Ktl-icon-tai-lieu

81 câu hỏi ôn tập Mac Lê Nin

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 375 lần   |   Lượt tải: 2 lần
81 câu hỏi ôn tập Mac Lênin

MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................................1

35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC.................................................................................2
25 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ.................................................................67
20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC..........................................109

“Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc (…) là
học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng một
cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế ở nước ta”
Hồ Chí Minh: Toàn tập, 1996, t.9, tr.292

35 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN TRIẾT HỌC
Câu hỏi 1. Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?
Đáp. Câu trả lời có hai ý lớn
1) Chủ nghĩa Mác-Lênin là: a) “hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học,
gồm triết học, kinh tế chính trị và chủ nghĩa xã hội khoa học của C.Mác và
Ph.Ăngghen, V.I. Lênin bảo vệ, vận dụng và phát triển; b) được hình thành
trên cơ sở kế thừa và phát triển biện chứng những giá trị lịch sử tư tưởng
nhân loại để giải thích, nhận thức thực tiễn thời đại; c) là thế giới quan duy
vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật của nhận thức khoa
học và thực tiễn cách mạng; d) là khoa học về sự nghiệp tự giải phóng giai
cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động và giải phóng con người, về những
quy luật chung nhất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, xây dựng chủ nghĩa xã
hội và chủ nghĩa cộng sản; đ) là hệ tư tưởng khoa học của giai cấp công
nhân và nhân dân lao động.
2) Ba bộ phận lý luận cơ bản cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Chủ nghĩa
Mác-Lênin bao gồm hệ thống tri thức phong phú bao quát nhiều lĩnh vực, với
những giá trị lịch sử, thời đại và khoa học to lớn; nhưng triết học, kinh tế
chính trị học và chủ nghĩa xã hội khoa học là những bộ phận lý luận quan
trọng nhất.
a) Triết học Mác-Lênin là hệ thống tri thức chung nhất về thế giới, về vị trí,
vai trò của con người trong thế giới ấy.

b) Kinh tế chính trị Mác-Lênin là hệ thống tri thức về những quy luật chi
phối quá trình sản xuất và trao đổi tư liệu sinh hoạt vật chất trong đời sống
xã hội mà trọng tâm của nó là những quy luật kinh tế của quá trình vận động,
phát triển, diệt vong tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội tư bản chủ nghĩa
cũng như sự ra đời tất yếu của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa.
c) Chủ nghĩa xã hội khoa học là hệ thống tri ...
81 câu h i ôn t p Mac Lênin
M C L C
M C L C ................................................................................................................................... 1
81 câu hỏi ôn tập Mac Lê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
81 câu hỏi ôn tập Mac Lê Nin - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
81 câu hỏi ôn tập Mac Lê Nin 9 10 280