Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (51).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 136 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 50
CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
01. Hạt nhân
có khối lượng 55,940u.Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là
1,0087u.Độ hụt khối của hạt nhân
là
A. 4,544u
B. 3,15u
C. 4,536u
D. 4,637u
02. Hiện tượng quang điện là
A. Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị nung nóng
B. Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch đặc
biệt
C. Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp
D. Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường
mạnh
03. Một sóng lan truyền trên mặt chất lỏng từ một nguồn điểm với bước sóng 0,25m.Các điểm A,B,C,D lần
lượt cách nguồn 12,5cm , 25cm ,50 cm, 100cm.Điểm không dao động cùng pha với nguồn là
A. Điểm B
B. Điểm D
C. Điểm A
D. Điểm C
04. Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng cơ
A. Sóng cơ là các dao động với biên độ lớn
B. Sóng ngang là sóng có phương dao động là phương ngang
C. Sóng lan truyền trên mặt chất lỏng là sóng ngang
D. Sóng dọc là sóng có phương dao động là phương thẳng đứng
05. Hạt nhân nguyên tử
có
A. 226 nơtron và 138 prôton
B. 128 nơtron và 226 prôton
C. 138 nơtron và 88 prôton
D. 88 nơtron và 138 prôton
06. Một mạch xoay chiều R,C mắc nối tiếp,R = ZC = 100.Tổng trở của mạch là
A. 0
B. 100
C. 200
D. 141
07. Phát biểu nào sau đây về sóng âm là không đúng?
A. Sóng âm là sóng dọc
B. Sóng âm là sóng có tần số từ 200Hz đến 16000Hz
C. Sóng âm không truyền được trong chân không D. Sóng âm truyền được trong chất lỏng
08. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về hiện tượng cộng hưởng điện?
A. Khi có cộng hưởng điện thì công suất đạt giá trị cực đại
B. Khi có cộng hưởng điện thì Z =R
C. Khi có cộng hưởng điện thì hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại
D. Khi có cộng hưởng điện thì hệ số công suất bằng 1
09. Một mạch dao động điện từ,cuộn dây thuần cảm có L = 0,5 mH,tụ điện có điện dung 0,04 F.Tần số của
mạch là
A. 223000HZ
B. 36000Hz
C. 0,02Hz
D. 45Hz
10. Một sóng cơ có tần số 10Hz lan truyền với tốc độ 2 m/s.Trong 2 chu kì ,sóng truyền được quãng đường là
A. 80cm
B. 10cm
C. 20cm
D. 40cm
11. Chất nào dưới đây có thể tham gia phản ứng nhiệt hạch?
A. sắt(Fe)
B. hiđro(H)
C. uranium(U)
D. Rađi (Ra)
12. Khi tổng hợp hai dao động cùng phương cùng tần số và khác pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng
hợp cùng pha với dao động thứ nhất .Kết luận nào sau đây là đúng
A. Hai dao động vuông pha
B. Hai dao động ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 50
CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
01. Hạt nhân có khối lượng 55,940u.Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là
1,0087u.Độ hụt khối của hạt nhân
A. 4,544u B. 3,15u C. 4,536u D. 4,637u
02. Hiện tượng quang điện là
A. Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi bị nung nóng
B. Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi nhúng tấm kim loại vào trong một dung dịch đặc
biệt
C. Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp
D. Hiện tượng electron bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi đặt tấm kim loại vào trong một điện trường
mạnh
03. Một sóng lan truyền trên mặt chất lỏng từ một nguồn điểm với bước sóng 0,25m.Các điểm A,B,C,D lần
lượt cách nguồn 12,5cm , 25cm ,50 cm, 100cm.Điểm không dao động cùng pha với nguồn là
A. Điểm B B. Điểm D C. Điểm A D. Điểm C
04. Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng cơ
A. Sóng cơ là các dao động với biên độ lớn
B. Sóng ngang là sóng có phương dao động là phương ngang
C. Sóng lan truyền trên mặt chất lỏng là sóng ngang
D. Sóng dọc là sóng có phương dao động là phương thẳng đứng
05. Hạt nhân nguyên tử
A. 226 nơtron và 138 prôton B. 128 nơtron và 226 prôton
C. 138 nơtron và 88 prôton D. 88 nơtron và 138 prôton
06. Một mạch xoay chiều R,C mắc nối tiếp,R = Z
C
= 100.Tổng trở của mạch là
A. 0 B. 100 C. 200 D. 141
07. Phát biểu nào sau đây về sóng âm là không đúng?
A. Sóng âm là sóng dọc B. Sóng âm là sóng có tần số từ 200Hz đến 16000Hz
C. Sóng âm không truyền được trong chân không D. Sóng âm truyền được trong chất lỏng
08. Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về hiện tượng cộng hưởng điện?
A. Khi có cộng hưởng điện thì công suất đạt giá trị cực đại
B. Khi có cộng hưởng điện thì Z =R
C. Khi có cộng hưởng điện thì hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại
D. Khi có cộng hưởng điện thì hệ số công suất bằng 1
09. Một mạch dao động điện từ,cuộn dây thuần cảm có L = 0,5 mH,tụ điện có điện dung 0,04 F.Tần số của
mạch là
A. 223000HZ B. 36000Hz C. 0,02Hz D. 45Hz
10. Một sóng cơ có tần số 10Hz lan truyền với tốc độ 2 m/s.Trong 2 chu kì ,sóng truyền được quãng đường là
A. 80cm B. 10cm C. 20cm D. 40cm
11. Chất nào dưới đây có thể tham gia phản ứng nhiệt hạch?
A. sắt(Fe) B. hiđro(H) C. uranium(U) D. Rađi (Ra)
12. Khi tổng hợp hai dao động cùng phương cùng tần số và khác pha ban đầu thì thấy pha của dao động tổng
hợp cùng pha với dao động thứ nhất .Kết luận nào sau đây là đúng
A. Hai dao động vuông pha B. Hai dao động lệch pha nhau 60
0
.
C. Hai dao động ngược pha nhau,biên độ của dao động thứ nhất lớn hơn biên độ của dao động thứ hai
D. Hai dao động có cùng biên độ
13. Phát biểu nào sau đây đúng với đoạn mạch xoay chiều chỉ chứa một cuộn dây thuần cảm
A. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc /2 B. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc /4
C. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc /2 D. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc /4
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (51).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (51).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (51).doc 9 10 177