Ktl-icon-tai-lieu

999 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa vô cơ

Được đăng lên bởi Hồ Sỹ Lợi
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LTĐH

999 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa vô cơ

Vi Nhân Nan

 Trong

một vài năm gần đây, đề thi hóa học có phần khó hơn các năm trước-đặc biệt khó ở các câu lý thuyết.
Đối với các câu hỏi lý thuyết thì ngoài việc nắm vững kiến thức về tính chất, hiện tượng, phương trình…Các em
cần “ tỉnh táo” đọc thật kỹ và phân tích câu hỏi, điều này sẽ giúp các em loại bỏ những đáp án gây nhiễu và phá
bẫy gài trong từng câu hỏi.

 Nhằm hướng kỳ thi tuyển sinh ĐH- CĐ 2014, Tài liệu tổng hợp lý thuyết hóa vô cơ giúp các em bước đầu làm
quen và dần trở thành phản xạ với các dạng câu hỏi lý thuyết vô cơ dạng đếm, chọn đúng-sai…
Tài liệu được biên soạn, tổng hợp từ các diễn đàn học tập, các đề thi thử của các trường THPT trên cả nước. Hi
vọng với bộ tài liệu này sẽ giúp các em tự tin hơn trước kỳ thi ĐH-CĐ đang tới gần.
Xin dành tặng bộ tài liệu này đến các đồng nghiệp, các thầy cô cùng các em học sinh.
Kính chúc các thầy cô sức khỏe, công tác tốt và luôn tâm huyết với nghề.
Chúc các em học sinh có một mùa thi thành công!
Vi Nhân Nan

Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

Câu 4.

Câu 5.

Tiến hành các thí nghiệm sau:
H
F 2O3
H
KM O4
;
2) Cho dung
H2SO4
K2S2O3;
3) Cho M
ioxit vào
HCl;
4 T
KNO3
S
;
5 T
Oz
;
6 ) Cho
H2SO4
N
;
7 N
K O3
;
8 S
SO2
Sô ;
S
là:
A. 6.
B. 5.
C. 7.
D. 8.
ồ phản ứng sau :
X + H2SO4 ( ặc, nóng) 
 Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
Số chất X có thể thực hiện phản ứng trên là:
A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
Cho các phát biểu sau:
(1) SO2 là một trong những nguyên nhân chính gây ra m axit.
(2) Sử ụng máy photocopy khôn úng cách có thể ây hại cho thể do máy khi hoạt ộng tạo ra O3.
(3) SO3 tan vô hạn trong axit sunfuric.
(4) Phân tử SO2 không phân cự .
(5) KMnO4 và KClO3 ợc dùn ể iều chế oxi vì có tính oxi hóa mạnh.
(6) SiO2 tan ễ trong kiềm nóng chảy và ẩy ợc CO 2 ra khỏi muối.
(7) Giống
Cacbon, Silic có các số oxi hoá ặc t ng 0, +2, +4, -4.
(8) Cát là SiO2 có chứ nhiều tạp chất.
Số phát biểu đúng là :
A. 4.
B. 5.
C. 6.
D. 7.
Cho 4 lọ hóa chất bị mấ
~ ựng 4 dung dịch trong suốt, không màu chứa một trong các hóa chất
riêng biệt: NaOH, H2SO4 H
{ N . Để nhận biết từng chất có trong từng lọ dung dịch cần ít nhất số
hóa chất là:
A. 0.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Tiến hành các thí nghiệm sau:
1) Sục khí F2 vào dung dịch NaOH nóng.
2 Đổ N OH
{
ịch Ba(HCO3)2.
3 Đổ H
ặc vào dung dịch KMnO4
ó .
4) Nhiệt phân muối KNO3 với H<100%.
5) Hòa tan PCl3 trong dung dị KOH .
6) Thêm 2a mol LiOH vào a mol H3PO4.
Số thí nghiệm sau phản ứng cho 2 loại muối khác nhau là:
A. 5.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
1

LTĐH

999 câu hỏi t...
 999 câu hi trc nghim lý thuy Vi Nhân Nan
1
Trong mt vài năm gần đây, đề thi hóa hc có phần khó hơn các năm trước-đặc bit khó các câu lý thuyết.
Đối vi các câu hi thuyết thì ngoài vic nm vng kiến thc v tính cht, hiện tượng, phương trình…Các em
cần “ tỉnh táo” đc tht k phân tích câu hỏi, điều này s giúp các em loi b những đáp án gây nhiễu và phá
by gài trong tng câu hi.
Nhm ng k thi tuyển sinh ĐH- CĐ 2014, Tài liu tng hp lý thuyết hóa vô cơ giúp các em bước đầu m
quen và dn tr thành phn x vi các dng câu hi lý thuyết vô cơ dng đếm, chn đúng-sai…
Tài liệu được biên son, tng hp t các diễn đàn học tp, các đề thi th ca các trường THPT trên c c. Hi
vng vi b tài liu này s giúp các em t tin hơn trước k thi ĐH- đang tới gn.
Xin dành tng b tài liu này đến các đồng nghip, các thy cô cùng các em hc sinh.
Kính chúc các thy cô sc khe, công tác tt và luôn tâm huyết vi ngh.
Chúc các em hc sinh có mt mùa thi thành công!
Vi Nhân Nan
Câu 1. Tin hành các thí nghim sau:

2
O
3
 
4
;
2) Cho dung 
2
SO
4

2
S
2
O
3
;
3) Cho ioxit vào HCl;
 
3
  ;
;
6 ) Cho H
2
SO
4
;
 
3
;

2
;
   là:
A. 6. B. 5. C. 7. D. 8.
Câu 2.  phn ng sau : X + H
2
SO
4
c, nóng) Fe
2
(SO
4
)
3
+ SO
2
+ H
2
O
S cht X có th thc hin phn ng trên là:
A. 4. B. 6. C. 7. D. 5.
Câu 3. Cho các phát biu sau:
(1) SO
2
mt trong nhng nguyên nhân chính y ra m axit.
(2) S ng máy photocopy khônng cách có thây hi cho  thdo máy khi hot ng to ra O
3.
(3) SO
3
tan vô hn trong axit sunfuric.
(4) Phân tSO
2
không phân c.
(5) KMnO
4
và KClO
3
c niu choxi vì tính oxi hóa mnh.
(6) SiO
2
tan  trong kim nóng chy và y c CO
2
ra khi mui.
(7) Ging  Cacbon, Silic các s oxi hc tng 0, +2, +4, -4.
(8) Cát SiO
2
ch nhiu tp cht.
S phát biu ng :
A. 4. B. 5. C. 6. D. 7.
Câu 4. Cho 4 l hóa cht b mng 4 dung dch trong sut, không màu cha mt trong các hóa cht
riêng bit: NaOH, H
2
SO
4
 nhn bit tng cht có trong tng l dung dch cn ít nht s
hóa cht là:
A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 5. Tin hành các thí nghim sau:
1) Sc khí F
2
vào dung dch NaOH nóng.  ch Ba(HCO
3
)
2
.
 c vào dung dch KMnO
4
 4) Nhit phân mui KNO
3
vi H<100%.
5) Hòa tan PCl
3
trong dung d 6) Thêm 2a mol LiOH vào a mol H
3
PO
4
.
S thí nghim sau phn ng cho 2 loi mui khác nhau :
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
999 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa vô cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
999 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa vô cơ - Người đăng: Hồ Sỹ Lợi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
999 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết hóa vô cơ 9 10 723