Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (39).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 38
I. PHẦN CHUNG: Dành cho tất cả các thí sinh( 32 câu: Từ câu 1 đến câu 32 )
Câu 1: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T= 1s và biên độ dao động là A= 5cm.
Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là


A. x 5 cos(2t  ) cm
B. x 5 cos(2t  ) cm
2
2
x

5
cos(
2

t


)
x

5
cos
2

t
C.
cm
D.
cm
1
Câu 2: Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = H và điện trở thuần R= 100 

mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá tri hiệu dụng 200 V, tần số 50
Hz. Công suất tiêu thụ trên mạch là:
A. P = 200 W
B. P = 100 2 W
C. P = 200 2 W
D. P = 100 W
Câu 3: Khi nguyên tử H đang ở trạng thái kích thích (electron đang chuyển động trên quỹ đạo N) thì
chúng có thể phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ?
A. 6
B. 3
C. 1
D. 9
Câu 4: Treo một vật có khối lượng 200g vào lò xo có độ cứng 20 N/m treo thẳng đứng. Từ vị trí cân
bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ. Vận tốc qua vị trí cân bằng là :
A. 10 cm/s
B. 0.5 m/s
C. 5 cm/s
D. 5 m/s
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe sáng, nếu dùng ánh sáng đỏ (đ = 0,7 m)
thì khoảng vân đo được là 1,4 mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng tím (t = 0,4 m) thì khoảng vân đo được
sẽ là bao nhiêu:
A. 0,2 mm
B. 1,2 mm
C. 0,8 mm
D. 0,4 mm
Câu 6: Một sợi dây đàn hồi AB được căng ngang, đầu A cố định, đầu B được rung nhờ một dụng cụ
để tạo thành sóng dừng trên dây. Khoảng cách giữa 5 nút sóng liên tiếp là 1m.Vận tốc truyền sóng
trên sợi dây là 50 m/s. Tần số rung của dây là
A. 100Hz
B. 50Hz
C. 60Hz
D. 80Hz
Câu 7: Mạch dao động gồm tụ điện và cuộn thuần cảm có L=2mH. Cường độ dòng điện cực đại trong
mạch là 4 mA. Năng lượng điện từ trường của mạch là
A. 16.10-8J
B. 16.10-6J
C. 16.10-9J
D. 16.10-7J
Câu 8 : Một com lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 0,8 s. Một con lắc đơn khác có độ dài l 2
dao động với chu kì T1 = 0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 + l2 là
A. T = 0,7 s
B. T = 0,8 s
C. T = 1,0 s
D. T = 1,4 s
Câu 9 : Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng
ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc sóng trên dây là
A. v = 60 cm/s
B. v = 75 cm/ s
C. v = 12 m/s
D. v = 15 m/s.
Câu 10: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộn hưởng. Tăng dần tần số
dòng điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng ?
A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 38
I. PHẦN CHUNG: Dành cho tất cả các thí sinh( 32 câu: Từ câu 1 đến câu 32 )
Câu 1: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T= 1s và biên độ dao động là A= 5cm.
Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm thì phương trình dao động của vật là
A.
)
2
2cos(5
tx
cm B.
)
2
2cos(5
tx
cm
C.
)2cos(5
tx
cm D.
tx
2cos5
cm
Câu 2: Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L =
1
H điện trở thuần R= 100
mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá tri hiệu dụng 200 V, tần số 50
Hz. Công suất tiêu thụ trên mạch là:
A. P = 200 W B. P = 100
2
W C. P = 200
2
W D. P = 100 W
Câu 3: Khi nguyên tử H đang trạng thái kích thích (electron đang chuyển động trên quỹ đạo N) thì
chúng có thể phát ra tối đa bao nhiêu vạch quang phổ?
A. 6 B. 3 C. 1 D. 9
Câu 4: Treo một vậtkhối lượng 200g vào xo có độ cứng 20 N/m treo thẳng đứng. Từ vị trí cân
bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ. Vận tốc qua vị trí cân bằng là :
A. 10 cm/s B. 0.5 m/s C. 5 cm/s D. 5 m/s
Câu 5: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe sáng, nếu dùng ánh sáng đỏ (
đ
= 0,7 m)
thì khoảng vân đo được 1,4 mm. Hỏi nếu dùng ánh sáng tím (
t
= 0,4 m) thì khoảng vân đo được
sẽ là bao nhiêu:
A. 0,2 mm B. 1,2 mm C. 0,8 mm D. 0,4 mm
Câu 6: Một sợi dây đàn hồi AB được căng ngang, đầu A cố định, đầu B được rung nhờ một dụng cụ
để tạo thành sóng dừng trên dây. Khoảng ch giữa 5 nút sóng liên tiếp 1m.Vận tốc truyền sóng
trên sợi dây là 50 m/s. Tần số rung của dây là
A. 100Hz B. 50Hz C. 60Hz D. 80Hz
Câu 7: Mạch dao động gồm tụ điện và cuộn thuần cảm có L=2mH. Cường độ dòng điện cực đại trong
mạch là 4 mA. Năng lượng điện từ trường của mạch là
A. 16.10
-8
J B. 16.10
-6
J C. 16.10
-9
J D. 16.10
-7
J
Câu 8 : Một com lắc đơn có độ dài l
1
dao động với chu kì T
1
= 0,8 s. Một con lắc đơn khác có độ dài l
2
dao động với chu kì T
1
= 0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l
1
+ l
2
A. T = 0,7 s B. T = 0,8 s C. T = 1,0 s D. T = 1,4 s
Câu 9 : Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng
ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc sóng trên dây là
A. v = 60 cm/s B. v = 75 cm/ s C. v = 12 m/s D. v = 15 m/s.
Câu 10: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp đang xảy ra hiện tượng cộn hưởng. Tăng dần tần số
dòng điện và giữ nguyên các thông số của mạch, kết luận nào sau đây là không đúng ?
A. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. B. Cường độ dòng điện hiệu dụng của mạch giảm.
C. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng. D. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.
Câu 11: Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R = 100 Ω, tụ điện
-4
10
C=
(F) và cuộn cảm L =
2
(H) mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB một điện áp xoay chiều dạng
200 os(100 t)(V)u c
. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:
A. I = 1 A B. I = 1,4 A C. I = 2 A D. I = 0,5 A
Câu 12 : Mạch dao động điện từ gồm tụ điện C = 16 nF và cuộn cảm L = 25 mH. Tần số góc dao động
của mạch là
A. ω= 200 Hz B. ω= 200 rad/s C. ω=5.10
-5
Hz D. ω= 5.10
4
rad/s
THPT-CVA
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (39).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (39).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (39).doc 9 10 893