27,6.10-20 J
Câu 7: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tØ lệ thuận với
A. biên độ dao động.
B. li độ của dao động.
C. chu kỳ dao động.
D. bình phương biên độ dao động.
Câu 8: Cã mét ®¸m nguyªn tö hi®r« ®ang n»m trong tr¹ng th¸i kÝch thÝch N khi ªlªctr«n chuyÓn tõ quü ®¹o
N vÒ c¸c quü ®¹o bªn trong sè v¹ch quang phæ thu ®îc lµ:
A. 1 v¹ch
B. 8 v¹ch
C. 6 v¹ch
D. 3 v¹ch
Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó
A. giảm 2 lần.
B. tăng 2 lần.
C. giảm 4 lần.
D. tăng 4 lần.
131

131

Câu 10: Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện có biểu thức 2 2 cos 100 t (A). Biết tụ điện có điện dung
C

103
F . Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là
5



) (V)
B. u  500 2 cos( 100  ) (V)
2
2


C. u  100 2 cos( 100  )...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 12
I. PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH (32 c©u tõ c©u 1 ®Õn c©u 32)
Câu 1: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ
điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
B. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.
C. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau.
D. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất.
Câu 2: Khi x¶y ra hiÖn tîng céng hëng c¬ th× vËt tiÕp tôc dao ®éng
A. víi tÇn sè b»ng tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
B. mµ kh«ng chÞu ngo¹i lùc t¸c dông.
C. víi tÇn sè lín h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
D. víi tÇn sè nhá h¬n tÇn sè dao ®éng riªng cña hÖ.
Câu 3: Hai dao động điều hòa cùng phương, phương trình
1
cos( )
3
x A t
2
cos( )
6
x A t
hai
dao động
A. lệch pha
2
. B. lệch pha
6
. C. ngược pha. D. cùng pha.
Câu 4: Pin quang ®iÖn ho¹t ®éng dùa trªn
A. hiÖn tîng quang ®iÖn ngoµi B. hiÖn tîng ph¸t quang.
C. hiÖn tîng quang dÉn D. hiÖn tîng quang ®iÖn trong.
Câu 5: Ioát
I
131
53
coù chu b¸n 9 ngaøy ñeâm, ban ®Çu 100g
I
131
53
, khoái löôïng chaát Ioát coøn laïi sau
18 ngµy ®ªm laø:
A. 12,5g B. 50g C. 25g D. 6.25g
Câu 6: Mét chïm tia laze ®îc t¹o ra trong hiÖn tîng bøc c¶m øng ®îc truyÒn trong ch©n kh«ng bíc
sãng
0,72 m
, cho c = 3. 10
8
m/s. Ph«t«n cÊu t¹o nªn chïm s¸ng laze nµy cã tÇn sè vµ n¨ng lîng lÇn l-
ît lµ :
A. 4,17.10
14
Hz, 27,6.10
-20
J B. 4,17.10
14
Hz, 1,59.10
-19
J.
C. 2,4. 10
14
Hz, 1,59.10
-19
J. D. 2,4. 10
14
Hz, 27,6.10
-20
J
Câu 7: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà lệ thuận với
A. biên độ dao động. B. li độ của dao động.
C. chu kỳ dao động. D. bình phương biên độ dao động.
Câu 8: Cã mét ®¸m nguyªn tö hi®r« ®ang n»m trong tr¹ng th¸i kÝch thÝch N khi ªlªctr«n chuyÓn tõ quü ®¹o
N vÒ c¸c quü ®¹o bªn trong sè v¹ch quang phæ thu ®îc lµ:
A. 1 v¹ch B. 8 v¹ch C. 6 v¹ch D. 3 v¹ch
Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó
A. giảm 2 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. tăng 4 lần.
Câu 10: Cường độ dòng điện chạy qua tụ điện biểu thức
2 2
cos
100 t
(A). Biết tụ điện điện dung
3
10
5
C F
. Hiệu điện thế giữa hai bản của tụ điện có biểu thức là
A.
cos(
100
2
) (V) B.
500 2u
cos(
100
2
) (V)
C.
100 2u
cos(
100
2
) (V) D.
200 2u
cos(
100
2
) (V)
Câu 11: §iÒu kiÖn ph¸t sinh cña quang phæ v¹ch ph¸t x¹ lµ:
A. ChiÕu ¸nh s¸ng tr¾ng qua mét chÊt h¬i bÞ nung nãng ph¸t ra
B. Nh÷ng vËt bÞ nung nãng ë nhiÖt ®é trªn 3000
0
C
C. C¸c khÝ hay h¬i ë ¸p suÊt thÊp bÞ kÝch thÝch ph¸t s¸ng ph¸t ra.
D. C¸c vËt r¾n, láng hay khÝ cã khèi lîng riªng lín khi bÞ nung nãng ph¸t ra.
Câu 12: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với
biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn (với k = 0, 1, 2,..) có giá trị là
A. d
2
- d
1
= k B. d
2
- d
1
= k
2
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (13).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (13).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (13).doc 9 10 470