Ktl-icon-tai-lieu

90 câu trắc nghiệm về Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

Được đăng lên bởi Khanh Ly Tran
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI TẬP VỀ NHÔM
+

Câu 1. Ion H có thể phản ứng với ion nào của các muối : Al2(SO4)3 , NaAlO2 ?
A. Al3+ ,AlO2B. AlO2- , SO42B. Na+ , Al3+
D. Na+ , SO4Câu 2. Trong các dung dịch muối sau: Na2SO4 , BaCl2 , Al2(SO4)3 ,Na2CO3 .Dung dịch làm cho quỳ tím hoá đỏ
là:
A. Al2(SO4)3
B. BaCl2
C. Na2CO3
D. Na2SO4
Câu 3. Cho độ âm điện của Al: 1,6 và Cl:3,0.Liên kết trong phân tử AlCl3 là:
A. Cộng hoá trị không phân cực
B. Cộng hoá trị phân cực
C. Liên kết ion
D. Liên kết cho-nhận
Câu 4. Giải thích tại sao để điều chế Al người ta điện phân Al2O3 nóng chảy mà không điện phân AlCl3 nóng
chảy là:
A. AlCl3 nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn Al2O3
B. AlCl3 là hợp chất cộng hoá trị nên không nóng chảy mà thăng hoa
C. Điện phân AlCl3 tạo ra Cl2 rất độc
D. Điện phân Al2O3 cho ra Al tinh khiết hơn
Câu 5. Câu 8: Mặc dù B và Al đều cùng nhóm IIIA nhưng B(OH)3 có tính chất axit còn Al(OH)3 lưỡng tính
trong đó tính chất bazơ mạnh hơn là do:
A. B có độ âm điện lớn hơn Al
B. Bán kính nguyên tử B > Al
C. B thuộc chu kì II còn Al thuộc chu kì III
D. Al có tính chất khử > B
Câu 6. Khi điện phân Al2O3 nóng chảy người ta thêm Cryôlit Na3AlF6 với mục đích:
1. Làm hạ nhiệt độ nóng chảy của Al2O3
2. Làm cho tính dẫn điện cao hơn
3. Để thu được F2 ở Anot thay vì là O2
4. Tạo hỗn hợp nhẹ hơn Al để bảo vệ Al
Các li do nêu đúng là:
A. Chỉ có 1
B. Chỉ có 1 và 2
C. Chỉ có 1 và 3
D. Chỉ có 1,2 và 4
Câu 7. Sục CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 thì sẽ có hiện tượng :
A. Dung dịch vẫn trong suốt
B. Có kết tủa Al(OH)3 dạng keo
C. Có kết tủa sau đó kết tủa tan
D. Có kết tủa nhôm cacbonat
Câu 8. Cho 100 ml H2SO4 1,1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A .Thêm vào
dung dịch A 1,35g Al. Thể tích khí giải phóng là:
A. 1,12 lit
B. 1,68 lit
C. 1,344 lit
D. 2,24 lit
Câu 9. :Một hỗn hợp A gồm Al và Fe được chia 2 phần bằng nhau
Phần I cho tác dụng với HCl dư thu được 44,8 lit khí (đktc)
Phần II cho tác dụng với NaOH dư thu được 33,6 lit khí (đktc)
Khối lượng Al và Fe có trong hỗn hợp là:
A. 27g Al và 28g Fe
B. 54g Al và 56g Fe
C. 13,5g Al và 14g Fe
D. 54g Al và 28g Fe
Câu 10. Hoà tan hoàn toàn 21,6g Al trong dung dịch A gồm NaNO3 và NaOH dư ,hiệu suất phản ứng là
80%.Thể tích NH3 giải phóng là:
A. 2,24 lit
B. 4,48 lit
C. 1,12 lit
D. 5,376 lit
Câu 11. Cho 7,22g hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi,chia X thành 2 phần bằng nhau
Phần I tác dụng với HCl dư thu được 2,128 lit khí (đktc)
Phần II cho tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu được 1,792 lit NO duy nhất (đktc)
Kim loại M và % M tron...
BÀI TẬP VỀ NHÔM
Câu 1. Ion H
+
có thể phản ứng với ion nào của các muối : Al
2
(SO
4
)
3
, NaAlO
2
?
A. Al
3+
,AlO
2
-
B. AlO
2
-
, SO
4
2-
B. Na
+
, Al
3+
D. Na
+
, SO
4
-
Câu 2. Trong các dung dịch muối sau: Na
2
SO
4
, BaCl
2
, Al
2
(SO
4
)
3
,Na
2
