Ktl-icon-tai-lieu

750 đề thi mác lê nin

Được đăng lên bởi Thanh Ngân
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1912 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Tp Hồ Chí Minh ngày
ĐỀ THI MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁC - LÊNIN

Thời gian làm bài 60 phút không tính chép đề

Đề 1
Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên? Từ đó
rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó? (5đ)
Câu 2: Phân tích quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất? Đảng ta đã vận dụng quy luật này như thế nào
trong đường lối đổi mới.(5đ)
KHOA/BỘ MÔN

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Cao Văn Dương

Đáp án đề 1:
Câu 1: Những nội dung cần làm rõ:
- Khái niệm tất nhiên: Tất nhiên là cái do những nguyên nhân cơ bản bên trong
của kết cấu vật chất quyết định và trong những điều kiện nhất định nó phải xảy
ra như thế chứ không thể khác được
- Khái niệm ngẫu nhiên: Ngẫu nhiên là cái không do mối liên hệ bản chất, bên
trong kết cấu vật chất, bên trong sự vật quyết định mà do các nhân tố bên ngoài,
do sự ngẫu hợp nhiều hoàn cảnh bên ngoài quyết định. Do đó nó có thể xuất
hiện, có thể không xuất hiện, có thể xuất hiện như thế này, hoặc có thể xuất hiện
như thế khác
- Mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên:
+ Tất nhiên và ngẫu nhiên đều tồn tại khách quan, độc lập với ý thức của con
người và đều có vị trí nhất định đối với sự phát triển của sự vật. Trong quá trình
phát triển của sự vật không phải chỉ có cái tất nhiên mới đống vai trò quan trọng
mà cả tất nhiên và ngẫu nhiên đều có vai trò quan trọng. Nếu cái tất nhiên có
nhiều tác dụng chi phối sự phát triển của sự vật thì cái ngẫu nhiên có tác dụng
chi phối sự phát triển của sự vật diễn ra nhanh hoặc chậm. + Tất nhiên và ngẫu
nhiên đều tồn tại, nhưng chúng không tồn tại biệt lập dưới dạng thuần túy cũng
như không có cái ngẫu nhiên thuần túy. Cái tất nhiên bao giờ cũng thể hiện sự
tồn tại của mình thông qua vô số cái ngẫu nhiên. Còn cái ngẫu nhiên là hình
thức biểu hiện của cái tất nhiên, đồng thời là cái bổ sung cho cái tất nhiên.
+ Tất nhiên và ngẫu nhiên có thể chuyển hóa cho nhau. Tất nhiên và ngẫu nhiên
không nằm nguyên ở trạng thái cũ mà thay đổi cùng với sự thay đổi của sự vật
và trong những điều kiện nhất định tất nhiên có thể chuyển hóa thành ngẫu
nhiên và ngược lại
- Ý nghĩa phương pháp luận:
+ Trong hoạt động thực tiễn chúng ta phải dựa vào cái tất nhiên mà không thể
dựa vào cái ngẫu nhiên, nhưng cũng không hoàn toàn bỏ qua cái ngẫu nhiên.
+ Trong hoạt động thực tiễn ngoài phương án chính, còn có phương án dự
phòng để chủ động đáp ứng những sự biến ngẫu nhiên có thể xảy ra....
TRƯỜNG CĐKT CAO THẮNG
KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
Tp Hồ Chí Minh ngày
ĐỀ THI MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA NGHĨA MÁC - LÊNIN
Thời gian làm bài 60 phút không tính chép đề
Đề 1
Câu 1: Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên ngẫu nhiên? Từ đó
rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nó? (5đ)
Câu 2: Phân tích quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát
triển của lực lượng sản xuất? Đảng ta đã vận dụng quy luật này như thế nào
trong đường lối đổi mới.(5đ)
KHOA/BỘ MÔN GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
Cao Văn Dương
750 đề thi mác lê nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
750 đề thi mác lê nin - Người đăng: Thanh Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
750 đề thi mác lê nin 9 10 661