Ktl-icon-tai-lieu

80 bài tập ôn toán thi vào 10

Được đăng lên bởi loan vq
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 748 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuyÓn tËp 80 bµi to¸n h×nh häc líp 9
Bµi 1. Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän néi tiÕp ®êng trßn (O). C¸c ®êng cao AD, BE, CF c¾t nhau t¹i
H vµ c¾t ®êng trßn (O) lÇn lît t¹i M,N,P.
Chøng minh r»ng:
1. Tø gi¸c CEHD, néi tiÕp .
2. Bèn ®iÓm B,C,E,F cïng n»m trªn mét ®êng trßn.
3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.
4. H vµ M ®èi xøng nhau qua BC.
5. X¸c ®Þnh t©m ®êng trßn néi tiÕp tam gi¸c DEF.
Lêi gi¶i:
1. XÐt tø gi¸c CEHD ta cã:
 CEH = 900 ( V× BE lµ ®êng cao)
 CDH = 900 ( V× AD lµ ®êng cao)
=>  CEH +  CDH = 1800
Mµ  CEH vµ  CDH lµ hai gãc ®èi cña tø gi¸c CEHD , Do ®ã CEHD lµ tø gi¸c néi tiÕp
2. Theo gi¶ thiÕt: BE lµ ®êng cao => BE  AC => BEC = 900.
CF lµ ®êng cao => CF  AB => BFC = 900.
Nh vËy E vµ F cïng nh×n BC díi mét gãc 900 => E vµ F cïng n»m trªn ®êng trßn ®êng kÝnh BC.
VËy bèn ®iÓm B,C,E,F cïng n»m trªn mét ®êng trßn.
3. XÐt hai tam gi¸c AEH vµ ADC ta cã:  AEH =  ADC = 900 ; ¢ lµ gãc chung
=>  AEH  ADC =>

AE AH

=> AE.AC = AH.AD.
AD AC

* XÐt hai tam gi¸c BEC vµ ADC ta cã:  BEC =  ADC = 900 ; C lµ gãc chung
=>  BEC  ADC =>

BE BC

=> AD.BC = BE.AC.
AD AC

4. Ta cã C1 = A1 ( v× cïng phô víi gãc ABC)
C2 = A1 ( v× lµ hai gãc néi tiÕp cïng ch¾n cung BM)
=> C1 =  C2 => CB lµ tia ph©n gi¸c cña gãc HCM; l¹i cã CB  HM =>  CHM c©n t¹i C
=> CB còng lµ ®¬ng trung trùc cña HM vËy H vµ M ®èi xøng nhau qua BC.
5. Theo chøng minh trªn bèn ®iÓm B,C,E,F cïng n»m trªn mét ®êng trßn
=> C1 = E1 ( v× lµ hai gãc néi tiÕp cïng ch¾n cung BF)
Còng theo chøng minh trªn CEHD lµ tø gi¸c néi tiÕp
 C1 = E2 ( v× lµ hai gãc néi tiÕp cïng ch¾n cung HD)
 E1 = E2 => EB lµ tia ph©n gi¸c cña gãc FED.
Chøng minh t¬ng tù ta còng cã FC lµ tia ph©n gi¸c cña gãc DFE mµ BE vµ CF c¾t nhau t¹i H do ®ã H lµ
t©m ®êng trßn néi tiÕp tam gi¸c DEF.
Bµi 2. Cho tam gi¸c c©n ABC (AB = AC), c¸c ®êng cao AD, BE, c¾t nhau t¹i H. Gäi O lµ t©m ®êng trßn
ngo¹i tiÕp tam gi¸c AHE.
1. Chøng minh tø gi¸c CEHD néi tiÕp .
2. Bèn ®iÓm A, E, D, B cïng n»m trªn mét ®êng trßn.
3. Chøng minh ED =

1
BC.
2

4. Chøng minh DE lµ tiÕp tuyÕn cña ®êng trßn (O).
5. TÝnh ®é dµi DE biÕt DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.
Lêi gi¶i:
1. XÐt tø gi¸c CEHD ta cã:
 CEH = 900 ( V× BE lµ ®êng cao)

 CDH = 900 ( V× AD lµ ®êng cao)
=>  CEH +  CDH = 1800
Mµ  CEH vµ  CDH lµ hai gãc ®èi cña tø gi¸c CEHD , Do ®ã CEHD lµ tø gi¸c néi tiÕp
2. Theo gi¶ thiÕt:
BE lµ ®êng cao => BE  AC => BEA = 900.
AD lµ ®êng cao => AD  BC => BDA = 900.

