Ktl-icon-tai-lieu

a hand of bananas

Được đăng lên bởi quyet-tran
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2544 lần   |   Lượt tải: 0 lần
a hand of bananas: 1 nải chuối
to throw up one's hand: bỏ cuộc
to take in hand: đảm nhận, chịu trách nhiệm
to take one's fate into one's hands: tự mình nắm lấy sinh mệnh của
mình
to sit on one's hands: ngồi khoanh tay lại không làm gì
to wash one's hands: phủi tay không nhận trách nhiệm, chốn tránh trách nhiệm
to serve somebody hand and foot: tự tay phục vụ ai đó
to put one's hand to the plough: bắt tay vào việc
don't put your hand between the bark and the tree: chuyện vợ chồng người ta, đừng dính vào
to have one's hands full: lúc nào cũng bận bụi, không có lúc nào rãnh rỗi để nghỉ ngơi
one's hand is out: bỏ lâu quá không tập luyện, chưa quen tay
♦ Austin: Tự chọn 1 cụm từ mình thích và đặt câu nhé! Ok! I do it first!
e.g. Robin sits on his hands whereas everybody works hard: Robin ngồi khoanh tay lại chẳng làm
gì, trong khi đó mọi người phải là việc rất khổ nhọc.
___________________________________________________________________
• S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...)
e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.
• S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we can't hear anything.
• It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
• S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...)
e.g.1: She is old enough to get married.
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
• Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
e.g.1: I had my hair cut yesterday.
e.g.2: I'd like to have my shoes òaired.
• It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It's +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì...)
e.g.1: It is time you had a shower.

e.g.2: It's time for me to ask all of you for this question.
• It + takes/took+ someone + amount of time + to do something(làm gì... mất bao nhiêu thờigian...)
e.g.1: It takes me 5 minutes to get to school.
e.g.2: It took him 10 minutes to do this exercise yesterday.
• To prevent/stop + someone/something + From + V-ing(ngăn cản ai/cái gì... không làm gì..)
e.g.1: I can't prevent him from smoking
e.g.2: I can't stop her from tearing
• S + find+ it+ adj to do something(thấy ... để làm gì...)
e.g.1: I find it very difficu...
a hand of bananas: 1 nải chuối
to throw up one's hand: bỏ cuộc
to take in hand: đảm nhận, chịu trách nhiệm
to take one's fate into one's hands: tự mình nắm lấy sinh mệnh của
mình
to sit on one's hands: ngồi khoanh tay lại không làm gì
to wash one's hands: phủi tay không nhận trách nhiệm, chốn tránh trách nhiệm
to serve somebody hand and foot: tự tay phục vụ ai đó
to put one's hand to the plough: bắt tay vào việc
don't put your hand between the bark and the tree: chuyện vợ chồng người ta, đừng dính vào
to have one's hands full: lúc nào cũng bận bụi, không có lúc nào rãnh rỗi để nghỉ ngơi
one's hand is out: bỏ lâu quá không tập luyện, chưa quen tay
Austin: Tự chọn 1 cụm từ mình thích và đặt câu nhé! Ok! I do it first!
e.g. Robin sits on his hands whereas everybody works hard: Robin ngồi khoanh tay lại chẳng làm
gì, trong khi đó mọi người phải là việc rất khổ nhọc.
___________________________________________________________________
• S + V+ too + adj/adv + (for someone) + to do something (quá....để cho ai làm gì...)
e.g.1 This structure is too easy for you to remember.
e.g.2: He ran too fast for me to follow.
• S + V + so + adj/ adv + that +S + V (quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: This box is so heavy that I cannot take it.
e.g2: He speaks so soft that we can't hear anything.
• It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V(quá... đến nỗi mà...)
e.g.1: It is such a heavy box that I cannot take it.
e.g.2: It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
• S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + to do something. (Đủ... cho ai đó làm gì...)
e.g.1: She is old enough to get married.
e.g.2: They are intelligent enough for me to teach them English.
• Have/ get + something + done (VpII)(nhờ ai hoặc thuê ai làm gì...)
e.g.1: I had my hair cut yesterday.
e.g.2: I'd like to have my shoes òaired.
• It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It's +time +for someone +to do something(đã đến lúc ai đóphải làm gì...)
e.g.1: It is time you had a shower.
a hand of bananas - Trang 2
a hand of bananas - Người đăng: quyet-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
a hand of bananas 9 10 478