Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (14).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 13
I.PHẦN CHUNG ( Từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Dao động tổng hợp của hai dao động thành phần x1 = 5cos10t cm và x2 = 5cos10t cm có phương
trình là
π
1π
A. x = 10cos(10t + ) cm.B. x = 5cos (10t + ) cm.
C. x = 5cos10t cm. D.
2
2
4
x = 10cos(10t) cm.
Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm; khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng là  =
0,6m. Khoảng vân i và vị trí vân sáng bậc 3 của hệ vân giao thoa trên màn là
A. i = 1,5 mm và x3 =  4,5 mm.
B. i = 2,4 mm và x3 =  4,8 mm.
C. i = 1,5 mm và x3 =  3,0 mm.
D. i = 2,4 mm và x3 =  7,2 mm.
Câu 3: Gọi  t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số
của loga tự nhiên với lne = 1), T là chu kì bán rã của chất phóng xạ đó. Quan hệ giữa  t và T là
T
ln 2
T
A.  t = .
B.  t = T .ln 2 .
C.  t =
.
D.  t =
.
2
T
ln 2
235
Câu 4: Nguyên tử đồng vị phóng xạ 92U có:
A.92 prôton và tổng số nơtron và electron là 235. B.92electron và tổng số proton và electron là
235.
C.92 nơtron và tổng số nơtron và proton 235.
D.92 nơtron và tổng số proton và electron là 235.
Câu 5: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây:
A.Cường độ lớn.
B.độ định hướng cao.
C.Công suất lớn.
D.Độ đơn sắc cao.
Câu 6:Mét chÊt phãng x¹ cã chu kú b¸n r· lµ 360 giê khi lÊy ra sö dông th× khèi lîng chØ cßn 1/32 khèi
lîng lóc míi nhËn vÒ. Thêi gian lóc míi nhËn vÒ ®Õn lóc sö dông:
A.3 ngµy.
B.75 ngµy
C.180 ngµy
D.80 ngµy
4
10
Câu 7: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện C 
( F ) và cuộn cảm

2
L  ( H ) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng
u=

200cos100πt(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là
A.I = 2.A
B.I = 0,5.A
C.I = 1,4.A
D.I = 1.A
Câu 8: Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần và một cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số và hiệu điện thế hiệu dụng không đổi.
Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 40 V và hai đầu cuộn dây thuần cảm là 30 V. Hiệu
điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là
A. 250 V
B. 50 V
C. 10 V.
D. 70 V
Câu 9: Xét đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L ghép nối tiếp với 1 tụ điện
có điện dung C. Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = U0 cost vào hai đầu đoạn mạch. Cho  biến thiên thì
cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch
A. nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch khi LCω2 < 1.

B. lệ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 13
I.PHẦN CHUNG ( Từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1: Dao động tổng hợp của hai dao động thành phần x
1
= 5cos10t cm và x
2
= 5cos10t cm có phương
trình là
A.
π
x = 10cos(10t + )
2
cm.B.
x = 5cos (10t + )
2 4
cm. C.
x = 5cos10t
cm. D.
x = 10cos(10t)
cm.
Câu 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm; khoảng cách
từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng chiếu vào hai khe có bước sóng là =
0,6m. Khoảng vân i và vị trí vân sáng bậc 3 của hệ vân giao thoa trên màn là
A. i = 1,5 mm và x
3
= 4,5 mm. B. i = 2,4 mm và x
3
= 4,8 mm.
C. i = 1,5 mm và x
3
= 3,0 mm. D. i = 2,4 mm và x
3
= 7,2 mm.
Câu 3: Gọi
t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số
của loga tự nhiên với lne = 1), T là chu kì bán rã của chất phóng xạ đó. Quan hệ giữa
t và T là
A.
t =
2
T
. B.
t =
.ln 2T
. C.
t =
ln 2
T
. D.
t =
ln 2
T
.
Câu 4: Nguyên tử đồng vị phóng xạ
có:
A.92 prôton và tổng số nơtron và electron là 235. B.92electron và tổng số proton và electron là
235.
C.92 nơtron và tổng số nơtron và proton 235. D.92 nơtron và tổng số proton và electron là 235.
Câu 5: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây:
A.Cường độ lớn. B.độ định hướng cao. C.Công suất lớn. D.Độ đơn sắc cao.
Câu 6:Mét chÊt phãng x¹ cã chu kú b¸n r· lµ 360 giê khi lÊy ra sö dông th× khèi lîng chØ cßn 1/32 khèi
lîng lóc míi nhËn vÒ. Thêi gian lóc míi nhËn vÒ ®Õn lóc sö dông:
A.3 ngµy. B.75 ngµy C.180 ngµy D.80 ngµy
Câu 7: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện
4
10
( )C F
và cuộn cảm
2
( )L H
mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có dạng u =
200cos100πt(V). Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là A.I = 2.A B.I = 0,5.A
C.I = 1,4.A D.I = 1.A
Câu 8: Một mạch điện xoay chiều gồm một điện trở thuần và một cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp. Đặt
vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có tần số và hiệu điện thế hiệu dụng không đổi.
Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu điện trở thuần là 40 V và hai đầu cuộn dây thuần cảm là 30 V. Hiệu
điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là
A. 250 V B. 50 V C. 10 V. D. 70 V
Câu 9: Xét đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L ghép nối tiếp với 1 tụ điện
có điện dung C. Đặt hiệu điện thế xoay chiều u = U
0
cost vào hai đầu đoạn mạch. Cho biến thiên thì
cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch
A. nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch khi LCω
2
< 1.
B. lệch pha
4
hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch khi LCω
2
= 1.
C. luôn chậm pha
2
so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
D. luôn nhanh pha
2
so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
Câu 10: Vận tốc truyền âm trong không khí và trong nước lần lượt là 330 m/s và 1450 m/s. Khi một
sóng âm truyền từ không khí vào nước thì tần số của nó sẽ
A. giảm 4,4 lần. B. không thay đổi. C. tăng 4,4 lần. D. tăng 2 lần.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (14).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (14).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (14).doc 9 10 322