Ktl-icon-tai-lieu

89 bài tập hay và khó chưa xuất hiện trong đề thi đại học

Được đăng lên bởi phamthikimd-gmail-com
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1972 lần   |   Lượt tải: 4 lần
CHỦ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC
Lịch học:
89
CÂU
HAY
VÀ KHÓ CHƯA XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI
h
+ CN: 7 30’
h
+ Thứ tư: 13 39’
Họ và tên học sinh:………………………………………Trường……………………………………………
A
Câu 1: Một con lắc lò xo có m dao động với biên độ A và tần số f . Ở vị trí vật có li độ bằng
thì
2
A. vận tốc có độ lớn bằng Af .
B. gia tốc có độ lớn bằng Af 2 .
2
2
2
C. thế năng của vật bằng m f A . D. động năng của vật bằng 1,5 m 2 f 2 A2 .
Câu 2: Chu kì dao động một con lắc đơn tăng thêm 20% thì chiều dài con lắc sẽ phải:
A. Tăng 22%
B. Giảm 44%
C. Tăng 20%
D. Tăng 44%
Câu 3: Có 3 con lắc có cùng chiều dài và khối lượng. Con lắc 1 và 2 tích điện tích q 1 và q2. Con lắc 3 không tích điện. Đặt cả 3
con lắc trong điện trường đều có phương thẳng đứng hướng xuống thì chu kì của chúng lần lượt là: T 1, T2, T3. Với T1 =
T2 =

T3
và
3

2T3
. Biết q1 + q2 = 7,4.10-8C. Điện tích q1 và q2 có giá trị
3

-8
A. 1,48.10-8C và 5,92.10-8C
B. 6,4.10-8C và 10-8C C. 3,7.10-8C và 3,7.10-8C
D. 2,4.10
C và 5.10-8C
ur
Câu 4: Có ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều có E thẳng đứng. Con lắc thứ
nhất và thứ hai tích điện q1 và q2, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt là T1, T2, T3 có T1 =
1/3T3 ; T2 = 5/3T3. Tỉ số q1/q2?
A. – 12,5
B. 12,5
C. 9
D. 3
Câu 5: Treo hai vật nhỏ có khối lượng m 1 và m2 vào một lò xo nhẹ, ta được một con lắc lò xo dao động với tần số f. Nếu chỉ
5
f . Nếu chỉ treo vật m2 thì tần số dao động của con lắc là
treo vật khối lượng m1 thì tần số dao động của con lắc là
3
2
f
A. 0,75f
B.
C. 1,6f
D. 1,25f
3
Câu 6: Tỉ số giữa tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất trong mỗi một phần ba chu kì của một vật dao động điều hòa là:
2
3
A. 3
B.
C.
D. 2 3
3
2

2
Câu 7: Phương trình gia tốc của một chất điểm dđ điều hòa là: a 64,8 cos(36t  ) m / s . Tại thời điểm t = 0, chất điểm
3
A. có li độ x = -2,5cm và chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ.
B. có li độ x = 2,5cm và chuyển động theo chiều âm của trục tọa độ.
C. có li độ x = -2,5 3 cm và chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ.
D. có li độ x = 2,5 3 cm và chuyển động theo chiều âm của trục tọa độ.
Câu 8. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời gian thế
năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kỳ là 300 3 cm/s. Tốc độ cực đại của dao động là
A. 400 cm/s. B. 200 cm/s. C. 2π m/s.
D. 4π m/s.

