Ktl-icon-tai-lieu

amin và aminoaxit

Được đăng lên bởi nhatutran
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LÝ THUYẾT AMIN – AMINO AXIT
AMIN – ANILIN
A/ AMIN
I. Định nghĩa – công thức – bậc – danh pháp amin:
1. Định nghĩa: Amin là hợp chất hữu cơ khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử NH 3 bởi gốc
hidrocacbon
2. Công thức: Amin bậc 1 bất kỳ: CnH2n+2-2a-x(NH2)x
Amin no đơn chức: CnH2n+3N (n  1)
3. Bậc amin:
Được quy định bởi sự thay thế nguyên tử hidro trong phân tử NH3 bởi gốc hiđro cacbon.
R – NH2
Amin bậc I
R – NH – R
Amin bậc II

R N R"
R'

Amin bậc III

4. Danh pháp: Tên gốc hidrocacbon + amin
Vd: CH3NH2 metylamin
C2H5NH2 etylamin
CH3CH2CH2NH2 n – propylamin ( propan -1-amin)
Hợp chất
Tên gốc - chức
Tên thay thế
CH3NH2
Metylamin
Metanamin
C2H5NH2
Etylamin
Etanamin
CH3CH2CH2 NH2
Propylamin
Propan - 1 - amin
CH3CH(NH2)CH3
Isopropylamin
Propan - 2 - amin
H2N(CH2)6NH2
Hexametylenđiamin
Hexan - 1,6 - điamin
C6H5NH2
Phenylamin
Benzenamin
C6H5NHCH3
Metylphenylamin
N -Metylbenzenamin
C2H5NHCH3
Etylmetylamin
N -Metyletanamin

Tên thường

Anilin
N -Metylanilin

II. Tính chất vật lý:
- Amin no có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 3 là chất khí, mùi khó chịu , dễ tan trong nước, độc ,dễ tan
trong nước.
- Các amin đồng đẳng cao hơn có thể là chất lỏng hoặc rắn độ tan trong nước giảm.
III. Cấu tạo – tính chất:
1. Cấu tạo :

&
&
R  NH
2

Tuỳ thuộc vào gốc R (hidro cacbon) là gốc hút hay đẩy electron thì mật độ electron trên nguyên tử N
giảm hay tăng lên.
Một số gốc hút và đẩy electron thường gặp.
+ Gốc đẩy electron: CH3 - < C2H5- < (CH3)2CH- < (CH3)C+ Gốc hút electron:
CH=CH - <C6H5-<CH3O- < I < Br < Cl < F < CN
2. Tính chất hóa học:
Trong phân tử amin nguyên tử N còn một cặp electron tự do nên có khả năng nhận proton, vì vậy amin
có tính bazơ.
Phản ứng với nước:
Dung dịch amin no (hở) làm quỳ tím hoá xanh, làm hồng dung dịch phenolphtalein do phản ứng
RNH2+HOH   RNH3++OHa.phản ứng với axit nitro

LÝ THUYẾT AMIN – AMINO AXIT
Amin bậc 1 C2H5NH2 + HONO  C2H5OH + N2  + H2O
Anilin và các amin thơm bậc một tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thấp (0 - 50C) cho muối điazoni :
0
C6H5NH2 + HONO + HCl  0 5C 
C6H5N2+Cl- + 2H2O
benzenđiazoni clorua
b. Phản ứng với dung dịch axit:
R(NH2)x + xHCl  R(NH3Cl)x
c. Phản ứng với dung dịch muối:
Dung dịch amin có tính bazơ nên phản ứng được với dung dịch muối tạo kết tủa hidroxit kim loại
3RNH2 +FeCl3 + 3HOH  3RNH3Cl + Fe(OH)3 
nâu đỏ
d. Phản ứng cháy:
6n  3
2n  3
1
CnH2n+3N +
O2  nCO2 +
H2O + N2
4
2
2
IV. Điều chế:
 Fe /t 0HCl RNH2 + 2H2O (amin thơm)
Khử hợp chất nitro: RNO2 + 6 [H ] 
Các ankylamin được điều c...
LÝ THUYẾT AMIN – AMINO AXIT
AMIN – ANILIN
A/ AMIN
I. Định nghĩa – công thức – bậc – danh pháp amin:
1. Định nghĩa: Amin là hợp chất hữu cơ khi thay thế một hay nhiều nguyên tử hidro trong phân tử NH
3
bởi gốc
hidrocacbon
2. Công thức: Amin bậc 1 bất kỳ: C
n
H
2n+2-2a-x
(NH
2
)
x
Amin no đơn chức: C
n
H
2n+3
N (n
1)
3. Bậc amin:
Được quy định bởi sự thay thế nguyên tử hidro trong phân tử NH
3
bởi gốc hiđro cacbon.
R – NH
2
Amin bậc I
R – NH – R Amin bậc II
NR
R'
R"
Amin bậc III
4. Danh pháp: Tên gốc hidrocacbon + amin
Vd: CH
3
NH
2
metylamin
C
2
H
5
NH
2
etylamin
CH
3
CH
2
CH
2
NH
2
n – propylamin ( propan -1-amin)
Hợp chất Tên gốc - chức Tên thay thế n thường
CH
3
NH
2
Metylamin Metanamin
C
2
H
5
NH
2
Etylamin Etanamin
CH
3
CH
2
CH
2
NH
2
Propylamin Propan - 1 - amin
CH
3
CH(NH
2
)CH
3
Isopropylamin Propan - 2 - amin
H
2
N(CH
2
)
6
NH
2
Hexametylenđiamin Hexan - 1,6 - điamin
C
6
H
5
NH
2
Phenylamin Benzenamin Anilin
C
6
H
5
NHCH
3
Metylphenylamin N -Metylbenzenamin N -Metylanilin
C
2
H
5
NHCH
3
Etylmetylamin N -Metyletanamin
II. Tính chất vật lý:
- Amin no số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 3 chất khí, mùi khó chịu , dễ tan trongớc, độc ,dễ tan
trong nước.
- Các amin đồng đẳng cao hơn có thể là chất lỏng hoặc rắn độ tan trong nước giảm.
III. Cấu tạo – tính chất:
1. Cấu tạo :
2
R NH
&&
Tuỳ thuộc vào gốc R (hidro cacbon) gốc t hay đẩy electron thì mật độ electron trên nguyên tử N
giảm hay tăng lên.
Một số gốc hút và đẩy electron thường gặp.
+ Gốc đẩy electron: CH
3
- < C
2
H
5
- < (CH
3
)
2
CH- < (CH
3
)C-
+ Gốc hút electron:
CH=CH - <C
6
H
5
-<CH
3
O- <
I
<
Br
<
Cl
<
F
<
CN
2. Tính chất hóa học:
Trong phân tử amin nguyên tử N còn một cặp electron tự do nên khả năng nhận proton, vậy amin
có tính bazơ.
Phản ứng với nước:
Dung dịch amin no (hở) làm quỳ tím hoá xanh, làm hồng dung dịch phenolphtalein do phản ứng
RNH
2
+HOH
RNH
3
+
+OH
-
a.phản ứng với axit nitro
amin và aminoaxit - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
amin và aminoaxit - Người đăng: nhatutran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
amin và aminoaxit 9 10 317