Ktl-icon-tai-lieu

9 dạng bài tập kế toán tổng hợp

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐÂY LÀ 9 DẠNG BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN
DẠNG 1: BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI
THU
Bài tập định khoản và đáp án : kế toán Tiền và các khoản phải thu
Bài tập định khoản có lời giải về : kế toán Tiền và các khoản phải thu
Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:
1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.
2. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ.
Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT
20.000đ.
4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.
5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.
6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2.
7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.
8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng
TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế
GTGT 40.000đ.
9. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ.
10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ.
11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ.
12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân viên
20.000.000đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên.

Bài giải

1.
Nợ TK 111:

22.000.000

Có TK 333:

2.000.000

Có TK 511:

20.000.000

2.
Nợ TK 113:
Có TK 111:

30.000.000
30.000.000

3.
Nợ TK 111:

63.000.000

Có TK 333:

3.000.000

Có TK 711:

60.000.000

Nợ TK 811:

200.000

Nợ TK 133:

20.000

Có TK 111:

220.000

4.
Nợ TK 641:
Có TK 111:

300.000
300.000

5.
Nợ TK 141:
Có TK 111:

10.000.000
10.000.000

6.
Nợ TK 112:
Có TK 113:

30.000.000
30.000.000

7.
Nợ TK 111:

100.000.000

Có TK 311: 100.000.000
8.
Nợ TK 152:

50.000.000

Nợ TK 133:

5.000.000

Có TK 112:

55.000.000

Chi phi vận chuyển:
Nợ TK 152:

400.000

Nợ TK 133:

40.000

Có TK 111:

440.000

9.
Nợ TK 642:
Có TK 111:

360.000
360.000

10.
Nợ TK 112:
Có TK 515:

16.000.000
16.000.000

11.
Nợ TK 635:
Có TK 112:

3.000.000
3.000.000

12.
Nợ TK 111:
Có TK 112:

25.000.000
25.000.000

Nợ TK 334:

20.000.000

Có TK 111:

20.000.000

Bài 1.2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn
kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:
Số dư đầu tháng 1...
ĐÂY LÀ 9 DẠNG BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN
DẠNG 1: BÀI TẬP ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI
THU
Bài tập định khoản và đáp án : kế toán Tiền và các khoản phải thu
Bài tập định khoản có lời giải về : kế toán Tiền và các khoản phải thu
Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau:
1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ.
2. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.
3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ.
Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT
20.000đ.
4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ.
5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ.
6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2.
7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ.
8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng
TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế
GTGT 40.000đ.
9. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ.
10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ.
11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ.
12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân viên
20.000.000đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên.
Bài giải
9 dạng bài tập kế toán tổng hợp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
9 dạng bài tập kế toán tổng hợp - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
9 dạng bài tập kế toán tổng hợp 9 10 720