Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (19).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 149 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 18
DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THS SINH
Câu 1: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa có dạng x Acos  t    , vận tốc của
vật có giá trị cực đại là
A. vmax  A2 .
B. vmax  2A .
C. vmax  A 2 .
D. vmax  A
Câu 2: Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với
A. gia tốc trọng trường.
B. chiều dài con lắc.
C. căn bậc hai gia tốc trọng trường.
D. căn bậc hai chiều dài con lắc.
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc  . Chọn gốc thời gian là lúc
vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là


A. x  Acos   t  
4




B. x  Acos   t 



C. x  Acos   t  
2






D. x  Acos   t  
2




Câu 4: Một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k và một hòn bi
khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của lò xo được treo vào một điểm cố định. Kích
thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc
là
A. T  2

m
k

B. T 

1
2

k
m

C. T 

1
2

m
k

D. T  2

k
m

Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương có phương trình lần lượt là: x 1 = 4cos100πt

(cm) và x  3cos 100 t  2  cm  Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là





A. 5cm.
B. 3,5cm.
C. 1cm.
D. 7cm.
Câu 6 : Khi gắn quả nặng m1 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T1 = 1,2 s. Khi gắn quả
nặng m2 vào một lò xo, nó dao động với chu kì T 2 = 1,6 s. Khi gắn đồng thời m 1 và m2 vào
lò xo đó thì chu kì dao động của chúng là
A. T = 1,4 s.
B. T = 2,0 s.
C. T = 2,8 s.
D. T = 4,0 s.
Câu 7 : Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T = 1,2 s. Biết gia tốc trọng trường ở
nơi treo con lắc 9,8 m/s2. Chiều dài con lắc là
A. 36 m.
B. 36 dm.
C. 36 cm.
D. 1,87 m.
Câu 8: Một sợi dây đàn hồi có độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần
rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây có một
sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 10m/s.
B. 5m/s.
C. 20m/s.
D. 40m/s.
Câu 9: Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất và dao động
cùng pha với nhau gọi là
A. bước sóng.
B. chu kỳ.
C. vận tốc truyền sóng. D. độ lệch pha.
Câu 10: Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm
A. chỉ phụ thuộc vào biên độ.
B. chỉ phụ thuộc vào
tần số.
C. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm.
D. phụ thuộc vào tần số và biên độ.
t

x

Câu 11 : Cho một sóng ngang có phương trình sóng là u  8sin 2( 0,1  50 ) mm, trong đó x
tính bằng cm, t tính bằng ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 18
DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THS SINH
Câu 1: Biểu thức li độ của vật dao động điều hòa dạng x Acos
t
, vận tốc của
vật có giá trị cực đại là
A.
2
axm
v A
. B.
ax
2A
m
v
. C.
2
axm
v A
. D.
axm
v A
Câu 2: Tại một nơi xác định, chu kỳ dao động điều hòa của con lắc đơn tỉ lệ thuận với
A. gia tốc trọng trường. B. chiều dài con lắc.
C. căn bậc hai gia tốc trọng trường. D. căn bậc hai chiều dài con lắc.
Câu 3: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, tần số góc
. Chọn gốc thời gian lúc
vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là
A.
Acos t
4
x
B.
Acos tx
C.
Acos t
2
x
D.
Acos t
2
x
Câu 4: Một con lắc xo gồm xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k một hòn bi
khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu kia của xo được treo vào một điểm cố định. Kích
thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kỳ dao động của con lắc
A.
B.
1
2
k
T
m
C.
1
2
m
T
k
D.
Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương phương trình lần lượt là: x
1
= 4cos100πt
(cm) và
2
3 os 100x c t cm
Dao động tổng hợp của hai dao động đó có biên độ là
A. 5cm. B. 3,5cm. C. 1cm. D. 7cm.
Câu 6 : Khi gắn quả nặng m
1
vào một lò xo, nó dao động với chu kì T
1
= 1,2 s. Khi gắn quả
nặng m
2
vào một xo, nó dao động với chu T
2
= 1,6 s. Khi gắn đồng thời m
1
m
2
vào
lò xo đó thì chu kì dao động của chúng là
A. T = 1,4 s. B. T = 2,0 s. C. T = 2,8 s. D. T = 4,0 s.
Câu 7 : Một con lắc đơn dao động điều hoà với chu kì T = 1,2 s. Biết gia tốc trọng trường ở
nơi treo con lắc 9,8 m/s
2
. Chiều dài con lắc là
A. 36 m. B. 36 dm. C. 36 cm. D. 1,87 m.
Câu 8: Một sợi dây đàn hồi độ dài AB = 80cm, đầu B giữ cố định, đầu A gắn với cần
rung dao động điều hòa với tần số 50Hz theo phương vuông góc với AB. Trên dây một
sóng dừng với 4 bụng sóng, coi A và B là nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là
A. 10m/s. B. 5m/s. C. 20m/s. D. 40m/s.
Câu 9: Khoảng cách giữa hai điểm trên phương truyền sóng gần nhau nhất dao động
cùng pha với nhau gọi là
A. bước sóng. B. chu kỳ. C. vận tốc truyền sóng. D. độ lệch pha.
Câu 10: Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm
A. chỉ phụ thuộc vào biên độ. B. chỉ phụ thuộc vào
tần số.
C. chỉ phụ thuộc vào cường độ âm. D. phụ thuộc vào tần số và biên độ.
Câu 11 : Cho một sóng ngang phương trình sóng
t x
u 8sin 2 ( )
0,1 50
mm, trong đó x
tính bằng cm, t tính bằng giây. Bước sóng có giá trị là
A. 0,1 m. B. 50 cm. C. 8 mm. D. 1 m.
Câu 12 : Sóng lan truyền trong không khí với cường đ đủ lớn, tai ta thể cảm thụ
được sóng cơ
A. có tần số 10 Hz. B. có tần số 30 kHz. C. có chu kì 2,0 μs. D. có chu kì 2,0 ms.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (19).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (19).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (19).doc 9 10 544