Ktl-icon-tai-lieu

ADN ( Axit Đeoxiribo Nuclêic )

Được đăng lên bởi Phương Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ADN ( Axit Đeoxiribo Nuclêic )
I) CẤU TẠO HÓA HỌC CỦA ADN :
­ ADN thuộc đại phân tử, có kích thước và khối lượng lớn. 
Chiều dài có thể đến hàng trăm Micromet ( µ ) 
Khối lượng lên đến hàng triệu hoặc hàng chục triệu ( đvC )
­ ADN được cấu tạo từ 5 nguyên tố hóa học là: CHONP.
II) CẤU TRÚC CỦA ADN: 
­ ADN là 1 chuỗi xoắn kép : Gồm 2 mạch đơn xoắn quanh 1 trục, ngược chiều kim đồng hồ
­ Mỗi chu kì vòng xoắn gồm 10 cặp Nu ( 20 cái ) ; Chiều rộng của ADN = 20 Ă
­ Chiều dài của 1 chu kỳ vòng xoắn = 34 Ăng trong = => Chiều dài 1 Nu = 3,4 Ăng trong.
­ ADN gồm có 4 loại đơn phân : A ; T ; G ; X.
III) CÁC LOẠI LIÊN KẾT TRONG PHÂN TỬ ADN: 
* Trong ADN có 2 loại liên kết hóa học là: liên kết cộng hóa trị và liên kết Hiđro
­ Liên kết cộng hóa trị là liên kết giữa Nu này với Nu kia trong cùng 1 mạch, tạo thành mạch Polinuclêôtit 
­ Liên kết Hi đrô là liên kết giữa Nu của mạch này với Nu của mạch kia. 
­ Số lượng liên kết Hiđrô như sau: 
Giữa cặp A ­T = 2H ( Có 2 liên kết Hiđrô giữa cặp A và T ) ; 
Cặp G –X = 3H. ( Có 3 liên kết hiđrô giữa cặp G và X )
Các Nu giữa mạch này với mạch kia liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung là :
Loại A ở mạch này liên kết với loại T ở mạch kia ( ngược lại ).
Loại G ở mạch này liên kết với loại X ở mạch kia ( ngược lại ).
* Mỗi Nu có 3 phần : ­ Axit H3PO4
­ Đường Pentozơ : C5H10O4
­ Bazơ Nitric : Có 4 loại bazơ là: A ; T ; G ; X
IV) PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ADN:
1) Tính: Khối lượng của 1 Nu = 300 đvC
2) Tính Chiều dài của ADN : L = ( N . 3,4 ) : 2.
3) Tính Tổng Số Nu Của ADN : N = ( 2 L ) : 3,4. Nu
4) Tổng số liên kết hidrô : H = 2A + 3G Hay 2T + 3X.
5) Tổng số liên kết hoá trị của ADN là : ( N ­ 2 ) liên kết
6) Tìm số nu từng loại của ADN : Hướng Dẫn :
Do : A = T = 2A ( hay 2T ) và: G = X = 2G ( hay 2X )
Mà : A + T + G + X = N ( Tổng số Nu ) Suy ra : 2A + 2G = N; ­­ > A + G = N : 2
7) Tìm số Nu từng loại mỗi mạch đơn : A1 ; T1 ; G1 ; X1 = ? A2 ; T2 ; G2 ; X2 = ?
­ Áp Dụng :
CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI CỦA ADN 
*) Cứ : 1 lần nhân đôi sẽ tạo ra : 2 ADN con ­­­ > 21 ADN con 
* ) Vậy : n lần nhân đôi sẽ tạo ra : 2n ADN con
* ) Môi trường nội bào cung cấp sau n nhân đôi là : ( 2n – 1 ) ADN mới
*) Cứ 1 ADN : Có tổng số Nu = N 

