Ktl-icon-tai-lieu

80 bài toán hình học giải tích phẳng

Được đăng lên bởi thpt-ninhhai
Số trang: 59 trang   |   Lượt xem: 5785 lần   |   Lượt tải: 18 lần
80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH PHẲNG
ĐỀ BÀI
Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm I (3; 3) và AC = 2BD. Điểm M 2; 34
thuộc đường thẳng AB, điểm N 3; 13
thuộc đường thẳng CD. Viết phương trình đường chéo BD
3
biết đỉnh B có hoành độ nhỏ hơn 3.
Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A (−1; 2) và đường thẳng (d) : x − 2y + 3 = 0. Tìm trên
đường thẳng (d) hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông tại C và AC = 3BC.
Bài 3. Cho điểm A (−1; 3) và đường thẳng ∆ có phương trình x − 2y + 2 = 0. Dựng hình vuông
ABCD sao cho hai đỉnh B, C nằm trên ∆ và các tọa độ đỉnh C đều dương. Tìm tọa độ các đỉnh
B, C, D.
Bài 4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của
tam giác ABC biết A (1; 6) và hai đường trung tuyến nằm trên hai đường thẳng có phương trình là
x − 2y + 1 = 0, 3x − y − 2 = 0.
Bài 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Biết A (−1; 4) , B (1; −4) và đường
1
. Tìm tọa độ đỉnh C.
thẳng BC đi qua điểm I 2;
2
Bài 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có đường phân giác trong (AD) : x − y = 0, đường
cao (CH) : 2x + y + 3 = 0, cạnh AC qua M (0; −1), AB = 2AM . Viết phương trình ba cạnh của
tam giác ABC.
Bài 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có các đỉnh A (−1; 2). Trung tuyến CM : 5x +
7y − 20 = 0 và đường cao BH : 5x − 2y − 4 = 0. Viết phương trình các cạnh AC và BC.
Bài 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 12, I 29 ; 23 là tâm của
hình chữ nhật và M (3; 0) là trung điểm của cạnh AD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.
Bài 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A (2; −4) , B (0; −2) và trọng tâm G thuộc
đường thẳng 3x − y + 1 = 0. Hãy tìm tọa độ của C biết rằng tam giác ABC có diện tích bằng 3.
Bài 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A (0; 2) và đường thẳng (d) : x − 2y + 2 = 0.
Tìm trên đường thẳng (d) hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông ở B và AB = 2BC.
Bài 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (1; −1) và hai đường thẳng d1 : x − y − 1 = 0,
d2 : 2x + y − 5 = 0 Gọi A là giao điểm của d1 , d2 . Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua điểm M
cắt d1 , d2 lần lượt ở B và C sao cho ba điểm A, B, C tạo thành tam giác có BC = 3AB.
Bài 12. Cho hình thang ABCD vuông tại A và D có đáy lớn là CD, BCD = 45o , đường thẳng
AD có phương trình 3x − y = 0 và đường thẳng BD có phương trình x − 2y = 0. Viết phương trình
đường thẳng BC biết diện tích hình thang bằng 15 và điểm B có hoành độ dương.
Bài 13. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD biết đường thẳng A...
80 BÀI TOÁN HÌNH HỌC GIẢI TÍCH PHẲNG
ĐỀ BÀI
Bài 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình thoi ABCD tâm I (3; 3) và AC = 2BD. Điểm M
2;
4
3
thuộc đường thẳng AB, điểm N
3;
13
3
thuộc đường thẳng CD. Viết phương trình đường chéo BD
biết đỉnh B hoành độ nhỏ hơn 3.
Bài 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A (1; 2) và đường thẳng (d) : x 2y + 3 = 0. Tìm trên
đường thẳng (d) hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông tại C và AC = 3BC.
Bài 3. Cho điểm A (1; 3) và đường thẳng phương trình x 2y + 2 = 0. Dựng hình vuông
ABCD sao cho hai đỉnh B, C nằm trên và các tọa độ đỉnh C đều dương. Tìm tọa độ các đỉnh
B, C, D.
Bài 4. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, hãy viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của
tam giác ABC biết A (1; 6) và hai đường trung tuyến nằm trên hai đường thẳng phương trình
x 2y + 1 = 0, 3x y 2 = 0.
Bài 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Biết A (1; 4) , B (1; 4) và đường
thẳng BC đi qua điểm I
2;
1
2
. Tìm tọa độ đỉnh C.
Bài 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC đường phân giác trong (AD) : xy = 0, đường
cao (CH) : 2x + y + 3 = 0, cạnh AC qua M (0; 1), AB = 2AM. Viết phương trình ba cạnh của
tam giác ABC.
Bài 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC các đỉnh A (1; 2). Trung tuyến CM : 5x +
7y 20 = 0 và đường cao BH : 5x 2y 4 = 0. Viết phương trình c cạnh AC và BC.
Bài 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD diện tích bằng 12, I
9
2
;
3
2
tâm của
hình chữ nhật và M (3; 0) trung điểm của cạnh AD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật.
Bài 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với A (2; 4) , B (0; 2) và trọng tâm G thuộc
đường thẳng 3x y + 1 = 0. y tìm tọa độ của C biết rằng tam giác ABC diện tích bằng 3.
Bài 10. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A (0; 2) và đường thẳng (d) : x 2y + 2 = 0.
Tìm trên đường thẳng (d) hai điểm B, C sao cho tam giác ABC vuông B và AB = 2BC.
Bài 11. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (1; 1) và hai đường thẳng d
1
: x y 1 = 0,
d
2
: 2x + y 5 = 0 Gọi A giao điểm của d
1
, d
2
. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm M
cắt d
1
, d
2
lần lượt B và C sao cho ba điểm A, B, C tạo thành tam giác BC = 3AB.
Bài 12. Cho hình thang ABCD vuông tại A và D đáy lớn CD,
BCD = 45
o
, đường thẳng
AD phương trình 3x y = 0 và đường thẳng BD phương trình x 2y = 0. Viết phương trình
đường thẳng BC biết diện tích hình thang bằng 15 và điểm B hoành độ dương.
Bài 13. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD biết đường thẳng AB phương
trình x 2y 1 = 0, đường thẳng BD phương trình x 7y + 14 = 0 và đường thẳng AC đi qua
điểmM(2; 1) .Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật.
Bài 14. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm A(3; 2), đường thẳng
1
: x + y 3 = 0 và đường
thẳng
2
: x + y 9 = 0. Biết điểm B thuộc
1
và điểm C thuộc
2
sao cho tam giác ABC vuông
cân tại A. Tìm tọa độ điểm B và C.
1
80 bài toán hình học giải tích phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
80 bài toán hình học giải tích phẳng - Người đăng: thpt-ninhhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
59 Vietnamese
80 bài toán hình học giải tích phẳng 9 10 111