Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (22).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 163 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 21
DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l , dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần
số dao động của con lắc là:
l
l
g
1 g
A. f  2
B. f  2
C. f 
D. f  2
g
g
l
2 l



Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình là x  5sin  5 t   (x tính bằng cm, t tính
4

bằng giây). Dao động này có
A. biên độ 0,05 cm.
B. tần số 2,5 Hz.
C. tần số góc 5 rad/s.
D. chu kì 0,2 s.




Câu 3: Hai dao động điều hòa có phương trình là x1  5cos  10 t-  và x 2  4cos  10 t   (x tính
6
3


bằng cm, t tính bằng giây). Hai dao động này
A. có cùng tần số 10 Hz. B. lệch pha nhau π/2 rad. C. lệch pha nhau π/6 rad. D. có cùng chu kì 0,5 s.
Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400 gam và lò xo có độ cứng 40 N/m. Con lắc này
dao động điều hòa với chu kì bằng
A. π/5 s.
B. 5/π s.
C. 1/5π s.
D. 5π s.


Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình là x1  6cos   t    cm  và
3



x1  8cos   t-   cm  . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ
6

A. 2 cm.
B. 14 cm.
C. 7 cm.
D. 10 cm.
Câu 6: Tại một nơi trên mặt đất, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn
A. tăng khi khối lượng vật nặng của con lắc tăng.
B. không đổi khi khối lượng vật nặng của con lắc thay đổi.
C. không đổi khi chiều dài dây treo của con lắc thay đổi.
D. tăng khi chiều dài dây treo của con lắc giảm.
Câu 7 : Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực tác dụng đổi chiều.
B. lực tác dụng bằng không.
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại.
D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
Câu 8: Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền trong môi trường với vận tốc 160 m/s. Ở cùng một thời điểm,
hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau, cách nhau
A. 3,2 m.
B. 2,4 m.
C. 1,6 m.
D. 0,8 m.
Câu 9: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Sóng cơ có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm.
B. Sóng hạ âm không
truyền được trong chân không.
C. Sóng cơ có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là sóng siêu âm.
D. Sóng siêu âm truyền
được trong chân không.
Câu 10: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với
phương truyền sóng.
B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
D. Sóng dọc là sóng mà phương da...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 21
DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
Câu 1: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l , dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần
số dao động của con lắc là:
A.
2
g
f
l
B.
2
l
f
g
C.
1
2
g
f
l
D.
2
l
f
g
Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình là
x 5sin 5 t
4
(x tính bằng cm, t tính
bằng giây). Dao động này có
A. biên độ 0,05 cm. B. tần số 2,5 Hz. C. tần số góc 5 rad/s. D. chu kì 0,2 s.
Câu 3: Hai dao động điều hòa có phương trình là
1
x 5cos 10 t-
6
2
x 4cos 10 t
3
(x tính
bằng cm, t tính bằng giây). Hai dao động này
A. có cùng tần số 10 Hz. B. lệch pha nhau π/2 rad. C. lệch pha nhau π/6 rad. D. có cùng chu kì 0,5 s.
Câu 4: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400 gam và lò xo có độ cứng 40 N/m. Con lắc này
dao động điều hòa với chu kì bằng
A. π/5 s. B. 5/π s. C. 1/5π s. D. 5π s.
Câu 5: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình là
1
6cos t
3
x cm
1
8cos t-
6
x cm
. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ
A. 2 cm. B. 14 cm. C. 7 cm. D. 10 cm.
Câu 6: Tại một nơi trên mặt đất, chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn
A. tăng khi khối lượng vật nặng của con lắc tăng.
B. không đổi khi khối lượng vật nặng của con lắc thay đổi.
C. không đổi khi chiều dài dây treo của con lắc thay đổi.
D. tăng khi chiều dài dây treo của con lắc giảm.
Câu 7 : Trong dao động điều hoà của chất điểm, chất điểm đổi chiều chuyển động khi
A. lực tác dụng đổi chiều. B. lực tác dụng bằng không.
C. lực tác dụng có độ lớn cực đại. D. lực tác dụng có độ lớn cực tiểu.
Câu 8: Một sóng cơ có tần số 50 Hz truyền trong môi trường với vận tốc 160 m/s. Ở cùng một thời điểm,
hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng có dao động cùng pha với nhau, cách nhau
A. 3,2 m. B. 2,4 m. C. 1,6 m. D. 0,8 m.
Câu 9: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Sóng cơ có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm. B. Sóng hạ âm không
truyền được trong chân không.
C. Sóng cơ có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là sóng siêu âm. D. Sóng siêu âm truyền
được trong chân không.
Câu 10: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Sóng ngang là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua vuông góc với
phương truyền sóng.
B. Khi sóng truyền đi, các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua cùng truyền đi theo sóng.
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không.
D. Sóng dọc là sóng mà phương dao động của các phần tử vật chất nơi sóng truyền qua trùng với phương
truyền sóng.
Câu 11. Cho một sóng ngang có phương trình sóng là
4 os2 ( )
5
x
u c t mm
, trong đó x tính bằng cm, t
tính bằng giây. Tốc độ truyền sóng là
A. v = 5m/s. B. v = - 5m/s. C. v = 5cm/s. D. v = - 5cm/s.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (22).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (22).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (22).doc 9 10 175