Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (50).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 49
CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Gia tốc trong dao động điều hòa
A. luôn hướng theo chiều chuyển động.
B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.
C. luôn luôn không đổi.
D. đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp cùng pha. Gọi k là các số nguyên. Những điểm
trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của hai sóng tới điểm đó là

A. d2 - dl = k.
B. d2 - dl = (2k + 1) .
2


C. d2 - dl = (k + 1)
D. d2 - dl = k .
2
2
Câu 3: Roto của một máy phát điện xoay chiều là nam châm có 3 cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần
số của suất điện động do máy tạo ra là:
A. f = 70Hz.
B. f = 40Hz.
C. f = 60Hz.
D. f = 50Hz.
Câu 4: Tiên đề Bo về trạng thái dừng cho rằng:
A. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử có năng lượng thấp nhất.
B. Trạng thái dừng là trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định.
C. Trạng thái dừng là trạng thái mà ở đó nguyên tử không có khả năng hấp thụ hay bức xạ năng lượng.
D. Trạng thái dừng là trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được.
Câu 5: Trong mạch dao động LC lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5( F), điện tích của tụ có giá trị cực đại là
Q0 = 8.10 - 5(C). Năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 1,6.10-4(J).
B. 8.10 - 4(J).
C. 6,4.10 - 4(J).
D. 16.10 - 4(J).
Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn lên 5 lần thì
công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ:
A. Giảm 5 lần.
B. Tăng 5 lần.
C. Giảm đi 25 lần.
D. Tăng lên 25 lần.
Câu 7: Cho các sóng điện từ sau đây:
1. Tia tử ngoại.
2. Ánh sáng hồng ngoại.
3. Tia Rơnghen.
4. Ánh sáng nhìn thấy.
Hãy sắp xếp theo thứ tự tần số tăng dần:
A. 4123.
B. 1234.
C. 2413.
D. 2143.


Câu 8: Một dòng điện xoay chiều hình sin có biểu thức i cos100t  ( A) , t tính bằng giây (s). Kết luận
3

nào sau đây là không đúng ?
A. Tần số của dòng điện là 50 Hz.
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 2 A.
C. Biên độ của dòng điện là 1 A.
D. Chu kì của dòng điện là 0,02 s.
Câu 9: Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích và các electron đang chuyển động trên quỹ đạo O. Hỏi
nguyên tử có thể phát ra bao nhiêu loại vạch bức xạ có tần số khác nhau?
A. 10.
B. 15.
C. 5.
D. 4.

THPT-CVA

1

Câu 10: Trên mặt nước có một nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số f = 200 Hz.
Khoảng cách giữa 6 gợn sóng tròn liên tiếp đo được là 1,2 cm. Vận tốc truyền sóng v trên m...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 49
CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Gia tốc trong dao động điều hòa
A. luôn hướng theo chiều chuyển động.
B. luôn luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.
C. luôn luôn không đổi.
D. đạt giá trị cực đại khi vật qua vị trí cân bằng.
Câu 2: Trong hiện tượng giao thoa sóng, hai nguồn kết hợp cùng pha. Gọi k các số nguyên. Những điểm
trong môi trường truyền sóng là cực đại giao thoa khi hiệu đường đi của hai sóng tới điểm đó là
A. d
2
- d
l
= k. B. d
2
- d
l
= (2k + 1)
2
.
C. d
2
- d
l
= (k + 1)
2
D. d
2
- d
l
= k
2
.
Câu 3: Roto của một máy phát điện xoay chiều là nam châm có 3 cặp cực, quay với tốc độ 1200 vòng/phút. Tần
số của suất điện động do máy tạo ra là:
A. f = 70Hz. B. f = 40Hz. C. f = 60Hz. D. f = 50Hz.
Câu 4: Tiên đề Bo về trạng thái dừng cho rằng:
A. Trạng thái dừng là trạng thái mà nguyên tử có năng lượng thấp nhất.
B. Trạng thái dừng là trạng thái nguyên tử có năng lượng xác định.
C. Trạng thái dừng là trạng thái mà ở đó nguyên tử không có khả năng hấp thụ hay bức xạ năng lượng.
D. Trạng thái dừng là trạng thái mà năng lượng của nguyên tử không thể thay đổi được.
Câu 5: Trong mạch dao động LC lý tưởng, tụ điện có điện dung C = 5(F), điện tích của tụ có giá trị cực đại là
Q
0
= 8.10
- 5
(C). Năng lượng dao động điện từ trong mạch là:
A. 1,6.10
-4
(J). B. 8.10
- 4
(J). C. 6,4.10
- 4
(J). D. 16.10
- 4
(J).
Câu 6: Trên cùng một đường dây tải điện, nếu dùng máy biến áp để tăng điện áp ở hai đầu dây dẫn lên 5 lần thì
công suất hao phí vì toả nhiệt trên đường dây sẽ:
A. Giảm 5 lần. B. Tăng 5 lần. C. Giảm đi 25
lần. D. Tăng lên 25 lần.
Câu 7: Cho các sóng điện từ sau đây:
1. Tia tử ngoại.
2. Ánh sáng hồng ngoại.
3. Tia Rơnghen.
4. Ánh sáng nhìn thấy.
Hãy sắp xếp theo thứ tự tần số tăng dần:
A. 4123. B. 1234. C. 2413. D. 2143.
Câu 8: Một dòng điện xoay chiều hình sin biểu thức
)(
3
100cos Ati
,
t
tính bằng giây (s). Kết luận
nào sau đây là không đúng ?
A. Tần số của dòng điện là 50 Hz.
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là
2
A.
C. Biên độ của dòng điện là 1 A.
D. Chu kì của dòng điện là 0,02 s.
Câu 9: Nguyên tử hiđrô đang trạng thái ch thích các electron đang chuyển động trên quỹ đạo O. Hỏi
nguyên tử có thể phát ra bao nhiêu loại vạch bức xạ có tần số khác nhau?
A. 10. B. 15. C. 5. D. 4.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (50).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (50).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (50).doc 9 10 196