Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (20).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 19
DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Câu 1: Li độ và gia tốc của một vật dao động điều hoà luôn biến thiên điều hoà cùng tần số và
A. cùng pha với nhau.
B. lệch pha với nhau
C. lệch pha với nhau
D. ngược pha với nhau.
Câu 2: Chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn có chiều dài dây treo l tại nơi có gia tốc trọng
trường g là
l
1 l
g
1 g
A. T  2
B. T  2
C. T 
D. T 
g
2 g
l
2 l
Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Acos ωt và có cơ năng là E. Động năng
của vật tại thời điểm t là
E
E
2
2
A. E d = cos t
B. E d = cos t
C. E d =E sin  t
D. E d =Ecos  t
2
4

Câu 4: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(8πt +
), với x tính bằng cm, t tính bằng s.
6
Chu kì dao động của vật là
1
1
1
A. 4 s.
B. s
C. s
D. s
4
2
8
Câu 5: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f . Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân
bằng của vật, gốc thời gian to = 0 là lúc vật ở vị trí x = A. Li độ của vật được tính theo biểu thức




A. x  Acos  2 ft 
B. x  Acosft
C. x  A cos  2 ft   D. x  Acos  ft+ 
2
2


Câu 6 : Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng ?
A. Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kì.
B. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kì với vận tốc.
C. Thế năng biến đổi điều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.
D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.
Câu 7 : Cho hai dao động thành phần có cùng phương, cùng tần số. Biên độ và pha của chúng lần lượt là

A1 = 6 cm ; A2 = 8 cm ; φ1 = 0 ; φ2 =  . Biên độ dao động tổng hợp là
2
A. 6 cm.
B. 8 cm.
C. 10 cm.
D. 14 cm.
Câu 8: Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng
của sóng này trong môi trường nước là
A. 30,5 m.
B. 3,0 km.
C. 75,0 m.
D. 7,5 m.
Câu 9: Một nguồn dao động đặt tại điểm A trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra dao động điều hòa theo
phương thẳng đứng với phương trình uA = acos ωt . Sóng do nguồn dao động này tạo ra truyền trên mặt
chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A một khoảng x. Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi
khi truyền đi thì phương trình dao động tại điểm M là
x
x
2 x
A. uM = acosωt .
B. uM = acos( ωt )
C. uM = acos( ωt +
) D. uM = acos( ωt )



Câu 10: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng
A. một phần tư bước sóng.
B. một bước sóng.
C. nửa bước sóng.
D.
hai bước sóng.
Câu 11 : Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, đư...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 19
DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Câu 1: Li độ và gia tốc của một vật dao động điều hoà luôn biến thiên điều hoà cùng tần số và
A. cùng pha với nhau. B. lệch pha với nhau C. lệch pha với nhau D. ngược pha với nhau.
Câu 2: Chu kì dao động điều hoà của một con lắc đơn có chiều dài dây treo l tại nơi có gia tốc trọng
trường g là
A.
2
g
T
l
B.
2
l
T
g
C.
1
2
g
T
l
D.
1
2
l
T
g
Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hoà với phương trình x = Acos ωt và có cơ năng là E. Động năng
của vật tại thời điểm t là
A.
d
E
E = os t
2
c
B.
d
E
E = os t
4
c
C.
2
d
E =Esin t
D.
2
d
E =E os tc
Câu 4: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos(8πt +
6
), với x tính bằng cm, t tính bằng s.
Chu kì dao động của vật là
A. 4 s. B.
1
4
s
C.
1
2
s
D.
1
8
s
Câu 5: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với biên độ A, tần số f . Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân
bằng của vật, gốc thời gian to = 0 là lúc vật ở vị trí x = A. Li độ của vật được tính theo biểu thức
A.
Acos 2 ftx
B.
C.
cos 2
2
x A ft
D.
Acos ft+
2
x
Câu 6 : Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng ?
A. Động năng và thế năng biến đổi điều hoà cùng chu kì.
B. Động năng biến đổi điều hoà cùng chu kì với vận tốc.
C. Thế năng biến đổi điều hoà với tần số gấp 2 lần tần số của li độ.
D. Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian.
Câu 7 : Cho hai dao động thành phần có cùng phương, cùng tần số. Biên độ và pha của chúng lần lượt là
A
1
= 6 cm ; A
2
= 8 cm ; φ
1
= 0 ; φ
2
=
2
. Biên độ dao động tổng hợp là
A. 6 cm. B. 8 cm. C. 10 cm. D. 14 cm.
Câu 8: Một sóng âm có tần số 200 Hz lan truyền trong môi trường nước với vận tốc 1500 m/s. Bước sóng
của sóng này trong môi trường nước là
A. 30,5 m. B. 3,0 km. C. 75,0 m. D. 7,5 m.
Câu 9: Một nguồn dao động đặt tại điểm A trên mặt chất lỏng nằm ngang phát ra dao động điều hòa theo
phương thẳng đứng với phương trình u
A
= acos ωt . Sóng do nguồn dao động này tạo ra truyền trên mặt
chất lỏng có bước sóng λ tới điểm M cách A một khoảng x. Coi biên độ sóng và vận tốc sóng không đổi
khi truyền đi thì phương trình dao động tại điểm M là
A. u
M
= acosωt . B. u
M
= acos( ωt -
x
) C. u
M
= acos( ωt +
x
) D. u
M
= acos( ωt -
2 x
)
Câu 10: Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp bằng
A. một phần tư bước sóng. B. một bước sóng. C. nửa bước sóng. D.
hai bước sóng.
Câu 11 : Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn
định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Tốc độ sóng trên dây có giá trị là
A. 60 cm/s. B. 75 cm/s. C. 12 m/s. D. 15 m/s.
Câu 12: Một máy biến thế có cuộn sơ cấp gồm 500 vòng dây và cuộn thứ cấp gồm 40 vòng dây. Mắc hai
đầu cuộn sơ cấp vào mạng điện xoay chiều, khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là
20 V. Biết hao phí điện năng của máy biến thế là không đáng kể. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu cuộn
sơ cấp có giá trị bằng
A. 1000 V. B. 250 V. C. 1,6 V. D. 500 V.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (20).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (20).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (20).doc 9 10 214