Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (47).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 46
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Cho mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu
đoạn mạch điện áp xoay chiều u U 2 cost  (V), tần số góc  thay đổi được. Khi tăng tần số góc thì:
A. cảm kháng giảm, dung kháng giảm.
B. cảm kháng tăng, dung kháng tăng.
C. cảm kháng tăng, dung kháng giảm.
D. cảm kháng giảm, dung kháng tăng.
Câu 2: Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R =50  mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm L 
Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế: u 100 2 cos(100 .t 

0,5
H.



)V .Viết Biểu thức của cường độ dòng
4

điện qua đoạn mạch?


)( A)
B. i 2 2 cos(100 .t  )( A)
2
2


C. i 2 cos(100 .t  )( A)
D. i 2 2 cos(100 .t  )( A)
2
2
Câu 3: Gọi A là biên độ dao động, ω là tần số góc của một vật dao động điều hòa. Vận tốc và gia tốc trong dao
động điều hòa liên hệ với nhau bởi biểu thức:
v2
a2
a2 v2
a2 v2
A. a 2  2  A 2
B. 2  v 2  A 2
C. 4  2  A 2
D. 4  2  A 2






Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì.
B. Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử sóng.
C. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử sóng.
D. Vận tốc truyền sóng chính bằng vận tốc dao động của các phần tử sóng.
Câu 5: Trong dao động điều hòa:
A. gia tốc biến đổi ngược pha so với li độ.
B. gia tốc biến đổi sớm pha π/2 so với li độ.
C. gia tốc biến đổi cùng pha so với li độ.
D. gia tốc biến đổi chậm pha π/2 so với li độ.
Câu 6: Một sóng cơ truyền từ môi trường nước ra ngoài không khí thì đại lượng nào sau đây thay đổi?
A. bước sóng.
B. chu kỳ.
C. tần số góc.
D. tần số.
Câu 7: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m. Khi vật ở vị trí cân bằng
lò xo giãn l 16cm . Lấy g = 10 m/s2. Tần số dao động của vật là:
A. 125 Hz.
B. 12,5 Hz.
C. 0,125 Hz.
D. 1,25 Hz.
Câu 8: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 5 cos10t  (cm) và
2 

x 2 5 cos10t 
 . Phương trình dao động tổng hợp của vật là:
3 

2 

 (cm).
A. x 5 3 cos 10t 
B. x 5 cos10t    (cm).
3 





C. x 5 cos10t   (cm).
D. x 5 3 cos10t   (cm).
3
3



A. i 2 cos(100 .t 

THPT-CVA

1

Câu 9: Một vật dao động điều hòa với tần số f = 5Hz. Tại thời điểm ban đầu t = 0, người ta đưa vật tới vị trí x =
- 5cm rồi thả nhẹ cho dao động. Phương trình dao động của vật có dạng:
A. x 5 cos10t  (cm).
B. x 10 cos 5t  (cm).
C. x 10 cos 5t    (cm)
D...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 46
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1: Cho mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu
đoạn mạch điện áp xoay chiều
tUu
cos2
(V), tần số góc
thay đổi được. Khi tăng tần số góc thì:
A. cảm kháng giảm, dung kháng giảm. B. cảm kháng tăng, dung kháng tăng.
C. cảm kháng tăng, dung kháng giảm. D. cảm kháng giảm, dung kháng tăng.
Câu 2: Cho một đoạn mạch điện gồm điện trở R =50
mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm
HL
5,0
.
Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế:
Vtu )
4
.100cos(2100
.Viết Biểu thức của cường độ dòng
điện qua đoạn mạch?
A.
))(
2
.100cos(2 Ati
B.
))(
2
.100cos(22 Ati
C.
))(
2
.100cos(2 Ati
D.
Câu 3: Gọi A là biên độ dao động, ω là tần số góc của một vật dao động điều hòa. Vận tốc và gia tốc trong dao
động điều hòa liên hệ với nhau bởi biểu thức:
A.
2
2
2
2
A
v
a
B.
22
2
2
Av
a
C.
2
2
2
4
2
A
va
D.
2
2
2
4
2
A
va
Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Bước sóng là quãng đường mà sóng truyền đi được trong một chu kì.
B. Chu kì của sóng chính bằng chu kì dao động của các phần tử sóng.
C. Tần số của sóng chính bằng tần số dao động của các phần tử sóng.
D. Vận tốc truyền sóng chính bằng vận tốc dao động của các phần tử sóng.
Câu 5: Trong dao động điều hòa:
A. gia tốc biến đổi ngược pha so với li độ. B. gia tốc biến đổi sớm pha π/2 so với li độ.
C. gia tốc biến đổi cùng pha so với li độ. D. gia tốc biến đổi chậm pha π/2 so với li độ.
Câu 6: Một sóng cơ truyền từ môi trường nước ra ngoài không khí thì đại lượng nào sau đây thay đổi?
A. bước sóng. B. chu kỳ. C. tần số góc. D. tần số.
Câu 7: Con lắc lò xo thẳng đứng gồm một lò xo có độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m. Khi vật ở vị trí cân bằng
lò xo giãn
cml 16
. Lấy g = 10 m/s
2
. Tần số dao động của vật là:
A. 125 Hz. B. 12,5 Hz. C. 0,125 Hz. D. 1,25 Hz.
Câu 8: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số:
tx
10cos5
1
(cm) và
3
2
10cos5
2
tx
. Phương trình dao động tổng hợp của vật là:
A.
3
2
10cos35
tx
(cm). B.
tx 10cos5
(cm).
C.
3
10cos5
tx
(cm). D.
3
10cos35
tx
(cm).
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (47).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (47).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (47).doc 9 10 14