Ktl-icon-tai-lieu

74 thủ thuật 3dsmax

Được đăng lên bởi mrtranvanminh
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 3148 lần   |   Lượt tải: 1 lần
74 Thủ thuật 3Ds Max

1.
Chia

sẻ

với

các

bạn

74

thủ

thuật

sử

dụng

3Ds

Max:

1. Các sence với nhiều face, ấn O để các vật thể hiển thị display as box khi pan, zoom, rotate không bị
giật
hình.
2. Ấn I để max zoom vào vị trí con trỏ vào giữa màn hình (rất tiện lợi khi vẽ spline).
3. Có thể sử dụng 2 dòng lệnh
tính (caculator)(nhập phép tính ở
dưới).

ở góc dưới bên trái của max như là 1 máy
dòng trên và ấn enter để ra KQ ở dòng

4. Dùng "Arc Rotate Select" hoặc "Arc Rotate SubObject" sẽ xoay quanh điểm Pivot của đối tượng đang
chọn.
5.

SHIFT+G

SHIFT+L

=

Hide

=

SHIFT+C

=

SHIFT+S

=

6.
Chọn
24
defaults\max\Medit.mat
ô

vật
khi

Geometry,

Hide

Lights,

Hide

Cameras,

Hide

liệu
bạn
hay
mở
max
ra
luôn
Material

Shapes.

dùng,
save
luôn
có
24

vào
thư
vật
liệu
đó

mục
trong
Editor.

7. Save setting vray ở ô preset, sau đó load ra cho khỏe, cái này tiện cho test, còn render thật thì tùy
sence
mà
chỉnh.
Để đơn
7.1.

giản

việc
Ấn

chuyển 24
F11

ô

vật

liệu
để

qua

vật liệu
chạy

vray

còn có
max

cách

sau:
scrip,

7.2. Copy and paste dòng command: for m = 1 to 24 do (meditmaterials[m] = VRayMtl())
7.3.

Ấn

Enter.

8. Trước khi render ra file để in khổ lớn (A1) thì bấm F10, phần output
size
chọn
Vistavision.
Width
=
3000.
height
=
2000.
Sau
khi
render
xong
lưu file tif, đừng chỉnh gì hết. khi đi in khổ A1 ( 84 x 60 ) có thể
qua
photoshop
để
chuyển
sang
file
jpg
cho
nhẹ.
9.
10.

Bấm

nút

Những

10.1. Không
khi
đang
Lightcache

X
cách

để

bật/tắt
có

biểu
thể

tượng
làm

pan, zoom khi đang render (máy
render,
nếu
tắt
chức
năng
càng

trục
max

tọa

độ

render

đã yếu thì đừng
show
calculator

10.2. Đừng tham quá với vray fur, displacement (có thể
này rồi tính Lightcache sau đó save Lightcache map, bật
lên
load
file
lightcache
map
ra

khi

move.

nhanh

hơn:

có pan, zoom
của
Irr
và
tốt)

tắt 2 chức năng
2 chức năng đó
rồi
render).

10.3.

Hãy

nhường

cái

quạt

cho

cái

case

máy

tính

thay

vì

quạt

mát

cho

mình.

11. Từ Vray 1.5 trở lên có thể dùng VRayOverrideMtl để tránh blend color. Dùng diffuse là 200,200,200
cho
GI
material.
12. Khi chạy 3ds max 8 (có thể ở 3ds max 9 nữa , 3ds max 7 hoàn toàn ko
bị
lỗi
này)
dùng
vật
liệu
vraylightmtl
thì
khi
render
sẽ
xuất
hiện
1
viền đen xung quanh của vật thể mà mình gán vật liệu vraylightmtl. Cách
sửa:
nhấn
F10
>
renderer
>
color
mapping
>
chọn
Sub-pixel
mapping
+
chọn
Clamp
output
.
Render
là
ok
luôn.
13. Alt+D để bật tắt "User Axis Cosntrain" di chuyển với bắt điểm trên mặt phẳng hoặc 3d....
1.
74 Th thu t 3Ds Max
Chia sẻ với các bạn 74 thủ thuật sử dụng 3Ds Max:
1. Các sence với nhiều face, ấn O để các vật thể hiển thị display as box khi pan, zoom, rotate không bị
giật hình.
2. Ấn I để max zoom vào vị trí con trỏ vào giữa màn hình (rất tiện lợi khi vẽ spline).
3. thể sử dụng 2 dòng lệnh góc dưới bên trái của max như 1 máy
tính (caculator)(nhập phép tính dòng trên ấn enter đ ra KQ dòng
dưới).
4. Dùng "Arc Rotate Select" hoặc "Arc Rotate SubObject" sẽ xoay quanh điểm Pivot của đối tượng đang
chọn.
5. SHIFT+G = Hide Geometry,
SHIFT+L = Hide Lights,
SHIFT+C = Hide Cameras,
SHIFT+S = Hide Shapes.
6. Chọn 24 vật liệu bạn hay dùng, save vào t mục
defaults\max\Medit.mat khi mở max ra luôn luôn 24 vật liệu đó trong
ô Material Editor.
7. Save setting vray ô preset, sau đó load ra cho khỏe, cái này tiện cho test, còn render thật thì tùy
sence chỉnh.
Để đơn giản việc chuyển 24 ô vật liệu qua vật liệu vray còn cách sau:
7.1. Ấn F11 để chạy max scrip,
7.2. Copy and paste dòng command: for m = 1 to 24 do (meditmaterials[m] = VRayMtl())
7.3. Ấn Enter.
8. Trước khi render ra file để in khổ lớn (A1) thì bấm F10, phần output
size chọn Vistavision. Width = 3000. height = 2000. Sau khi render xong
lưu file tif, đừng chỉnh hết. khi đi in khổ A1 ( 84 x 60 ) thể
qua photoshop để chuyển sang file jpg cho nhẹ.
9. Bấm nút X đ bật/tắt biểu tượng trục tọa đ khi move.
10. Những cách thể làm max render nhanh n:
10.1. Không pan, zoom khi đang render (máy đã yếu t đừng pan, zoom
khi đang render, nếu tắt chức năng show calculator của Irr
Lightcache càng tốt)
10.2. Đừng tham quá với vray fur, displacement (có thể tắt 2 chức năng
này rồi tính Lightcache sau đó save Lightcache map, bật 2 chức năng đó
lên load file lightcache map ra rồi render).
74 thủ thuật 3dsmax - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
74 thủ thuật 3dsmax - Người đăng: mrtranvanminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
74 thủ thuật 3dsmax 9 10 180