Khi Wt = 3Wđ  x 
thời gian x 

A 3
khoảng thời gian thế năng không vượt quá ba lần ...
Lịch học:
+ CN: 7
h
30’
+ Thứ tư: 13
h
39’
Họ và tên học sinh:………………………………………Trường……………………………………………
Câu 1: Một con lắc lò xo có m dao động với biên độ A và tần số f . Ở vị trí vật có li độ bằng
2
A
thì
A. vận tốc có độ lớn bằng
fA
. B. gia tốc có độ lớn bằng
2
fA
.
C. thế năng của vật bằng
222
Afm
. D. động năng của vật bằng 1,5
222
Afm
.
Câu 2: Chu kì dao động một con lắc đơn tăng thêm 20% thì chiều dài con lắc sẽ phải:
A. Tăng 22% B. Giảm 44% C. Tăng 20% D. Tăng 44%
Câu 3: 3 con lắc có cùng chiều dài và khối lượng. Con lắc 12 tích điện tích q
1
q
2
. Con lắc 3 không tích điện. Đặt cả 3
con lắc trong điện trường đều phương thẳng đứng hướng xuống thì chu kì của chúng lần lượt là: T
1
, T
2
, T
3
. Với T
1
=
3
3
T
T
2
=
3
2
3
T
. Biết q
1
+ q
2
= 7,4.10
-8
C. Điện tích q
1
và q
2
có giá trị
A. 1,48.10
-8
C và 5,92.10
-8
C B. 6,4.10
-8
C và 10
-8
C C. 3,7.10
-8
C và 3,7.10
-8
C D. 2,4.10
-8
C và 5.10
-8
C
Câu 4: ba con lắc đơn cùng chiều dài cùng khối lượng cùng được treo trong điện trường đều
E
thẳng đứng. Con lắc thứ
nhất thứ hai tích điện q
1
q
2
, con lắc thứ ba không tích điện. Chu kỳ dao động nhỏ của chúng lần lượt T
1
, T
2
, T
3
T
1
=
1/3T
3
; T
2
= 5/3T
3
. Tỉ số q
1
/q
2
?
A. – 12,5 B. 12,5 C. 9 D. 3
Câu 5: Treo hai vật nhỏ khối lượng m
1
m
2
vào một xo nhẹ, ta được một con lắc xo dao động với tần số f. Nếu chỉ
treo vật khối lượng m
1
thì tần số dao động của con lắc là
f
3
5
. Nếu chỉ treo vật m
2
thì tần số dao động của con lắc là
A. 0,75f B.
f
3
2
C. 1,6f D. 1,25f
Câu 6: Tỉ số giữa tốc độ trung bình lớn nhất và nhỏ nhất trong mỗi một phần ba chu kì của một vật dao động điều hòa là:
A.
B.
3
2
C.
2
3
D.
32
Câu 7: Phương trình gia tốc của một chất điểm dđ điều hòa là:
2
/)
3
36cos(8,64 smta
. Tại thời điểm t = 0, chất điểm
A. có li độ x = -2,5cm và chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ.
B. có li độ x = 2,5cm và chuyển động theo chiều âm của trục tọa độ.
C. có li độ x = -2,5
cm và chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ.
D. có li độ x = 2,5
cm và chuyển động theo chiều âm của trục tọa độ.
Câu 8. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Tốc độ trung bình của chất điểm tương ứng với khoảng thời gian thế
năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kỳ là 300
3
cm/s. Tốc độ cực đại của dao động là
A. 400 cm/s. B. 200 cm/s. C. 2π m/s. D. 4π m/s.
Khi Wt = 3Wđ
3
2
A
x
khoảng thời gian thế năng không vượt quá ba lần động năng trong một nửa chu kỳkhoảng
thời gian
3
2
A
x
Dựa vào VTLG ta có:
Giáo viên soạn: Th.S Nguyễn Vũ Bình – Tel: 0986338189 – Mail: NguyenVuBinhYen@yahoo.com
1
CHỦ ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC
89 CÂU HAY VÀ KHÓ CHƯA XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI
89 bài tập hay và khó chưa xuất hiện trong đề thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
89 bài tập hay và khó chưa xuất hiện trong đề thi đại học - Người đăng: phamthikimd-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
89 bài tập hay và khó chưa xuất hiện trong đề thi đại học 9 10 151