Ktl-icon-tai-lieu

75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng

Được đăng lên bởi quynh05py
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 2 lần
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng
1)•S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...)
*1This structure is too easy for you to remember.
*2: H ran too fast for me to follow.
2)•S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
*1: This box is so heavy that I cannot take it.
*2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3)•It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
*1: It is such a heavy box that I cannot take it.
*2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4)•S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm
gì...)
*1: She is old enough to get married.
*2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5)•Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
*1: I had my hair cut yesterday.
*2: I’d like to have my shoes repaired.
6)•It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã
đến lúc ai đóphải làm gì...)
*1: It is time you had a shower.
*2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7)•It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao
nhiêu thờigian...)
*1: It takes me 5 minutes to get to school.
*2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8)•To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... không
làm gì..)
*1: I can’t prevent him from smoking
*2: I can’t stop her from tearing
9)•S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
*1: I find it very difficult to learn about English.
*2: They found it easy to overcome that problem.
10)•To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
*1: I prefer dog to cat.
*2: I prefer reading books to watching TV.

11)•Would rather + V¬ (infinitive) + than + V (infinitive)(thích làm gì hơn làm gì)
*1: She would rather play games than read books.
*2: I’d rather learn English than learn Biology.
12)•To be/get Used to + V-ing(quen làm gì)
*I am used to eating with chopsticks.
13)•Used to + V (infinitive)(Thường làm gì trong qk và bây giờ không làm nữa)
*1: I used to go fishing with my friend when I was young.
*2: She used to smoke 10 cigarettes a day.
14)•to be amazed at = to be surprised at + N/V-ing( ngạc nhiên về....)
15)•to be angry at + N/V-ing(tức giận về)
16)•to be good at/ bad at + N/ V-ing(giỏi về.../ kém về...)
17)•by chance = by accident (adv)(tình cờ)
18)•to be/get tired of + N/V-ing(mệt mỏi về...)
19)•can’t stand...
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng
1)•S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something(quá....để cho ai làm gì...)
*1This structure is too easy for you to remember.
*2: H ran too fast for me to follow.
2)•S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
*1: This box is so heavy that I cannot take it.
*2: He speaks so soft that we can’t hear anything.
3)•It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
*1: It is such a heavy box that I cannot take it.
*2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4)•S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm
gì...)
*1: She is old enough to get married.
*2: They are intelligent enough for me to teach them English.
5)•Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
*1: I had my hair cut yesterday.
*2: I’d like to have my shoes repaired.
6)•It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +to do something(đã
đến lúc ai đóphải làm gì...)
*1: It is time you had a shower.
*2: It’s time for me to ask all of you for this question.
7)•It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao
nhiêu thờigian...)
*1: It takes me 5 minutes to get to school.
*2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
8)•To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... không
làm gì..)
*1: I can’t prevent him from smoking
*2: I can’t stop her from tearing
9)•S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
*1: I find it very difficult to learn about English.
*2: They found it easy to overcome that problem.
10)•To prefer + Noun/ V-ing + to + N/ V-ing.(Thích cái gì/làm gì hơn cái gì/ làm gì)
*1: I prefer dog to cat.
*2: I prefer reading books to watching TV.
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng - Người đăng: quynh05py
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
75 cấu trúc câu tiếng Anh thông dụng 9 10 931