NguyÔn v¨n m¹nh

1 0984583557-thcs ®«ng hng

TuyÓn tËp 80 bµi to¸n h×nh häc líp 9...
TuyÓn tËp 80 bµi to¸n h×nh häc líp 9
Bµi 1. Cho tam gi¸c ABC cã ba gãc nhän néi tiÕp ®êng trßn (O). C¸c ®êng cao AD, BE, CF c¾t nhau t¹i
H vµ c¾t ®êng trßn (O) lÇn lît t¹i M,N,P.
Chøng minh r»ng:
1. Tø gi¸c CEHD, néi tiÕp .
2. Bèn ®iÓm B,C,E,F cïng n»m trªn mét ®êng trßn.
3. AE.AC = AH.AD; AD.BC = BE.AC.
4. H vµ M ®èi xøng nhau qua BC.
5. X¸c ®Þnh t©m ®êng trßn néi tiÕp tam gi¸c DEF.
Lêi gi¶i:
1. XÐt tø gi¸c CEHD ta cã:
CEH = 90
0
( V× BE lµ ®êng cao)
CDH = 90
0
( V× AD lµ ®êng cao)
=> CEH + CDH = 180
0
CEH vµ CDH lµ hai gãc ®èi cña tø gi¸c CEHD , Do ®ã CEHD lµ tø gi¸c néi tiÕp
2. Theo gi¶ thiÕt: BE lµ ®êng cao => BE AC => BEC = 90
0
.
CF lµ ®êng cao => CF AB => BFC = 90
0
.
Nh vËy E vµ F cïng nh×n BC díi mét gãc 90
0
=> E vµ F cïng n»m trªn ®êng trßn ®êng kÝnh BC.
VËy bèn ®iÓm B,C,E,F cïng n»m trªn mét ®êng trßn.
3. XÐt hai tam gi¸c AEH vµ ADC ta cã: AEH = ADC = 90
0
; ¢ lµ gãc chung
=> AEH ADC =>
AC
AH
AD
AE
=> AE.AC = AH.AD.
* XÐt hai tam gi¸c BEC vµ ADC ta cã: BEC = ADC = 90
0
; C lµ gãc chung
=> BEC ADC =>
AC
BC
AD
BE
=> AD.BC = BE.AC.
4. Ta C
1
= A
1
( v× cïng phô víi gãc ABC)
C
2
= A
1
( v× lµ hai gãc néi tiÕp cïng ch¾n cung BM)
=> C
1
= C
2
=> CB lµ tia ph©n gi¸c cña gãc HCM; l¹i cã CB HM => CHM c©n t¹i C
=> CB còng lµ ®¬ng trung trùc cña HM vËy H vµ M ®èi xøng nhau qua BC.
5. Theo chøng minh trªn bèn ®iÓm B,C,E,F cïng n»m trªn mét ®êng trßn
=> C
1
= E
1
( v× lµ hai gãc néi tiÕp cïng ch¾n cung BF)
Còng theo chøng minh trªn CEHD lµ tø gi¸c néi tiÕp
C
1
= E
2
( v× lµ hai gãc néi tiÕp cïng ch¾n cung HD)
E
1
= E
2
=> EB lµ tia ph©n gi¸c cña gãc FED.
Chøng minh t¬ng tù ta còng cã FC lµ tia ph©n gi¸c cña gãc DFE mµ BE vµ CF c¾t nhau t¹i H do ®ã H lµ
t©m ®êng trßn néi tiÕp tam gi¸c DEF.
Bµi 2. Cho tam gi¸c c©n ABC (AB = AC), c¸c ®êng cao AD, BE, c¾t nhau t¹i H. Gäi O lµ t©m ®êng trßn
ngo¹i tiÕp tam gi¸c AHE.
1. Chøng minh tø gi¸c CEHD néi tiÕp .
2. Bèn ®iÓm A, E, D, B cïng n»m trªn mét ®êng trßn.
3. Chøng minh ED =
2
1
BC.
4. Chøng minh DE lµ tiÕp tuyÕn cña ®êng trßn (O).
5. TÝnh ®é dµi DE biÕt DH = 2 Cm, AH = 6 Cm.
Lêi gi¶i:
1. XÐt tø gi¸c CEHD ta cã:
CEH = 90
0
( V× BE lµ ®êng cao)
CDH = 90
0
( V× AD lµ ®êng cao)
=> CEH + CDH = 180
0
CEH vµ CDH lµ hai gãc ®èi cña tø gi¸c CEHD , Do ®ã CEHD lµ tø gi¸c néi tiÕp
2. Theo gi¶ thiÕt: BE lµ ®êng cao => BE AC => BEA = 90
0
.
AD lµ ®êng cao => AD BC => BDA = 90
0
.
NguyÔn v¨n m¹nh 0984583557-thcs ®«ng hng
1
80 bài tập ôn toán thi vào 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
80 bài tập ôn toán thi vào 10 - Người đăng: loan vq
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
80 bài tập ôn toán thi vào 10 9 10 194