Ktl-icon-tai-lieu

8 câu hỏi ôn tập Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Dolly My
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 14421 lần   |   Lượt tải: 69 lần
Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam1

CÂU HỎI
Câu 1: Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và phân tích ý nghĩa sự ra đời của đảng cộng sản Việt
Nam. Tại sao nói đảng lãnh đạo là nhân tố hàng đầu quyết định đến mọi thắng lợi của cách mạng
việt nam.
Câu 2: Vì sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời gắn với công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí
Minh.
Câu 3: Trình bày tình hình đất nước và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng
của đảng cộng sản đông dương thời kỳ 1939 – 1945? Ý nghĩa và kết quả của chủ trương đó?
Câu 4: Anh chị hãy phân tích nội dung, ý nghĩa bản chỉ thị “kháng chiến – kiến quốc”
(25.11.1945) của đảng CSVN đề ra?
Câu 5: Trình bày nội dung và chỉ định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với kinh tế
tri thức? Bản thân học sinh, sinh viên phải làm gì để góp phần vào quá trình CNH –HDH nước ta
hiện nay?
Câu 6: Trình bày nội dung và định hướng chỉ đạo của đảng cộng sản việt nam về xây dựng và
phát triển nền văn hóa việt nam: Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Là học sinh sinh viên, bạn
phải làm gì để góp phần bảo vệ và phát huy nền văn hóa việt nam trong giai đoạn phát triển hiện
nay?
Câu 7: Tại sao nói văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc
đẩy sự phát triển kinh tế xã hội?
Câu 8: Trình bày 1 số chủ trương chính sách lớn về vấn đề mở rộng quan hệ đối ngoại và hội
nhập kinh tế quốc tế của đẳng ta trong thời kỳ đổi mới?
TRẢ LỜI
CÂU 3: Trình bày tình hình đất nước và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách
mạng của đảng cộng sản đông dương thời kỳ 1939 – 1945? ý nghĩa và kết quả của chủ trương
đó?
-

Hoàn cảnh lịch sử :
•

Tình hình thế giới :
o Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ :


Ngày 1- 9 – 1939 phát xít Đức tấn công Ba Lan, 2 ngày sau Anh
và Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.



22 – 6 – 1941 quân Đức tấn công Liên Xô.

Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam2

•

Tình hình trong nước :
o 28 – 9 – 1939 toàn quyền Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền
cộng sản
o Thi hành chính sách thời chiến trắng trợn, phát xít hóa bộ máy chính trị,
thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng.
o Lợi dụng Pháp thua Đức ngày 22- 9-1940 phát xít Nhật tiến vào Lạng Sơn
đổ bộ và Hải Phòng

-

Nội dung chuyển hướng chỉ...
1Đ ng L i Cách M ng Đ ng C ng S n Vi t Namườ
CÂU HỎI
Câu 1: Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời và phân tích ý nghĩa sự ra đời của đảng cộng sản Việt
Nam. Tại sao nói đảng lãnh đạo là nhân tố hàng đầu quyết định đến mọi thắng lợi của cách mạng
việt nam.
Câu 2: Vì sao nói đảng cộng sản việt nam ra đời gắn với công lao to lớn của chủ tịch Hồ Chí
Minh.
Câu 3: Trình bày tình hình đất nước và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng
của đảng cộng sản đông dương thời kỳ 1939 – 1945? Ý nghĩa và kết quả của chủ trương đó?
Câu 4: Anh chị hãy phân tích nội dung, ý nghĩa bản chỉ thị “kháng chiến – kiến quốc”
(25.11.1945) của đảng CSVN đề ra?
Câu 5: Trình bày nội dung và chỉ định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với kinh tế
tri thức? Bản thân học sinh, sinh viên phải làm gì để góp phần vào quá trình CNH –HDH nước ta
hiện nay?
Câu 6: Trình bày nội dung và định hướng chỉ đạo của đảng cộng sản việt nam về xây dựng và
phát triển nền văn hóa việt nam: Tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc? Là học sinh sinh viên, bạn
phải làm gì để góp phần bảo vệ và phát huy nền văn hóa việt nam trong giai đoạn phát triển hiện
nay?
Câu 7: Tại sao nói văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc
đẩy sự phát triển kinh tế xã hội?
Câu 8: Trình bày 1 số chủ trương chính sách lớn về vấn đề mở rộng quan hệ đối ngoại và hội
nhập kinh tế quốc tế của đẳng ta trong thời kỳ đổi mới?
TRẢ LỜI
CÂU 3: Trình bày tình hình đất nước và chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách
mạng của đảng cộng sản đông dương thời kỳ 1939 – 1945? ý nghĩa và kết quả của chủ trương
đó?
- Hoàn cảnh lịch sử :
Tình hình thế giới :
o Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ :
Ngày 1- 9 – 1939 phát xít Đức tấn công Ba Lan, 2 ngày sau Anh
và Pháp tuyên chiến với Đức, chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.
22 – 6 – 1941 quân Đức tấn công Liên Xô.
8 câu hỏi ôn tập Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
8 câu hỏi ôn tập Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Người đăng: Dolly My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
8 câu hỏi ôn tập Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam 9 10 290