Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (48).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 47
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ 1 đến câu 32)
Câu 1: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m một đầu cố định, một đầu tự do có sóng dừng với 3 nút sóng. Bước
sóng của sóng trên dây có giá trị là
A. 1 m.
B. 0,8 m.
C. 0,4 m.
D. 0,2 m.
Câu 2: Một mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh trong đó R= 50, đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện
thế xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng là 120V, thì cường độ dòng điện lệch pha với hiệu điện thế hai đầu
đoạn mạch một góc 600. Công suất tiêu thụ của mạch là:
A. 288W
B. 144W
C. 36W
D. 72W
Câu 3: Một sóng ánh sáng đơn sắc có tần số f 1, khi truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n 1 thì có tốc
độ v1 và có bước sóng  . Khi ánh sáng đó truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n 2 (n2 ≠ n1) thì có tốc
độ v2, có bước sóng  và tần số f2. Hệ thức nào sau đây là sai?
A. v1 = v2
B. f2 = f1
C. v2.f2 = v1.f1
D. n1v1 = n2v2
Câu 4: Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/phút.
Tần số của dòng điện do máy phát tạo ra là:
A. f = 60Hz.
B. f = 70Hz.
C. f = 40Hz.
D. f = 50Hz.
Câu 5: Trong dao động điều hoà
A. vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ.

B. vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha
so với li độ.
2
C. vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ.

D. vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha
so với li độ.
2
Câu 6: Nguyên tắc hoạt động của quang trở là dựa vào hiện tượng
A. phát quang của các chất
B. phát xạ nhiệt êlectron.
C. quang dẫn.
D. quang điện.
Câu 7: Quang phổ liên tục của một vât:
A. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật
B. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng
C. phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật
Câu 8: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây?
A. Hiện tượng từ hoá.
B. Hiện tượng tự cảm.
C. Hiện tượng cộng hưởng điện.
D. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
Câu 9: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe là a = 1mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn D =1,5m. Người ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân sáng bậc bảy (cùng một
phía) là 4,5mm thì bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là:
A. 0,6 m
B. 0,4 m
C. 0,5 m
D. 0,76 m
Câu 10: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Hộp X chứa một trong ba phần tử:
R
điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Khi đặt vào hai đầu AB một
X
B
A
M
hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V, người ta đo được U AM =
80V và UMB = 60V. Hộp X chứa:...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 47
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ 1 đến câu 32)
Câu 1: Trên một sợi dây đàn hồi dài 1m một đầu cố định, một đầu t do sóng dừng với 3 nút sóng. Bước
sóng của sóng trên dây có giá trị là
A. 1 m. B. 0,8 m. C. 0,4 m. D. 0,2 m.
Câu 2: Một mạch xoay chiều R,L,C không phân nhánh trong đó R= 50, đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện
thế xoay chiều hiệu điện thế hiệu dụng 120V, thì cường độ dòng điện lệch pha với hiệu điện thế hai đầu
đoạn mạch một góc 60
0
. Công suất tiêu thụ của mạch là:
A. 288W B. 144W C. 36W D. 72W
Câu 3: Một sóng ánh sáng đơn sắc có tần số f
1
, khi truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n
1
thì có tốc
độ v
1
có bước sóng
. Khi ánh sáng đó truyền trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n
2
(n
2
≠ n
1
) thì có tốc
độ v
2
, có bước sóng
và tần số f
2
. Hệ thức nào sau đây là sai?
A. v
1
= v
2
B. f
2
= f
1
C. v
2
.f
2
= v
1
.f
1
D. n
1
v
1
= n
2
v
2
Câu 4: Rôto của máy phát điện xoay chiều là một nam châm có 3 cặp cực từ, quay với tốc độ 1200 vòng/phút.
Tần số của dòng điện do máy phát tạo ra là:
A. f = 60Hz. B. f = 70Hz. C. f = 40Hz. D. f = 50Hz.
Câu 5: Trong dao động điều hoà
A. vận tốc biến đổi điều hoà cùng pha so với li độ.
B. vận tốc biến đổi điều hoà chậm pha
2
so với li độ.
C. vận tốc biến đổi điều hoà ngược pha so với li độ.
D. vận tốc biến đổi điều hoà sớm pha
2
so với li độ.
Câu 6: Nguyên tắc hoạt động của quang trở là dựa vào hiện tượng
A. phát quang của các chất B. phát xạ nhiệt êlectron.
C. quang dẫn. D. quang điện.
Câu 7: Quang phổ liên tục của một vât:
A. phụ thuộc cả nhiệt độ và bản chất của vật
B. phụ thuộc vào nhiệt độ của vật nóng sáng
C. phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng
D. không phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của vật
Câu 8: Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng nào sau đây?
A. Hiện tượng từ hoá. B. Hiện tượng tự cảm.
C. Hiện tượng cộng hưởng điện. D. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
Câu 9: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe a = 1mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn D =1,5m. Người ta đo được khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vân sáng bậc bảy (cùng một
phía) là 4,5mm thì bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm là:
A. 0,6
m
B. 0,4
m
C. 0,5
m
D. 0,76
m
Câu 10: Cho đoạn mạch như hình vẽ. Hộp X chứa một trong ba phần tử:
điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm, tụ điện. Khi đặt vào hai đầu AB một
hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V, người ta đo được U
AM
=
80V và U
MB
= 60V. Hộp X chứa:
A. tụ điện hoặc cuộn dây thuần cảm. B. cuộn dây thuần cảm.
C. tụ điện. D. điện trở thuần.
THPT-CVA 1
R
A
M
B
X
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (48).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (48).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (48).doc 9 10 268