Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (41).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 37
I. PHẦN CHUNG [32 câu ]
Câu 1: Đại lượng nào sau đây không bào toàn trong các phản ứng hạt nhân ?
A. số nuclôn
B. năng lượng toàn phần
C. khối lượng nghỉ.
D. điện tích
Câu 2: Hiện tượng nào sau đây được áp dụng để đo bước sóng ánh sáng ?
A. Hiện tượng quang - phát quang.
B. Hiện tượng tán sắc
C. Hiện tượng giao thoa
D. Hiện tượng quang điện ngoài
Câu 3: Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa theo cách mắc hình sao thì
A. cường độ dòng điện trong dây trung hoà luôn luôn bằng 0.
B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa một dây pha và dây trung
hoà.
C. cường độ hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hoà bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các dòng
điện trong ba dây pha.
2
D. dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha
so với hiệu điện thế giữa dây pha đó và dây trung hoà.
3

Câu 4: Pin quang điện hoạt động dựa vào
A. hiện tượng quang điện trong
B. hiện tượng quang điện ngoài
C. hiện tượng tán sắc ánh sáng
D. sự phát quang của các chất.
Câu 5: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai?
A. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn.
B. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần.
C. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động.
D. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.
Câu 6: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là
A. chọn dây có điện trở suất lớn.
B. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi.
C. tăng chiều dài của dây.
D. giảm tiết diện của dây.
Câu 7: Khi nói về tia laze, phát biểu nào dưới đây sai ?
Tia laze có :
A. tính định hướng cao
B. tính kết hợp rất cao.
C. độ đơn sắc không cao
D. cường độ lớn
Câu 8: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai
đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là
A. 80V.
B. 40V.
C. 160V.
D. 60V.
Câu 9: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào
A. gia tốc trọng trường.
B. vĩ độ địa lý.
C. khối lượng quả nặng.
D. chiều dài dây treo.
Câu 10: Hạt nhân
phóng xạ β+. Hạt nhân con được sinh ra từ hạt nhân này có
A. 17 prôtôn và 13 nơtrôn
B. 14 prôtôn và 16 nơtrôn
C. 16 prôtôn và 13 nơtrôn
D. 15 prôtôn và 15 nơtrôn
Câu 11: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với
biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 37
I. PHẦN CHUNG [32 câu ]
Câu 1: Đại lượng nào sau đây không bào toàn trong các phản ứng hạt nhân ?
A. số nuclôn B. năng lượng toàn phần
C. khối lượng nghỉ. D. điện tích
Câu 2: Hiện tượng nào sau đây được áp dụng để đo bước sóng ánh sáng ?
A. Hiện tượng quang - phát quang. B. Hiện tượng tán sắc
C. Hiện tượng giao thoa D. Hiện tượng quang điện ngoài
Câu 3: Trong hệ thống truyền tải dòng điện ba pha đi xa theo cách mắc hình sao thì
A. cường độ dòng điện trong dây trung hoà luôn luôn bằng 0.
B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai dây pha lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa một dây pha và dây trung
hoà.
C. cường độ hiệu dụng của dòng điện trong dây trung hoà bằng tổng các cường độ hiệu dụng của các dòng
điện trong ba dây pha.
D. dòng điện trong mỗi dây pha đều lệch pha
3
2
so với hiệu điện thế giữa dây pha đó và dây trung hoà.
Câu 4: Pin quang điện hoạt động dựa vào
A. hiện tượng quang điện trong B. hiện tượng quang điện ngoài
C. hiện tượng tán sắc ánh sáng D. sự phát quang của các chất.
Câu 5: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai?
A. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn.
B. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần.
C. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động.
D. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn.
Câu 6: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là
A. chọn dây có điện trở suất lớn. B. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi.
C. tăng chiều dài của dây. D. giảm tiết diện của dây.
Câu 7: Khi nói về tia laze, phát biểu nào dưới đây sai ?
Tia laze có :
A. tính định hướng cao B. tính kết hợp rất cao.
C. độ đơn sắc không cao D. cường độ lớn
Câu 8: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai
đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là
A. 80V. B. 40V. C. 160V. D. 60V.
Câu 9: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào
A. gia tốc trọng trường. B. vĩ độ địa lý.
C. khối lượng quả nặng. D. chiều dài dây treo.
Câu 10: Hạt nhân phóng xạ β
+
. Hạt nhân con được sinh ra từ hạt nhân này có
A. 17 prôtôn và 13 nơtrôn B. 14 prôtôn và 16 nơtrôn
C. 16 prôtôn và 13 nơtrôn D. 15 prôtôn và 15 nơtrôn
Câu 11: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với
biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn với k = 0,
1,
2,... có giá trị là
A.
2 1
2d d k
. B.
2 1
2
d d k
.
C.
2 1
1
2
d d k
. D.
2 1
d d k
.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (41).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (41).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (41).doc 9 10 109