Ktl-icon-tai-lieu

99 câu hỏi ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1d 2d 3c 4b 5b 6b 7c 8a 9b 10a 11b 12c 13b 14c 15d 16a 17c 18d 19d 20a 21c 22d 23d 24.quan điểm
phát triển
25b 26a 27d 28a 29a 30d 31d 32d 33d 34c 35b 36b 37a 38b 39a 40b 41c 42b 43 44b 45d 46c 47c 48a
49d 50c 51a 52c 53a 54a 55a 56b 57 58 59 60b 61a 62a 63b 64c 65c 66d 67d 68a 69b 70c 71a 72a 73b
74a 75c 76d 77a 78c 79a 80d 81d 82b 83c 84c 85c 86d 87d 88a 89a 90c 91d 92d 93c 94c 95c 96b 97b
98a 99d

Trọng tâm ôn thi tốt nghiệp
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC-LENIN_HP1
1. Chủ nghĩa Mac-Lenin là gì? Chọn câu trả lời đúng. [1]
a. Chủ nghĩa Mac-Lenin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mac,
Anghen và sự phát triển của V.I. Lenin;
b. Là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn
cách mạng;
c. Là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động
khỏi chế độ áp bức, bốc lột và tiến tới giải phóng con người;
d. Cả ba phương án kia đều đúng;
2. Những điều kiện, tiền đề khách quan của sự ra đời chủ nghĩa Mac? Chọn câu trả lời
sai. [3]
a. Điều kiện kinh tế - xã hội;
b. Tiền đề lý luận;
c. Tiền đề khoa học tự nhiên;
d. Tiền đề kinh tế chính trị;
3. Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mac? Chọn phán đoán sai. [x]
a. Quy luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng;
b. Thuyết tiến hóa của Dac-uyn;
c. Nguyên tử luận;
d. Học thuyết tế bào;
4. Triết học Mac-Lenin là gì? Chọn phán đoán đúng. [18]
a. Là khoa học của mọi khoa học;
b. Là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên;
c. Là khoa học nghiên cứu về con người;
d. Là khoa học về thế giới quan và phương pháp luận chung nhất, công cụ nhận thức và
cải tạo thế giới tự nhiên xã hội loài người và con người;
5. Vấn đề cơ bản của triết học là gì? Chọn câu trả lời đúng. [20]
a. Vấn đề mối quan hệ giữa thần và người;
b. Vấn đề mối quan hệ giữa vật chất và ý thức;
c. Vấn đề thế giới quan của con người;
d. Vấn đề về con người;

6. Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời đúng. [16]
a. Chỉ có trong xã hội tự bản;
b. Có tính giai cấp trong mọi trường phái triết học;
c. Chỉ có tính giai cấp trong một số hệ thống triết học;
d. Triết học không có tính giai cấp;
7. Thế giới quan là gì? Chọn pháp đoán đúng. [13]
a. Là toàn bộ những quan niệm của con người về thới giới vật chất;
b. Là toàn bộ những quan niệm của con người về siêu hình học;
c. Là toàn bộ những quan niệm của con người về thế giới, về bản thân con người, về
cuộc sống và vị trí của con người trong thế giới đó;
d. Là toàn bộ những quan điểm con người về...
1d 2d 3c 4b 5b 6b 7c 8a 9b 10a 11b 12c 13b 14c 15d 16a 17c 18d 19d 20a 21c 22d 23d 24.quan đim
phát trin
25b 26a 27d 28a 29a 30d 31d 32d 33d 34c 35b 36b 37a 38b 39a 40b 41c 42b 43 44b 45d 46c 47c 48a
49d 50c 51a 52c 53a 54a 55a 56b 57 58 59 60b 61a 62a 63b 64c 65c 66d 67d 68a 69b 70c 71a 72a 73b
74a 75c 76d 77a 78c 79a 80d 81d 82b 83c 84c 85c 86d 87d 88a 89a 90c 91d 92d 93c 94c 95c 96b 97b
98a 99d
Trng tâm ôn thi tt nghip
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CA CH NGHĨA MAC-LENIN_HP1
1. Ch nghĩa Mac-Lenin là gì? Chn câu tr lời đúng. [1]
a. Ch nghĩa Mac-Lenin “là hệ thống quan điểm và hc thuyết” khoa hc ca C.Mac,
Anghen và s phát trin ca V.I. Lenin;
b. Là thế giới quan, phương pháp luận ph biến ca nhn thc khoa hc và thc tin
cách mng;
c. Là khoa hc v s nghip gii phóng giai cp vô sn, giải phóng nhân dân lao động
khi chế độ áp bc, bc lt và tiến ti giải phóng con người;
d. C ba phương án kia đều đúng;
2. Những điều kin, tiền đề khách quan ca s ra đời ch nghĩa Mac? Chọn câu tr li
sai. [3]
a. Điều kin kinh tế - xã hi;
b. Tiền đề lý lun;
c. Tiền đề khoa hc t nhiên;
d. Tiền đề kinh tế chính tr;
3. Tiền đề khoa hc t nhiên ca s ra đời ch nghĩa Mac? Chọn phán đoán sai. [x]
a. Quy lut bo toàn và chuyển hóa năng lượng;
b. Thuyết tiến hóa ca Dac-uyn;
c. Nguyên t lun;
d. Hc thuyết tế bào;
4. Triết hc Mac-Lenin là gì? Chọn phán đoán đúng. [18]
a. Là khoa hc ca mi khoa hc;
b. Là khoa hc nghiên cu nhng quy lut chung nht ca t nhiên;
c. Là khoa hc nghiên cu v con người;
d. Là khoa hc v thế giới quan và phương pháp luận chung nht, công c nhn thc và
ci to thế gii t nhiên xã hội loài người và con người;
5. Vấn đề cơ bản ca triết hc là gì? Chn câu tr lời đúng. [20]
a. Vấn đề mi quan h gia thần và người;
b. Vấn đề mi quan h gia vt cht và ý thc;
c. Vấn đề thế gii quan ca con người;
d. Vấn đề v con người;
99 câu hỏi ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
99 câu hỏi ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
99 câu hỏi ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin 9 10 982