Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (43).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 187 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 42
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?
A. Quang điện.
B. Thắp sáng.
C. Kích thích sự phát quang. D. Sinh lý.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
B. Pha của dao động giảm dần theo thời gian.
C. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian.
D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.
Câu 3. Mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Trong mạch có sự biến đổi qua lại giữa:
A. Điện tích và điện trường.
B. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
C. Điện tích và dòng điện.
D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.

Câu 4. Một vật dao động điều hòa với phương trình: x  4cos( t  )(cm) . Vận tốc của vật có độ lớn cực đại
6
là?
A. 4m/s.
B. 0,04π m/s.
C. 4π m/s.
D. π m/s.
Câu 5. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là:

x1  5cos(10 t  )(cm) và x2  5cos10 t (cm) . Phương trình dao động tổng hợp của vật là?
3


A. x  5cos(10 t  )(cm) .
B. x  5cos(10 t  )(cm) .
3
6


C. x  5 3cos(10 t  )(cm) .
D. x  5 3cos(10 t  )(cm) .
6
4
Câu 6. Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu sóng vô tuyến điện có cuộn cảm L=2μH. Hỏi phải điều
chỉnh tụ C bằng bao nhiêu để bắt được sóng có bước sóng 100m ?
A. 1,41nF.
B. 11,3pF.
C. 113pF.
D. 55,6pF.
Câu 7. Trên một đoạn mạch có thể có R, L, C mắc nối, tiếp nếu cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa
hai đầu đoạn mạch thì ta kết luận được là ?
A. Đoạn mạch có điện trở và tụ điện.
B. Đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung kháng.
C. Đoạn mạch chỉ có tụ điện.
D. Đoạn mạch không thể có tụ điện.
Câu 8. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là:

3
x1  6cos(t  )(cm) và x2  8cos(t  )(cm) . Chọn phát biểu sai về hai dao động này?
4
4
A. Hai dao động có cùng chu kỳ.
B. Hai dao động vuông pha với nhau.
C. Dao động tổng hợp có biên độ 10cm.
D. Dao động 2 trễ pha hơn dao động 1.
Câu 9. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc có bước sóng 0,5μm vào catôt của một tế bào quang điện có giới hạn
quang điện λo=0,66μm. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là?
A. 8,9.105m/s.
B. 4,6.105m/s.
C. 3,7.105m/s.
D. 5,2.105m/s.
Câu 10. Trong sóng dừng, khoảng cách giữa nút và bụng kề nhau bằng?
A. một bước sóng.
B. nửa bước sóng.
C. hai bước sóng.
D. Một phần tư bước sóng.
Câu 11. Một sóng có tần số f=200Hz truyền trên ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 42
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)
Câu 1. Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?
A. Quang điện. B. Thắp sáng. C. Kích thích sự phát quang. D. Sinh lý.
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động tắt dần?
A. Biên độ dao động giảm dần theo thời gian.
B. Pha của dao động giảm dần theo thời gian.
C. Cơ năng của dao động giảm dần theo thời gian.
D. Lực cản và lực ma sát càng lớn thì sự tắt dần càng nhanh.
Câu 3. Mạch dao động LC có điện trở thuần không đáng kể. Trong mạch có sự biến đổi qua lại giữa:
A. Điện tích và điện trường. B. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
C. Điện tích và dòng điện. D. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường.
Câu 4. Một vật dao động điều hòa với phương trình:
4 os( )( )
6
x c t cm
. Vận tốc của vật độ lớn cực đại
là?
A. 4m/s. B. 0,04π m/s. C. 4π m/s. D. π m/s.
Câu 5. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương phương trình dao động lần lượt là:
1
5 os(10 )( )
3
x c t cm
2
5 os10 ( )x c t cm
. Phương trình dao động tổng hợp của vật là?
A.
5 os(10 )( )
3
x c t cm
. B.
5 os(10 )( )
6
x c t cm
.
C.
5 3 os(10 )( )
6
x c t cm
. D.
5 3 os(10 )( )
4
x c t cm
.
Câu 6. Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu sóng tuyến điện cuộn cảm L=2μH. Hỏi phải điều
chỉnh tụ C bằng bao nhiêu để bắt được sóng có bước sóng 100m ?
A. 1,41nF. B. 11,3pF. C. 113pF. D. 55,6pF.
Câu 7. Trên một đoạn mạch có thể có R, L, C mắc nối, tiếp nếu cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa
hai đầu đoạn mạch thì ta kết luận được là ?
A. Đoạn mạch có điện trở và tụ điện. B. Đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung kháng.
C. Đoạn mạch chỉ có tụ điện. D. Đoạn mạch không thể có tụ điện.
Câu 8. Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương phương trình dao động lần lượt là:
1
6 os( )( )
4
x c t cm
2
3
8 os( )( )
4
x c t cm
. Chọn phát biểu sai về hai dao động này?
A. Hai dao động có cùng chu kỳ. B. Hai dao động vuông pha với nhau.
C. Dao động tổng hợp có biên độ 10cm. D. Dao động 2 trễ pha hơn dao động 1.
Câu 9. Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc bước sóng 0,5μm vào catôt của một tế bào quang điện giới hạn
quang điện λ
o
=0,66μm. Vận tốc ban đầu cực đại của các quang electron là?
A. 8,9.10
5
m/s. B. 4,6.10
5
m/s. C. 3,7.10
5
m/s. D. 5,2.10
5
m/s.
Câu 10. Trong sóng dừng, khoảng cách giữa nút và bụng kề nhau bằng?
A. một bước sóng. B. nửa bước sóng. C. hai bước sóng. D. Một phần tư bước sóng.
Câu 11. Một sóng tần số f=200Hz truyền trên một sợi dây với tốc độ v= 40m/s. Nếu sợi dây dao 90cm, hai
đầu cố định thì sóng dừng xuất hiện trên dây có bao nhiêu bụng?
A. 6. B. 8. C. 9. D. 12
Câu 12. Công thức nào sau đây không đúng với mạch RLC nối tiếp?
A. U=U
R
+U
L
+U
C
. B. u=u
R
+u
L
+u
C
. C.
R L C
U U U U
ur uuur uur uuur
. D.
2 2
( )
R L C
U U U U
.
Câu 13. Một con lắc xo độ cứng k = 25N/m, dao động với quỹ đạo dài 20cm. Năng lượng dao động toàn
phần của con lắc là?
A. 5000J. B. 0,125J. C. 12500J. D. 0,25J.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (43).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (43).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (43).doc 9 10 858