Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (46).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 175 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 45
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen và tia gamma đều là
A. sóng cơ học có bước sóng khác nhau.
B. sóng vô tuyến có bước sóng khác nhau.
C. sóng ánh sáng có bước sóng khác nhau.
D. sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ H.
A. Các chất phóng xạ khác nhau thì độ phóng xạ của cùng một lượng chất là khác nhau.
B. Với một lượng chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ giảm dần theo qui luật hàm số mũ theo thời gian.
C. Với một chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ luôn là hằng số.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ là một đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của
lượng chất phóng xạ đó.
Câu 3: Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 60 0 thì góc khúc xạ r = 300. Để xảy ra phản xạ
toàn phần khi tia sáng từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i có giá trị là
A. i > 28,50.
B. i > 35,260.
C. i > 420.
D. i = 420.
Câu 4: Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động e  E 0 2 cos 100t. Tốc độ quay của rôto là
600 vòng/ phút. Số cặp cực của rôto là
A. 10.
B. 8.
C. 5.
D. 4.
Câu 5: Trong quang phổ liên tục, vùng đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào sau đây?
A. Một giá trị khác.
B. 0,600 µm đến 0,570 µm.
C. 0,650 µm đến 0,590 µm.
D. 0,760 µm đến 0,640 µm.
Câu 6: Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím có bước sóng  = 410 nm là (Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s)
A. 198,75.10-27 J.
B. 4,85.10-25 J.
C. 4,85.10-19 J.
D. 3,48.10-19 J.
Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe hẹp bằng 1mm và khoảng cách từ hai khe
đến màn chắn bằng 2 m. Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng
chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó bằng
A. λ = 0,60 µm.
B. λ = 0,81 µm.
C. λ = 0,75 µm.
D. λ = 0,56 µm.
Câu 8: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động L, C được xác định bởi hệ thức nào sau đây?
C
L
A. T 2 LC
B. T 2 2 LC
C. T 2
.
D. T 2
L
C
Câu 9: Đặt vào một đầu dụng cụ tiêu thụ điện tỏa nhiệt, độ tự cảm không đáng kể, số ghi 200 V - 1000W một hiệu điện
thế xoay chiều u = 200 2 cos(100πt) (V). Biểu thức cường độ dòng điện tức thời chạy qua dụng cụ là
A. i = 5 2 cos(100πt) (A).
C. i = 2 2 cos(100πt +



B. i = 5 2 cos(100πt +
D. i = 2 2 cos(100πt -

2

) (A).



) (A).
4
4
Câu 10: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra
A. khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 45
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia Rơnghen và tia gamma đều là
A. sóng cơ học có bước sóng khác nhau. B. sóng vô tuyến có bước sóng khác nhau.
C. sóng ánh sáng có bước sóng khác nhau. D. sóng điện từ có bước sóng khác nhau.
Câu 2: Điều nào sau đây là sai khi nói về độ phóng xạ H.
A. Các chất phóng xạ khác nhau thì độ phóng xạ của cùng một lượng chất là khác nhau.
B. Với một lượng chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ giảm dần theo qui luật hàm số mũ theo thời gian.
C. Với một chất phóng xạ cho trước, độ phóng xạ luôn là hằng số.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ một đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của
lượng chất phóng xạ đó.
Câu 3: Tia sáng đi từ không khí vào chất lỏng trong suốt với góc tới i = 60
0
thì góc khúc xạ r = 30
0
. Để xảy ra phản xạ
toàn phần khi tia sáng từ chất lỏng ra không khí thì góc tới i có giá trị là
A. i > 28,5
0
. B. i > 35,26
0
. C. i > 42
0
. D. i = 42
0
.
Câu 4: Máy phát điện xoay chiều tạo nên suất điện động
.100cos2
0
tEe
Tốc độ quay của rôto là
600 vòng/ phút. Số cặp cực của rôto là
A. 10. B. 8. C. 5. D. 4.
Câu 5: Trong quang phổ liên tục, vùng đỏ có bước sóng nằm trong giới hạn nào sau đây?
A. Một giá trị khác. B. 0,600 µm đến 0,570 µm.
C. 0,650 µm đến 0,590 µm. D. 0,760 µm đến 0,640 µm.
u 6: Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím có bước sóng = 410 nm là (Cho h = 6,625.10
-34
Js; c = 3.10
8
m/s)
A. 198,75.10
-27
J. B. 4,85.10
-25
J. C. 4,85.10
-19
J. D. 3,48.10
-19
J.
Câu 7: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa 2 khe hẹp bằng 1mm và khoảng cách từ hai khe
đến màn chắn bằng 2 m. Chiếu sáng hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, người ta đo được khoảng cách từ vân sáng
chính giữa đến vân sáng bậc 4 là 4,5 mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc đó bằng
A. λ = 0,60 µm. B. λ = 0,81 µm. C. λ = 0,75 µm. D. λ = 0,56 µm.
Câu 8: Chu kỳ dao động điện từ tự do trong mạch dao động L, C được xác định bởi hệ thức nào sau đây?
A.
LCT
2
B.
LCT 22
C.
L
C
T
2
. D.
C
L
T
2
Câu 9: Đặt vào một đầu dụng cụ tiêu thụ điện tỏa nhiệt, độ tự cảm không đáng kể, số ghi 200V - 1000W một hiệu điện
thế xoay chiều u = 200
2
cos(100πt) (V). Biểu thức cường độ dòng điện tức thời chạy qua dụng cụ là
A. i = 5
2
cos(100πt) (A). B. i = 5
2
cos(100πt +
2
) (A).
C. i = 2
2
cos(100πt +
4
) (A). D. i = 2
2
cos(100πt -
4
) (A).
Câu 10: Hiện tượng cộng hưởng xảy ra
A. khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động.
B. khi tần số của dao động bằng tần số riêng của hệ dao động.
C. khi tần số của lực cưỡng bức bé hơn tần số riêng của hệ dao động.
D. khi tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ dao động.
Câu 11: Trong thí nghiệm Y-âng, nếu a = 0,3 mm; D = 1 m; i = 2 mm thì bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là
A. 4.10
-7
m B. 7.10
-7
m C. 5.10
-7
m D. 6.10
-7
m
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (46).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (46).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (46).doc 9 10 225