*) Vậy : Tổng Nu qua 1 lần x 2 = ( 21 x N ) nu
Tổng Nu qua n lần nhân đôi là : 2n x N ( Nu )
*) Môi trường nội bào cung cấp số Nu mới là : ( 2n – 1 ) . N ( Nu mới ) .
* Môi trường cung cấp số Nu hoàn toàn mới là : ( 2n ­ 2 ) . N ( nu )
ARN ( Axit Ribo Nuclêic )
I) CẤU TẠO HÓA HỌC CỦA ARN :
­ Đều được cấu tạo từ các đơn ...
ADN ( Axit Đeoxiribo Nuclêic )
I) C U T O HÓA H C C A ADN :
- ADN thu c đ i phâ n t , có kích th c và kh i l ng l n. ướ ượ
Chi u dài có th đ n hàng trăm Micromet ( µ ) ế
Kh i l ng lên đ n hàng tri u ho c hàng ch c tri u ( đvC ) ượ ế
- ADN đ c c u t o t 5 nguyên t hóa h c là: CHONP.ượ
II) C U TRÚC C A ADN:
- ADN là 1 chu i xo n ké p : G m 2 m ch đ n xo n quanh 1 tr c, ng c chi u kim đ ng h ơ ượ
- M i chu kì vòng xo n g m 10 c p Nu ( 20 cái ) ; Chi u r ng c a ADN = 20 Ă
- Chi u dài c a 1 chu k vòng xo n = 34 Ăng trong = => Chi u dà i 1 Nu = 3,4 Ăng trong.
- ADN g m có 4 lo i đ n phân : A ; T ; G ; X. ơ
III) CÁC LO I LIÊN K T TRONG PHÂN T ADN:
* Trong ADN có 2 lo i liên k t hóa h c là: liên k t c ng hóa tr và liên k t Hiđro ế ế ế
- Liên k t c ng hóa tr là liên k t gi a Nu này v i Nu kia trong cùng 1 m ch, t o thành m ch Polinuclêôtitế ế
- Liên k t Hi đrô là liên k t gi a Nu c a m ch này v i Nu c a m ch kia.ế ế
- S l ng liên k t Hiđrô nh sau: ượ ế ư
Gi a c p A -T = 2H ( Có 2 liên k t Hiđrô gi a c p A và T ) ; ế
C p G –X = 3H. ( Có 3 liên k t hiđrô gi a c p G và X ) ế
Các Nu gi a m ch này v i m ch kia liên k t v i nhau theo nguyên t c b sung là : ế
Lo i A m ch này liên k t v i lo i T m ch kia ( ng c l i ). ế ượ
Lo i G m ch này liên k t v i lo i X m ch kia ( ng c l i ). ế ượ
* M i Nu có 3 ph n : - Axit H3PO4
- Đ ng Pentoz : C5H10O4ườ ơ
- Baz Nitric : Có 4 lo i baz là: A ; T ; G ; Xơ ơ
IV) PH NG PHÁP GI I BÀI T P V ADN:ƯƠ
1) Tính: Kh i l ng c a 1 Nu = 300 đvC ượ
2) Tính Chi u dài c a ADN : L = ( N . 3,4 ) : 2.
3) Tính T ng S Nu C a ADN : N = ( 2 L ) : 3,4. Nu
4) T ng s liên k t hidrô : H = 2A + 3G Hay 2T + 3X. ế
5) T ng s liên k t hoá tr c a ADN là : ( N - 2 ) liên k t ế ị ủ ế
6) Tìm s nu t ng lo i c a ADN : H ng D n : ướ
Do : A = T = 2A ( hay 2T ) và: G = X = 2G ( hay 2X )
Mà : A + T + G + X = N ( T ng s Nu ) Suy ra : 2A + 2G = N; -- > A + G = N : 2
7) Tìm s Nu t ng lo i m i m ch đ n : A1 ; T1 ; G1 ; X1 = ? A2 ; T2 ; G2 ; X2 = ? ơ
- Áp D ng :
C CH T NHÂN ĐÔI C A ADNƠ
*) C : 1 l n nhân đôi s t o ra : 2 ADN con --- > 21 ADN con
* ) V y : n l n nhân đôi s t o ra : 2n ADN con
* ) Môi tr ng n i bào cung c p sau n nhân đôi là : ( 2n – 1 ) ADN m iườ
*) C 1 ADN : Có t ng s Nu = N
ADN ( Axit Đeoxiribo Nuclêic ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ADN ( Axit Đeoxiribo Nuclêic ) - Người đăng: Phương Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
ADN ( Axit Đeoxiribo Nuclêic ) 9 10 843