Ktl-icon-tai-lieu

868 câu hỏi và đáp án môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 182 trang   |   Lượt xem: 8727 lần   |   Lượt tải: 18 lần
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC
Câu 1: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm?
Đáp án: - Duy tâm khách quan
- Duy tâm chủ quan
Câu 2: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật?
Đáp án: - Chủ nghĩa duy vật chất phác (thời cổ đại).
- Chủ nghĩa duy vật siêu hình (thời cận đại).
- Chủ nghĩa duy vật biện chứng (trong triết học Mác -Lênin).
Câu 3: Các hình thức cơ bản của phép biện chứng.
Đáp án:
- Phép biện chứng tự phát
- Phép biện chứng duy tâm
- Phép biện chứng duy vật.
Câu 4: Sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm khi giải
quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học?
Đáp án:
- Chủ nghĩa duy vật: Cho nhận thức là nhận thức của con ngƣời về thế giới.
- Chủ nghĩa duy tâm: Cho nhận thức là ý thức tự nhận thức về chính bản thân
mình.
Câu 5: Vấn đề cơ bản của Triết học là gì?
Đáp án:
- Là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
- Gồm 2 mặt: Mặt thứ nhất, giải quyết vấn đề giữa vật chất và ý thức cái nào
có trƣớc, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Mặt thứ hai, giải quyết
vấn đề khả năng nhận thức thế giới của con ngƣời.
Câu 6: Tại sao mối quan hệ giữa vật chất và ý thức lại là vấn đề cơ bản của
triết học?
Đáp án:

- Là cơ sở, nền tảng để xem xét, giải quyết tất cả các vấn đề khác trong sự
nghiên cứu của triết học.
- Là cơ sở tiêu chuẩn để phân định lập trƣờng thế giới quan của các nhà triết
học, các trƣờng phái triết học.
Câu 7: Hạn chế và đóng góp của thuyết Bất khả tri và của phái Hoài nghị
luận?
Đáp án:
- Hạn chế: Phủ nhận hoặc hoài nghi khả năng nhận thức bản chất thế giới của
con ngƣời.
- Đóng góp:
+ Đặt ra vấn đề hoài nghi và phủ nhận tƣ tƣởng tôn giáo và thần học.
+ Đặt ra vấn đề nhận thức của con ngƣời thƣờng xuyên phải xem xét lại và
vƣợt qua giới hạn của những tri thức đã đạt đƣợc.
Câu 8: Các trƣờng phái triết học nào thời cổ đại đã nêu ra thuyết nguyên tử?
Đáp án:
- Đê mô crít (Hy Lạp cổ đại)
- Trƣờng phái Nyaya - Vaisêsika (ấn Độ cổ đại)
Câu 9: Câu "Chúng ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông" là của
Nhà triết học cổ đại nào?
Đáp án: Hê ra clít (Nhà triết học Hy Lạp cổ đại)
Câu 10: Câu "Tri thức là sức mạnh mà thiếu nó con ngƣời không thể chiếm
lĩnh đƣợc của cải của giới tự nhiên" là của nhà triết học nào thời cận đại?
Đáp án: Ph. Bê cơn (Nhà triết học ngƣời Anh)
Câu 11: Câu "Tôi suy nghĩ, vậy tôi tồn tại" là của nhà triết học nào thời cận
đại?
Đáp án: R. Đê cac tơ (nhà triết học Pháp)
Câu 12: Ai là ngƣời tổ chức và biên tập cuốn: "Bách Khoa toàn thƣ" ở Pháp
thế kỷ XVIII?
Đáp án: Điđrô (1713-1784).

Câ...
CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC
Câu 1: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy tâm?
Đáp án: - Duy tâm khách quan
- Duy tâm chủ quan
Câu 2: Các hình thức cơ bản của chủ nghĩa duy vật?
Đáp án: - Chủ nghĩa duy vật chất phác (thời cổ đại).
- Chủ nghĩa duy vật siêu hình (thời cận đại).
- Chủ nghĩa duy vật biện chứng (trong triết học Mác -Lênin).
Câu 3: Các hình thức cơ bản của phép biện chứng.
Đáp án:
- Phép biện chứng tự phát
- Phép biện chứng duy tâm
- Phép biện chứng duy vật.
Câu 4: Sự khác nhau giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm khi giải
quyết mặt thứ hai của vấn đề cơ bản của triết học?
Đáp án:
- Chủ nghĩa duy vật: Cho nhận thức là nhận thức của con ngƣời về thế giới.
- Chủ nghĩa duy tâm: Cho nhận thức là ý thức tự nhận thức về chính bản thân
mình.
Câu 5: Vấn đề cơ bản của Triết học là gì?
Đáp án:
- Là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
- Gồm 2 mặt: Mặt thứ nhất, giải quyết vấn đề giữa vật chất và ý thức cái nào
có trƣớc, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào. Mặt thứ hai, giải quyết
vấn đề khả năng nhận thức thế giới của con ngƣời.
Câu 6: Tại sao mối quan hệ giữa vật chất và ý thức lại là vấn đề cơ bản của
triết học?
Đáp án:
868 câu hỏi và đáp án môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
868 câu hỏi và đáp án môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
182 Vietnamese
868 câu hỏi và đáp án môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin 9 10 887