CO
3
.Dung dịch làm cho quỳ tím hoá đỏ
là:
A. Al
2
(SO
4
)
3
B. BaCl
2
C. Na
2
CO
3
D. Na
2
SO
4
Câu 3. Cho độ âm điện của Al: 1,6 và Cl:3,0.Liên kết trong phân tử AlCl
3
là:
A. Cộng hoá trị không phân cực B. Cộng hoá trị phân cực
C. Liên kết ion D. Liên kết cho-nhận
Câu 4. Giải thích tại sao để điều chế Al người ta điện phân Al
2
O
3
nóng chảy mà không điện phân AlCl
3
nóng
chảy là:
A. AlCl
3
nóng chảy ở nhiệt độ cao hơn Al
2
O
3
B. AlCl
3
là hợp chất cộng hoá trị nên không nóng chảy mà thăng hoa
C. Điện phân AlCl
3
tạo ra Cl
2
rất độc
D. Điện phân Al
2
O
3
cho ra Al tinh khiết hơn
Câu 5. Câu 8: Mặc dù B và Al đều cùng nhóm IIIA nhưng B(OH)
3
có tính chất axit còn Al(OH)
3
lưỡng tính
trong đó tính chất bazơ mạnh hơn là do:
A. B có độ âm điện lớn hơn Al B. Bán kính nguyên tử B > Al
C. B thuộc chu kì II còn Al thuộc chu kì III D. Al có tính chất khử > B
Câu 6. Khi điện phân Al
2
O
3
nóng chảy người ta thêm Cryôlit Na
3
AlF
6
với mục đích:
1. Làm hạ nhiệt độ nóng chảy của Al
2
O
3
2. Làm cho tính dẫn điện cao hơn
3. Để thu được F
2
ở Anot thay vì là O
2
4. Tạo hỗn hợp nhẹ hơn Al để bảo vệ Al
Các li do nêu đúng là:
A. Chỉ có 1 B. Chỉ có 1 và 2
C. Chỉ có 1 và 3 D. Chỉ có 1,2 và 4
Câu 7. Sục CO
2
dư vào dung dịch NaAlO
2
thì sẽ có hiện tượng :
A. Dung dịch vẫn trong suốt B. Có kết tủa Al(OH)
3
dạng keo
C. Có kết tủa sau đó kết tủa tan D. Có kết tủa nhôm cacbonat
Câu 8. Cho 100 ml H
2
SO
4
1,1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch A .Thêm vào
dung dịch A 1,35g Al. Thể tích khí giải phóng là:
A. 1,12 lit B. 1,68 lit C. 1,344 lit D. 2,24 lit
Câu 9. :Một hỗn hợp A gồm Al và Fe được chia 2 phần bằng nhau
Phần I cho tác dụng với HCl dư thu được 44,8 lit khí (đktc)
Phần II cho tác dụng với NaOH dư thu được 33,6 lit khí (đktc)
Khối lượng Al và Fe có trong hỗn hợp là:
A. 27g Al và 28g Fe B. 54g Al và 56g Fe
C. 13,5g Al và 14g Fe D. 54g Al và 28g Fe
Câu 10. Hoà tan hoàn toàn 21,6g Al trong dung dịch A gồm NaNO
3
và NaOH dư ,hiệu suất phản ứng là
80%.Thể tích NH
3
giải phóng là:
A. 2,24 lit B. 4,48 lit C. 1,12 lit D. 5,376 lit
Câu 11. Cho 7,22g hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M có hoá trị không đổi,chia X thành 2 phần bằng nhau
Phần I tác dụng với HCl dư thu được 2,128 lit khí (đktc)
Phần II cho tác dụng với dung dịch HNO
3
dư thu được 1,792 lit NO duy nhất (đktc)
Kim loại M và % M trong hỗn hợp là:
A. Al với 53,68% B. Cu với 25,87%
C. Zn với 48,12% D. Al với 22,44%
Câu 12. Cho 8,3g hỗn hợp gồm Al và Fe tác dụng với 1 lit dung dịch A gồm AgNO
3
0,1M và Cu(NO
3
)
2
0,2M
sau khi phản ứng kết thúc thu được chất rắn B (Không tác dụng với dung dịch HCl) và dung dịch C không có
màu xanh của Cu
2+
) Khối lượng chất rắn B và % Al có trong hỗn hợp là:
1
90 câu trắc nghiệm về Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
90 câu trắc nghiệm về Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm - Người đăng: Khanh Ly Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
90 câu trắc nghiệm về Nhôm tác dụng với dung dịch kiềm 9 10 776