Ktl-icon-tai-lieu

amin

Được đăng lên bởi Cao Việt
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 896 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Văn Đức- Cao Quốc Việt

CHINH PHỤC ĐIỂM 10 HÓA
TRONG KỲ THI THPT
Phiên bản 1.0

Câu 1:Cho m gam hỗn hợp 2 amino axit (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm
cacboxyl) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng hết với các
chất trong X cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được
34,37 gam chất rắn khan. Giá trị của m là
A. 15,1

B. 16,1

C. 17,1

D. 18,1

Câu 2:Hỗn hợp X gồm 1 mol amino axit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả
năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol
CO2, x mol H2O và y mol N2. Các giá trị x, y tương ứng là A. 7 và 1,0 B. 8 và 1,0 C. 7 và
1,5 D. 8 và 1,5
Câu 3:Đố t cháy hoàn toàn 0,1 mol mô ̣t amin no, ma ̣ch hở X bằ ng oxi vừa đủ thu đươ ̣c 0,5
mol hỗn hơ ̣p Y gồ m khı́ và hơi. Cho 4,6g X tác du ̣ng với dung dich
̣ HCl (dư), số mol HCl
phản ứng làA. 0,3 B. 0,2 C. 0,1 D. 0,4
Câu 4:Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no, mạch hở. Lấy 8,9 gam X tác dụng với dung dịch HCl
dư được a gam muối. Cũng lấy 8,9 gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư thì lượng muối
thu được là (a – 1,45) gam. Hai amino axit đó là:
A. NH2CH2COOH và NH2C2H4COOH B. NH2C4H8COOH và
NH2C3H6COOH C. NH2CH2COOH và NH2C3H6COOH D. NH2C2H4COOH và
NH2C3H6COOH
Câu 5:X là một tripeptit,Y là một pentapeptit,đều mạch hở. Hỗn hợp Q gồm X;Y có tỷ lệ mol
tương ứng là 2:3. Thủy phân hoàn toàn 149,7 gam hỗn hợp Q bằng H2O (xúc tác axit) thu
được 178,5 gam hỗn hợp các aminoaxit. Cho 149,7 gam hỗn hợp Q vào dung dịch chứa 1 mol
KOH ;1,5 mol NaOH,đun nóng hỗn hợp để phản ứng thủy phân xảy ra hoàn toàn thu được
dung dịch A. Tổng khối lượng chất tan trong dung dịch A có giá trị là:
A. 185,2gam B. 199,8gam C. 212,3gam
D. 256,7gam
Câu 6:X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn
hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ.
Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam
chất rắn khan. Giá trị của m là A. 17,025. B. 68,1. C. 19,455. D. 78,4
Câu 7:Amin X đơn chức, mạch hở có nitơ chiếm 16,092% (về khối lượng). Số đồng phân
amin bậc hai của X là A. 7 B. 6 C. 4 D. 5
Câu 8:X và Y lần lượt là tripeptit và hexapeptit được tạo thành từ cùng một aminoaxit no
mạch hở, có một nhóm -COOH và một nhóm -NH2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X bằng
O2 vừa đủ thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và N2có tổng khối lượng là 40,5 gam. Nếu cho
0,15 mol Y tác dụng hoàn toàn với dung...
CHINH PHC ĐIỂM 10 HÓA
TRONG K THI THPT
Phiên bản 1.0
Nguyễn n Đc- Cao Quc Vit
amin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
amin - Người đăng: Cao Việt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
amin 9 10 200