Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (40).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 39
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Pha của dao động giảm dần theo thời gian
B. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian
C. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh
D. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian
Câu 2. Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây là u  4cos(100 t 

x
) , trong đó u, x
10

đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:
A. 10cm/s
B. 1cm/s
C. 1 m/s
D. 10 m/s
i

3sin
200

t
(
A
)
Câu 3. Một dòng điện xoay chiều có cường độ
chạy trên một dây dẫn. Trong thời
gian 1 s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 2 A là:
A. 400
B. 100
C. 50
D. 200
Câu 4. Một sóng cơ có tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s. Bước sóng của
nó là:
A. 1 m
B. 0,25 m
C. 2 m
D. 0,5 m
Câu 5.
Hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là
x1  2cos5t (cm); x2  4,8sin 5t (cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:
A. 3,6 cm
B. 3,2 cm
C. 6,8 cm
D. 5,2 cm
Câu 6. Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Độ to là đặc trưng sinh lý của âm, gắn liền với mức cường độ âm.
B. Âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm, có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm
C. Ngưỡng nghe là giá trị cực tiểu của cường độ âm còn gây được cảm giác âm cho tai người,
không phụ thuộc vào tần số âm
D. Độ cao là một đặc trưng sinh lí của âm, gắn liền với tần số âm
Câu 7. Một mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L  4  H . Coi  2  10 . Để thu
sóng điện từ có bước sóng   240m thì điện dung của tụ điện trong mạch phải có giá trị bằng:
A. 24 nF
B. 16 nF
C. 8 nF
D. 4 nF

Câu 8. Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình x  Acos(t  )cm
2

.Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng
động của vật là:

s
A.
15

B.


s
60


s thì động năng của vật lại bằng thế năng. Chu kì dao
60

C.


s
20

D.


s
30


Câu 9. Phương trình dao động điều hoà của một vật là: x  3cos(20t  )cm . Vận tốc của vật có giá trị
3

cực đại là:
A.  m/s

B. 0,6 m/s

C. 3 m/s

D. 60 m/s

Mã đề 728 trang 1/5
THPT-CVA

1

Câu 10. Một vật dao động điều hoà theo phương trình x  Acost . Gia tốc tại thời điểm t có biểu thức
là:
A. a  Acos(t   ) B. a  A 2cos(t   )
C. a  A sin t
D. a   A 2 sin t
Câu 11. Trong mạch dao động LC, nếu tăng điện dung của tụ điện lên 12 lần, giảm độ tự cảm của
cuộn cảm thuần xuống 3 lần thì tần số d...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 39
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Phát biểu nào sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Pha của dao động giảm dần theo thời gian
B. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian
C. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh
D. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian
Câu 2. Phương trình của một sóng ngang truyền trên một sợi dây
4 os(100 )
10
x
u c t
, trong đó u, x
đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng:
A. 10cm/s B. 1cm/s C. 1 m/s D. 10 m/s
Câu 3. Một dòng điện xoay chiều cường độ
3sin 200 ( )i t A
chạy trên một dây dẫn. Trong thời
gian 1 s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 2 A là:
A. 400 B. 100 C. 50 D. 200
Câu 4. Một sóng tần số 120 Hz truyền trong một môi trường với tốc độ 60 m/s. ớc sóng của
nó là:
A. 1 m B. 0,25 m C. 2 m D. 0,5 m
Câu 5. Hai dao động điều hoà cùng phương, có phương trình dao động lần lượt là
1 2
2 os5 ( ); 4,8sin 5 ( )x c t cm x t cm
. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:
A. 3,6 cm B. 3,2 cm C. 6,8 cm D. 5,2 cm
Câu 6. Phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Độ to là đặc trưng sinh lý của âm, gắn liền với mức cường độ âm.
B. Âm sắc là một đặc trưng sinh lý của âm, có liên quan mật thiết với đồ thị dao động âm
C. Ngưỡng nghe giá trị cực tiểu của cường độ âm còn gây được cảm giác âm cho tai người,
không phụ thuộc vào tần số âm
D. Độ cao là một đặc trưng sinh lí của âm, gắn liền với tần số âm
Câu 7. Một mạch chọn sóng của một máy thu tuyến gồm cuộn cảm
4L H
. Coi
2
10
. Để thu
sóng điện từ có bước sóng
240m
thì điện dung của tụ điện trong mạch phải có giá trị bằng:
A. 24 nF B. 16 nF C. 8 nF D. 4 nF
Câu 8. Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình
os( )
2
x Ac t cm
.Biết rằng cứ sau những khoảng thời gian bằng
60
s
thì động năng của vật lại bằng thế năng. Chu kì dao
động của vật là:
A.
B.
60
s
C.
20
s
D.
30
s
Câu 9. Phương trình dao động điều hoà của một vật là:
3 os(20 )
3
x c t cm
. Vận tốc của vật giá trị
cực đại là:
A.
m/s B. 0,6 m/s C. 3 m/s D. 60 m/s
Mã đề 728 trang 1/5
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (40).doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (40).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (40).doc 9 10 621