Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (25).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 204 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 24
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều u=U0cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R,
104
cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện C=
F nối tiếp. Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn
2
2

1
1
mạch LC bằng0 (ULC=0) thì giá trị của L làA. H.
B. H
C.
H
D. H

2
2

Câu 2: Chu kì dao động riêng của mạch dao động được tính bởi công thức
2
1
A. T=
B. T=
C. T=2π LC
D. T=π LC
LC
2
LC

Câu 3: Điểm giống nhau giữa sự phóng xạ và phản ứng phân hạch là
A. các hạt nhân sinh ra có thể biết trước.
B. đều là phản ứng thu năng lượng.
C. đều là phản ứng tỏa năng lượng.
D. có thể thay đổi do các yếu tố bên ngoài.
Câu 4: Chiếu bức xạ có bước sóng λ tới bề mặt kim loại. Biết công thoát của electron khỏi bề mặt kim
loại là A, hằng số plăng là h, vận tốc ánh sáng trong chân không là c. Hiện tượng quang điện xãy ra
khi
A. λ 

A
hc

B. λ 

hc
A

C. λ 

A
hc

D. λ 

hc
A

Câu 5: Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi khi tăng tần số sóng
lên 2 lần thì bước sóng. A. tăng 2 lần
B. giảm 2 lần C. không đổi D. tăng 4 lần
Câu 6: Sóng ngang là sóng có A. phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
B. các phân tử vật chất dao động theo phương nằm ngang.
C. phương dao động trùng với phương truyền sóng.D. các phân tử vật chất dao động theo phương
tuyền sóng.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc
A. Chiết suất của một lăng kính đối các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.
B. Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ khi qua lăng kính.
C. Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính.
D. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
Câu 8: Giới hạn quang điện của kẽm 0,35μm. Công thoát của electron khỏi kim loại kẽm là,cho biết
1eV=1,6.10-19JA. 4,55eV B. 2,55eV
C. 3,00eV
D. 3,55eV
Câu 9: Khi mạch dao động hoạt động thì các electron chuyển động
A. đi qua tụ điện C và không đi cuộn cảm L của mạch.B. không đi qua cuộn cảm L và tụ điện C của
mạch.
C. đi qua cuộn cảm L và tụ điện C của mạch D. đi qua cuộn cảm L và không đi qua tụ điện C của
mạch.
Câu 10: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600cm 2, quay đều quanh
trục đối xứng của khung dây với tốc độ góc 120vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng
0,2T.Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Suất điện động cảm ứng cực đại trong khung
dây là
4,8
A. 4,8π 2 (V)
B. 4,8π(V)
C.
(V)
D. 48π(V)
2
Câu 11: Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà.
A. P...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 24
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Đặt một điện áp xoay chiều u=U
0
cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R,
cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L, tụ điện C=
4
10
2
F nối tiếp. Để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn
mạch LC bằng0 (U
LC
=0) thì giá trị của L làA.
2
H. B.
2
H C.
1
2
H D.
1
H
Câu 2: Chu kì dao động riêng của mạch dao động được tính bởi công thức
A. T=
1
2
LC
B. T=
2
LC
C. T=2π
LC
D. T=π
LC
Câu 3: Điểm giống nhau giữa sự phóng xạ và phản ứng phân hạch là
A. các hạt nhân sinh ra có thể biết trước. B. đều là phản ứng thu năng lượng.
C. đều là phản ứng tỏa năng lượng. D. có thể thay đổi do các yếu tố bên ngoài.
Câu 4: Chiếu bức xạ có bước sóng λ tới bề mặt kim loại. Biết công thoát của electron khỏi bề mặt kim
loại là A, hằng số plăng là h, vận tốc ánh sáng trong chân không là c. Hiện tượng quang điện xãy ra
khi
A. λ
A
hc
B. λ
hc
A
C. λ
A
hc
D. λ
hc
A
Câu 5: Sóng cơ học lan truyền trong môi trường đàn hồi với tốc độ v không đổi khi tăng tần số sóng
lên 2 lần thì bước sóng. A. tăng 2 lần B. giảm 2 lần C. không đổi D. tăng 4 lần
Câu 6: Sóng ngang là sóng có A. phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
B. các phân tử vật chất dao động theo phương nằm ngang.
C. phương dao động trùng với phương truyền sóng.D. các phân tử vật chất dao động theo phương
tuyền sóng.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ánh sáng đơn sắc
A. Chiết suất của một lăng kính đối các ánh sáng đơn sắc khác nhau là như nhau.
B. Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ khi qua lăng kính.
C. Ánh sáng đơn sắc không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính.
D. Ánh sáng đơn sắc bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
Câu 8: Giới hạn quang điện của kẽm 0,35μm. Công thoát của electron khỏi kim loại kẽm là,cho biết
1eV=1,6.10
-19
JA. 4,55eV B. 2,55eV C. 3,00eV D. 3,55eV
Câu 9: Khi mạch dao động hoạt động thì các electron chuyển động
A. đi qua tụ điện C và không đi cuộn cảm L của mạch.B. không đi qua cuộn cảm L và tụ điện C của
mạch.
C. đi qua cuộn cảm L và tụ điện C của mạch D. đi qua cuộn cảm L và không đi qua tụ điện C của
mạch.
Câu 10: Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600cm
2
, quay đều quanh
trục đối xứng của khung dây với tốc độ góc 120vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng
0,2T.Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Suất điện động cảm ứng cực đại trong khung
dây là
A. 4,8π
2
(V) B. 4,8π(V) C.
4,8
2
(V) D. 48π(V)
Câu 11: Hãy chỉ ra cấu trúc không là thành viên của một thiên hà.
A. Punxa. B. Lỗ đen. C. Quaza D. Sao siêu mới.
Câu 12: Một con lắc đơn dao động với chu kì T, ở nơi có gia tốc trọng trường g. Chiều dài của con
lắc đơn là
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (25).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (25).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (25).doc 9 10 368