Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (17).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 16
I. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32 )
Câu 1: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC nối tiếp là
A. Z  R 2  ( Z L  Z C ) 2

B. Z  R  ( Z L  Z C ) 2

C. Z  R 2 .( Z L  Z C ) 2

D. Z  R 2  ( Z L  Z C ) 2

Câu 2: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu kỳ có phương trình lần lượt là: x1=4 2 cos( t 


) và
2


). Phương trình dao động tổng hợp là :
4


A. x = 4cos( t  )
B. x = 4cos( t  )
6
4

x2=4cos( t 

C. x = 4 2 cos t

D. x = 4 2 cos( t 


)
3

10
4

Be là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là m n=1,0086u,
khối lượng của prôtôn là : mp=1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân 104 Be là:
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng của hạt nhân
A. 0,0811u

B. 0,9110u.

C. 0,0691u.

D. 0,0561u.

Câu 4: Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi  là độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp
tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi
A.  = (2n  1)
B.  = 2n
C.  = n
D.  = (2n  1) / 2
Với n = 0,1,2,3,…
Câu 5: Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 10 cùng bên vân trung tâm là
A. 4,5i
B. 14,5i
C. 3,5i
D. 5,5i
Câu 6: Con lắc đơn dao động điều hòa, khi tăng chiều dài con lắc lên 2 lần thì tần số dao động của con lắc sẽ:
A. giảm đi 2 lần
B. tăng lên 4 lần
C. giảm đi 2 lần
D. tăng lên 2 lần
Câu 7: Chọn câu đúng khi nói về sóng dừng trên dây:
A. Khoảng cách giữa ba bụng liên tiếp là  B. Khoảng cách giữa ba nút là 
C. Khoảng cách giữa hai nút là


2

D. Khoảng cách giữa một bụng và một nút là


4

Câu 8: Chọn câu Đúng khi nói về mạch dao động LC :
1
2
A. Năng lượng điện trường trong tụ điện W đ = Cu
2
B. Mạch dao động là một mạch kín gồm tụ điện và điện trở mắc nối tiếp
C. Tần số góc của dao động điện từ tự do   LC .
1
2
D. Năng lượng từ trường của cuộn dây Wt = LI 0 .
2
Câu 9: Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn muốn chuyển từ quĩ đạo K năng lượng E K sang quĩ đạo O có có năng lượng
EO thì nguyên tử phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng
A.   E O  E K
B.   EO  E K
C.   E K  E O
D.   E K  EO
Câu 10: Đặt hiệu điện thế u= U 2 cos 100 .t (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở
thuần R=100  , cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng 200  và cường độ dòng điện
trong mạch sớm pha
A.

3
H



so với hiệu điện thế u. Giá trị của L là:
4
4
2
B.
H
C.
H



D.

1
H


Câu 11: Chọn câu Sai
A. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
B. Ánh sáng đ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 16
I. Phần chung dành cho tất cả các thí sinh( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32 )
Câu 1: Công thức tính tổng trở của đoạn mạch RLC nối tiếp là
A.
22
)(
CL
ZZRZ
B.
2
)(
CL
ZZRZ
C.
22
).(
CL
ZZRZ
D.
22
)(
CL
ZZRZ
Câu 2: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng chu k phương trình lần lượt là: x
1
=4
2
cos(
2
t
)
x
2
=4cos(
4
t
). Phương trình dao động tổng hợp là :
A. x = 4cos(
6
t
) B. x = 4cos(
4
t
)
C. x = 4
2
cos
t
D. x = 4
2
cos(
3
t
)
Câu 3: Chọn câu trả lời đúng. Khối lượng của hạt nhân
Be
10
4
là 10,0113(u), khối lượng của nơtron là m
n
=1,0086u,
khối lượng của prôtôn là : m
p
=1,0072u. Độ hụt khối của hạt nhân
Be
10
4
là:
A. 0,0811u B. 0,9110u. C. 0,0691u. D. 0,0561u.
Câu 4: Trong quá trình giao thoa sóng. Gọi
độ lệch pha của hai sóng thành phần. Biên độ dao động tổng hợp
tại M trong miền giao thoa đạt giá trị cực đại khi
A.
=
B.
=
n2
C.
=
n
D.
=
2/)12(
n
Với n = 0,1,2,3,…
Câu 5: Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 10 cùng bên vân trung tâm là
A. 4,5i B. 14,5i C. 3,5i D. 5,5i
Câu 6: Con lắc đơn dao động điều hòa, khi tăng chiều dài con lắc lên 2 lần thì tần số dao động của con lắc sẽ:
A. giảm đi 2 lần B. tăng lên 4 lần C. giảm đi
2
lần D. tăng lên 2 lần
Câu 7: Chọn câu đúng khi nói về sóng dừng trên dây:
A. Khoảng cách giữa ba bụng liên tiếp là
B. Khoảng cách giữa ba nút là
C. Khoảng cách giữa hai nút là
2
D. Khoảng cách giữa một bụng và một nút là
4
Câu 8: Chọn câu Đúng khi nói về mạch dao động LC :
A. Năng lượng điện trường trong tụ điện
W
đ
=
2
2
1
Cu
B. Mạch dao động là một mạch kín gồm tụ điện và điện trở mắc nối tiếp
C. Tần số góc của dao động điện từ tự do
LC
.
D. Năng lượng từ trường của cuộn dây W
t
=
2
0
2
1
LI
.
Câu 9: Trong nguyên tử hiđrô, êlectrôn muốn chuyển từ quĩ đạo K năng lượng E
K
sang quĩ đạo O có có năng lượng
E
O
thì nguyên tử phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng
A.
KO
EE
B.
KO
EE
C.
OK
EE
D.
OK
EE
Câu 10: Đặt hiệu điện thế u= U
t.100cos2
(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết điện tr
thuần R=100
, cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L, dung kháng của tụ điện bằng 200
cường độ dòng điện
trong mạch sớm pha
4
so với hiệu điện thế u. Giá trị của L là:
A.
3
H B.
4
H C.
2
H D.
1
H
Câu 11: Chọn câu Sai
A. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng đơn sắc: đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.
C. Quang phổ của ánh sáng trắng là một dải màu giống cầu vồng .
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (17).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (17).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (17).doc 9 10 405