Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (42).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 41
I. PHẦN CHUNG
222
Câu 1: Rađôn 86 Rn là một chất phóng xạ có chu kì bán rã là 3,8 ngày đêm. Nếu ban đầu có 64 g chất này thì
sau 19 ngày khối lượng Rađôn bị phân rã là:
A. 2 g
B. 16 g
C. 32 g.
D. 62 g
Câu 2: Một dòng điện xoay chiều có cường độ i  3sin 200 t ( A) chạy trên một dây dẫn. Trong thời gian 1 s, số
lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 2 A là:
A. 50
B. 400
C. 100
D. 200.
Câu 3: Kim loại làm ca tốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,5  m . Công thoát của electron
bằng:
A. 3,975.10-19J
B. 3,975.10-20J
C. 3,975.10-17J
D. 3,975.10-18J.
Câu 4: Trong các phản ứng hạt nhân thì những đại lượng nào sau đây được bảo toàn:
1. Tổng khối lượng của hệ
2. Tổng điện tích của hệ
3. Tổng năng lượng nghỉ của hệ
4. Động lượng của hệ
5. Tổng số nuclôn của hệ
A. 2, 3 và 4
B. 3, 4 và 5
C. 1, 2 và 3.
D. 2, 4 và 5
Câu 5: Để tăng độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ nhất định, có thể thực hiện theo cách nào sau đây:
A. Chiếu các bức xạ khác để kích thích.
B. Nung nóng để cấp thêm năng lượng cho nguồn.
C. Cho chùm tia catôt bắn vào
D. Hiện tại không có cách nào thực hiện được
Câu 6:Hiện tượng chiết suất phụ thuộc vào bước sóng:
A. Chỉ xảy ra với chất rắn và chất lỏng
B. Chỉ xảy ra với chất rắn.
C. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, khí
D. Là hiện tượng đặc trưng của thuỷ tinh
Câu 7: Khi đặt điện áp một chiều 12V vào hai đầu một cuộn dây thì có dòng điện cường độ 0,24 A chạy qua
cuộn dây. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 130V, tần số 50 Hz vào cuộn dây đó thì có dòng điện
cường độ hiệu dụng 1A chạy qua. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị bằng:
1,3
2
1, 2
1
H
H.
A. H
B.
C. H
D.




Câu 8: Một tụ điện được nối với nguồn điện xoay chiều, điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại khi:
A. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 còn cường độ dòng điện qua nó cực đại
B. Điện áp giữa hai bản tụ đạt cực đại còn cường độ dòng điện qua nó bằng 0.
C. Cường độ dòng điện qua tụ điện và điện áp giữa hai bản tụ đều đạt cực đại.
D. Cường độ dòng điện qua tụ điện và điện áp giữa hai bản tụ đều bằng 0.

Câu 9: Phương trình dao động điều hoà của một vật là: x  3cos(20t  )cm . Vận tốc của vật có giá trị cực đại
3
là:
A. 0,6 m/s
B. 60 m/s.
C.  m/s
D. 3 m/s
Câu 10: Để một chất bán dẫn trở thành vật dẫn thì:
A. Cường độ của chùm bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải nhỏ hơn một giá trị nào đó phụ thuộc vào
bản chất của chất bán dẫn. B. Bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn hơn một giá trị f 0 phụ
thuộc ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 41
I. PHẦN CHUNG
Câu 1: Rađôn
222
86
Rn
một chất phóng xạ chu bán 3,8 ngày đêm. Nếu ban đầu 64 g chất y thì
sau 19 ngày khối lượng Rađôn bị phân rã là:
A. 2 g B. 16 g C. 32 g. D. 62 g
Câu 2: Một dòng điện xoay chiều có cường độ
3sin 200 ( )i t A
chạy trên một dây dẫn. Trong thời gian 1 s, số
lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 2 A là:
A. 50 B. 400 C. 100 D. 200.
Câu 3: Kim loại làm ca tốt của một tế bào quang điện giới hạn quang điện 0,5
m
. Công thoát của electron
bằng:
A. 3,975.10
-19
J B. 3,975.10
-20
J C. 3,975.10
-17
J D. 3,975.10
-18
J.
Câu 4: Trong các phản ứng hạt nhân thì những đại lượng nào sau đây được bảo toàn:
1. Tổng khối lượng của hệ
2. Tổng điện tích của hệ
3. Tổng năng lượng nghỉ của hệ
4. Động lượng của hệ
5. Tổng số nuclôn của hệ
A. 2, 3 và 4 B. 3, 4 và 5 C. 1, 2 và 3. D. 2, 4 và 5
Câu 5: Để tăng độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ nhất định, có thể thực hiện theo cách nào sau đây:
A. Chiếu các bức xạ khác để kích thích.
B. Nung nóng để cấp thêm năng lượng cho nguồn.
C. Cho chùm tia catôt bắn vào
D. Hiện tại không có cách nào thực hiện được
Câu 6:Hiện tượng chiết suất phụ thuộc vào bước sóng:
A. Chỉ xảy ra với chất rắn và chất lỏng B. Chỉ xảy ra với chất rắn.
C. Xảy ra với mọi chất rắn, lỏng, khí D. Là hiện tượng đặc trưng của thuỷ tinh
Câu 7: Khi đặt điện áp một chiều 12V vào hai đầu một cuộn dây thì dòng điện cường độ 0,24 A chạy qua
cuộn dây. Khi đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 130V, tần số 50 Hz vào cuộn dây đó thì có dòng điện
cường độ hiệu dụng 1A chạy qua. Độ tự cảm của cuộn dây có giá trị bằng:
A.
2
H
B.
1,2
H
. C.
1
H
D.
1,3
H
Câu 8: Một tụ điện được nối với nguồn điện xoay chiều, điện tích trên tụ điện đạt giá trị cực đại khi:
A. Điện áp giữa hai bản tụ bằng 0 còn cường độ dòng điện qua nó cực đại
B. Điện áp giữa hai bản tụ đạt cực đại còn cường độ dòng điện qua nó bằng 0.
C. Cường độ dòng điện qua tụ điện và điện áp giữa hai bản tụ đều đạt cực đại.
D. Cường độ dòng điện qua tụ điện và điện áp giữa hai bản tụ đều bằng 0.
Câu 9: Phương trình dao động điều hoà của một vật là:
3 os(20 )
3
x c t cm
. Vận tốc của vật có giá trị cực đại
là:
A. 0,6 m/s B. 60 m/s. C.
m/s D. 3 m/s
Câu 10: Để một chất bán dẫn trở thành vật dẫn thì:
A. Cường độ của chùm bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải nhỏ hơn một giá trị nào đó phụ thuộc vào
bản chất của chất bán dẫn. B. Bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có tần số lớn hơn một giá trị
phụ
thuộc vào bản chất của chất bán dẫn C. Bức xạ điện từ chiếu vào chất bán dẫn phải có bước sóng
lớn hơn một giá trị
0
phụ thuộc vào bản chất của chất bán dẫn D. Cường độ của chùm bức xạ điện
từ chiếu vào chất bán dẫn phải lớn hơn một giá trị nào đó phụ thuộc vào bản chất của chất bán dẫn.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (42).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (42).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (42).doc 9 10 51