Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (44).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 43
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( Từ câu 1 đến câu 32 ).
Câu 1: Tần số dao động điều hoà của con lắc đơn là:

A. f = 2p

g
l

B. f =

1 g
2p l

C. f = 2p

l
g

D. f =

1 l
2p g

Câu 2: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện o 0,35m . Hiện tượng
quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng:
A. 0,35  m
B. 0,4  m
C. 0,3  m

D. 0,2  m

Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều u = 100 2cos100pt(V) vào hai đầu cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L =
1
(H) . Cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có biểu thức:
2p
p
p
A. i = 2 2cos(100pt + )(A)
B. i = 2cos(100pt + )(A)
2
2
p
p
C. i = 2 2cos(100pt - )(A)
D. i = 2cos(100pt - )(A)
2
2
Câu 4: Trong mạch RLC không phân nhánh, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi:
1
=1
A.
B. LCw2 = R 2
C. RC = L
D. LCw = 1
2
LCw

Câu 5: Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào:
A. Bước sóng
C. Môi trường truyền sóng

B. Năng lượng sóng
D. Tần số dao động

p
4
A. Chu kì của dòng điện là 0,2s
B. Tần số của dòng điện là 50Hz
p
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng là 3A
D. Dòng điện i trễ pha so với điện áp
4
Câu 7: Độ cao là một đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc vào:
A. Cường độ âm
B. Biên độ âm
C. Đồ thị dao động âm
D. Tần số âm
Câu 8: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2.10 -4 (H) và tụ điện có điện dung C
= 8.10-6 (F). Chu kì dao động riêng của mạch là:
1
1
.105(s)
.10- 5(s)
A. 8p.10- 5(s)
B. 8p.105(s)
C.
D.
8p
8p
Câu 9: Các đồng vị của một nguyên tố hoá học có cùng:
A. Số Nuclôn
B. Khối lượng
C. Số Prôton
D. Số nơtron

Câu 6: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức . i = 3cos(100pt + )(A) . Kết luận nào sau đây đúng?

THPT-CVA

1

Câu 10: Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Tính đơn sắc cao B. Công suất lớn
C. Tính định hướng cao
D. Cường độ lớn
Câu 11: Một vật dao động điều hoà, có quãng đường đi được trong một chu kì là 20cm. Biên độ dao động của
vật là:

A. 5cm
B. 20cm
C. 2,5cm
D. 10cm
Câu 12: Công thức xác định khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm Y-âng là:
a
D
lD
D.a
B. i =
C. i =
D. i =
lD
al
a
l
Câu 13: Sóng điện từ và sóng cơ học không có tính chất chung nào dưới đây?
A. Là sóng ngang
B. Truyền được trong chân không
C. Có mang năng lượng
D. Có thể bị phản xạ, khúc xạ
Câu 14: Cơ năng của con lắc lò xo tỉ lệ thuận với bình phương của:
A. Chu kì dao động
B. Khối lượng vật nặng
C. Biên độ dao động
D. Độ cứng lò xo
Câu 15: Sóng cơ học lan truyền trong không khí với cường độ đủ lớn, tai ta có thể cảm thụ được sóng cơ nào
sau đây?
A. Sóng cơ họ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 43
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( Từ câu 1 đến câu 32 ).
Câu 1: Tần số dao động điều hoà của con lắc đơn là:
A. f =
g
2
l
p
B. f =
1 g
2 lp
C. f =
l
2
g
p
D. f =
1 l
2 gp
Câu 2: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc vào một tấm kẽm giới hạn quang điện
m
o
35,0
. Hiện tượng
quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng:
A. 0,35
m B. 0,4
m C. 0,3
m D. 0,2
m
Câu 3: Đặt một điện áp xoay chiều
u 100 2cos100 t(V)= p
vào hai đầu cuộn dây thuần cảmđộ tự cảm L =
1
(H)
2p
. Cường độ dòng điện tức thời qua cuộn dây có biểu thức:
A. i =
2 2cos(100 t )(A)
2
p
p +
B. i =
2cos(100 t )(A)
2
p
p +
C. i =
2 2cos(100 t )(A)
2
p
p -
D. i =
2cos(100 t )(A)
2
p
p -
Câu 4: Trong mạch RLC không phân nhánh, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi:
A.
B.
2 2
LC Rw =
C. RC = L D.
LC 1w =
Câu 5: Vận tốc truyền sóng phụ thuộc vào:
A. Bước sóng B. Năng lượng sóng
C. Môi trường truyền sóng D. Tần số dao động
Câu 6: Một dòng điện xoay chiều có biểu thức . i =
3cos(100 t )(A)
4
p
p +
. Kết luận nào sau đây đúng?
A. Chu kì của dòng điện là 0,2s B. Tần số của dòng điện là 50Hz
C. Cường độ dòng điện hiệu dụng là 3A D. Dòng điện i trễ pha
4
p
so với điện áp
Câu 7: Độ cao là một đặc trưng sinh lý của âm phụ thuộc vào:
A. Cường độ âm B. Biên độ âm
C. Đồ thị dao động âm D. Tần số âm
Câu 8: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 2.10
-4
(H) và tụ điện có điện dung C
= 8.10
-6
(F). Chu kì dao động riêng của mạch là:
A.
5
8 .10 (s)
-
p
B.
5
8 .10 (s)p
C.
D.
5
1
.10 (s)
8
-
p
Câu 9: Các đồng vị của một nguyên tố hoá học có cùng:
A. Số Nuclôn B. Khối lượng C. Số Prôton D. Số nơtron
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (44).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (44).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (44).doc 9 10 495