Ktl-icon-tai-lieu

86 câu hỏi triết

Được đăng lên bởi loan-ng41
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 447 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Chủ nghĩa Mác-Lênin gồm: a)
a. 3 bộ phận cấu thành
b. 4 bộ phận cấu thành
c. 5 bộ phận cấu thành
2. Chủ nghĩa Mác ra đời vào: b)
a. Đầu thế kỷ XIX
b. Giữa thế kỷ XIX
c. Cuối thế kỷ XIX
3. Sự ra đời của chủ nghĩa Mác được quyết định bởi: a)
a. 3 tiền đề
b. 4 tiền đề
c. 5 tiền đề
4. Triết học Mác-Lênin ra đời một phần là kết quả kế thừa trực tiếp: b)
a. Thế giới quan duy vật của Hêghen và phép biện chứng của Phoiơbắc
b. Thế giới quan duy vật của Phoiơbắc và phép biện chứng của Hêghen
c. Thế giới quan duy vật và phép biện chứng của cả Hêghen và Phoiơbắc
5. Triết học do C.Mác và Ph.Ăng-ghen thực hiện là bước ngoặt cách mạng trong
sự phát triển của triết học. Biểu hiện vĩ đại nhất của bước ngoặt cách mạng đó
là: c)
a.
Việc thay đổi căn bản tính chất của triết học, thay đổi căn bản đối tượng của
nó và mối quan hệ đối với các khoa học khác.
b.
Việc gắn bó chặt chẽ giữa triết học với phong trào cách mạng của giai cấp
vô sản và quần chúng lao động.
c.
Việc sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử làm thay đổi hẳn quan niệm của
con người về xã hội.
6. K.Marx đã kế thừa “hạt nhân hợp lý” trong tri ết h ọc của ông đ ể xây d ựng
phép biện chứng duy vật. Ông là ai? c)
a. Phoiơbắc
b. Platôn
c. Hêghen
7. Tác phẩm nào được xem là đánh dấu cho sự chín muồi của t ư t ưởng xã h ội
chủ nghĩa của C.Mác và Ăng-ghen? c)
a. Gia đình thần thánh (1845)
b. Hệ tư tưởng Đức (1845)
c. Tuyên ngôn của Đảng cộng sản (1848)
8. Nguồn gốc lý luận trực tiếp của triết học Mác là:

a. Triết học Cổ đại Hy Lạp
b. Triết học Cổ điển Đức
c. Triết học Tây Âu thời Trung cổ
9. Định nghĩa vật chất của Lênin được viết trong tác phẩm:
a. Bút ký triết học
b. Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán
c. Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản
10. Triết học Mác là thế giới quan khoa học của:
a. Giai cấp tư sản tiến bộ
b. Giai cấp công nhân
c. Tầng lớp trí thức
C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. Theo quan điểm của Triết học Mác-Lênin, có thể định nghĩa về vật chất như
sau:
a. Vật chất là những chất tạo nên vũ trụ
b. Vật chất là tồn tại khách quan
c. Vật chất là thực tại khách quan
2. Ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lênin được thể hiện:
a. Khẳng định tính thứ nhất của vật chất
b. Cho phép xác định cái gì là vật chất trong lĩnh vực xã hội
c. Bác bỏ thuyết không thể biết
d. Cả ba ý trên đều đúng
3. Theo Ph.Ăng-ghen, có thể chia vận động thành:
a. 4 hình thức vận động cơ bản
b. 5 hình thức vận động cơ bản
c. 6 hình thức vận động cơ bản
4. Chọn quan điểm đúng nhất trong ...
C. CÂU H I TR C NGHI M
1. Ch nghĩa Mác-Lênin g m: a)
a. 3 b ph n c u thành
b. 4 b ph n c u thành
c. 5 b ph n c u thành
2. Ch nghĩa Mác ra đ i vào: b)
a. Đ u th k XIX ế
b. Gi a th k XIX ế
c. Cu i th k XIX ế
3. S ra đ i c a ch nghĩa Mác đ c quy t đ nh b i: a) ượ ế
a. 3 ti n đ
b. 4 ti n đ
c. 5 ti n đ
4. Tri t h c Mác-Lênin ra đ i m t ph n là k t qu k th a tr c ti p: b)ế ế ế ế
a. Th gi i quan duy v t c a Hêghen và phép bi n ch ng c a Phoi b cế ơ
b. Th gi i quan duy v t c a Phoi b c và phép bi n ch ng c a Hêghenế ơ
c. Th gi i quan duy v t và phép bi n ch ng c a c Hêghen và Phoi b cế ơ
5. Tri t h c do C.Mác và Ph.Ăng-ghen th c hi n là b c ngo t cách m ng trongế ướ
s phát tri n c a tri t h c. Bi u hi n vĩ đ i nh t c a b c ngo t cách m ng đó ế ướ
là: c)
a. Vi c thay đ i căn b n tính ch t c a tri t h c, thay đ i căn b n đ i t ng c a ế ượ
nó và m i quan h đ i v i các khoa h c khác.
b. Vi c g n bó ch t ch gi a tri t h c v i phong trào cách m ng c a giai c p ế
vô s n và qu n chúng lao đ ng.
c. Vi c sáng t o ra ch nghĩa duy v t l ch s làm thay đ i h n quan ni m c a
con ng i v xã h i.ườ
6. K.Marx đã k th a “h t nhân h p lý” trong tri t h c c a ông đ xây d ngế ế
phép bi n ch ng duy v t. Ông là ai? c)
a. Phoi b cơ
b. Platôn
c. Hêghen
7. Tác ph m nào đ c xem đánh d u cho s chín mu i c a t t ng h i ượ ư ư
ch nghĩa c a C.Mác và Ăng-ghen? c)
a. Gia đình th n thánh (1845)
b. H t t ng Đ c (1845) ư ưở
c. Tuyên ngôn c a Đ ng c ng s n (1848)
8. Ngu n g c lý lu n tr c ti p c a tri t h c Mác là: ế ế
86 câu hỏi triết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
86 câu hỏi triết - Người đăng: loan-ng41
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
86 câu hỏi triết 9 10 785